Fastvagt-portører afprøves i Finsencentret

Nyt pilotprojekt skal undersøge efterspørgsel og afdække, hvordan den fremtidige organisering og stillingsbeskrivelse af et fastvagt-portørkorps kan skrues sammen, så det matcher behov og patientgrupper i Finsencentret.


Steen Georg Feilberg, chefportør i Finsencentret


5 portører i Finsencentret er allerede uddannet til at sidde fast-vagt. For at bruge deres kompetencer samt afdække behovet for fastvagter afprøves ordningen i første omgang som et pilotprojekt fra 1. september 2018 til 28. februar 2019. 

Finsencentrets 5 fastvagt-portører kommer til at indgå i en samlet pulje med 5 fastvagt-portører fra Abdominalcentret og 3 fra Diagnostisk Center. Det betyder, at når man bestiller en fastvagt-portør, så er det ikke nødvendigvis en portør fra Finsencentret, der kommer ud. 

Ordningen med fastvagt-portører har eksisteret som en velintegreret ordning i Glostrup i 10 år. Ud over portøruddannelsen på otte måneder har en fastvagtportør to ugers efteruddannelse som fastvagt samt et konflikthåndteringskursus på tre dage. Dermed er portøren i stand til at sidde fastvagt ved urolige patienter og kan varetage opgaver såsom blodtryksmåling, observere drop, dræn, sug mv., samt forebygge tryksår. Alt sammen i samarbejde med den ansvarlige sygeplejerske.

I respekt for samarbejdspartnere og andre faggrupper udarbejdes en klar afgrænsning af de opgaver fastvagt portøren påtager sig i pilotprojektet.

Funktionsbeskrivelse for fastvagt-portører
  • Observere ændringer i blodtryk, respirationsfrekvens og bevidsthedstilstand. Øvrige observationer aftales med ansvarshavende sygeplejerske. Forandringer videregives til sygeplejersken
  • Medvirke til arbejdet med patienthygiejne, herunder at overholde de hygiejniske principper således at smittefare forebygges
  • Hjælpe plejepersonalet med at imødekomme patientens fysiske behov for mad, væske og tøj
  • Medvirke til decubitusforebyggende arbejde, herunder lejre og forflytte patienten
  • Sikre at patienten ikke gør skade på sig selv, eksempelvis hos den faldtruede, sengeflygtige, urolige og/eller seponerende patient
  • Skabe ro hos den urolige udadreagerende patient
  • Ved hver vagts afslutning udfyldes vurderingsskema af respektive portør og ansvarshavende sygeplejerske og afleveres til leder 

Fakta
  • En fast vagt kan rekvireres alle ugens 7 dage mellem 07.00-23.00.
  • Ved rekvisition udsendes en SMS til de tilmeldte portører. Hvis en portør har mulighed for at dække vagten skabes der kontakt. Hvis vagten ikke kan dækkes indenfor et givent tidspunkt underrettes rekvirenten. 
  • Pilotprojektet sættes i gang fra 01.09.2018 til 28.02.2019. Projektet vil løbende blive vurderet.


Redaktør