Ny professor forsker i genetisk epidemiologi og translationel medicin

​Marianne Benn er nyudnævnt professor i klinisk biokemi med specielt fokus på translationel medicin.

Marianne Benn tiltrådte 1. januar 2019 et professorat i klinisk biokemi med fokus på translationel medicin. Professoratet er et samarbejde mellem Klinisk Biokemisk Afdeling på Rigshospitalet og Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet.

Formålet med professoratet er at fremme translationel medicin gennem forskning, uddannelse og undervisning, og derigennem bidrage til øget forståelse af de store folkesygdomme og en mere målrettet behandling.

Rette behandling til rette patient

Inden for genetisk epidemiologi benytter man sig af genetiske markører til at identificere årsager til sundhed og sygdom. De genetiske markører har ofte en lille effekt isoleret set, hvilket betyder, at der er behov for store studier for at kunne påvise en årsagssammenhæng. Til gengæld kan den genetiske epidemiologi lede til væsentlige fremskridt inden for både forebyggelse, diagnosticering og behandling af sygdomme.

- Stigende levealder, øget forekomst af kræft, diabetes og hjertekarsygdomme og nye diagnostiske teknologier, driver behovet for nye behandlinger fremad. Der er gennem de sidste 10 til 15 år sket en teknologisk udvikling inden for biomedicinen, der danner basis for at generere store mængder data fra for eksempel det humane genom-projekt, fra proteomdata, metabolomics og billeddannelse. Alle disse data er sammen med tilsvarende undersøgelser af den enkelte patient udgangspunktet for, at vi i fremtiden kan tilbyde patienter en individualiseret og målrettet behandling eller såkaldt personlig medicin, siger Marianne Benn.

- De store mængder data stiller krav til basalvidenskabelige- og sundhedsvidenskabelige forskere om at kunne ekstrahere relevante informationer, fortolke og efterprøve data, og omsætte resultaterne til viden, der kan implementeres i guidelines og klinikken til gavn for patienterne. Det kaldes translationel medicin, forklarer Marianne Benn.

Translationel medicin til klinisk brug

En del af den translationelle medicin undersøger biomarkørers anvendelse til klinisk brug. En anden del af den translationelle medicin anvender genetiske data fra befolkningskohorter til at undersøge funktionen af biologiske signalveje og konsekvenserne af farmakologisk indgriben i en signalvej.

- Først kombineres data fra store befolkningsundersøgelser med offentligt tilgængelige data fra biobanker. Derefter undersøger vi om biomarkørerne har virkning på en given sygdom, og om der kan identificeres grupper af personer, der har for eksempel en meget høj risiko for en given sygdom, har gavn af en specifik behandling eller vil få bivirkninger ved behandling.

Forskningsfeltet har dermed potentiale til at understøtte forebyggende translationel og personlig medicin til gavn for patienter og samfundet.

________________

Marianne Benn skal fortsætte sin forskning ved Klinisk Biokemisk Afdeling og sin funktion som uddannelsesansvarlig co-chair ved BRIDGE – Translational Excellence Programme, der er et forsknings- og uddannelsesprogram i translationel medicin støttet af Novo Nordisk Fonden.Redaktør