Ny helhedsplan for Centralkomplekset på vej

​De gamle bygninger på Blegdamsvej har et stort vedligeholdelsesefterslæb. Ny helhedsplan skal danne baggrund for planlægning af en gennemgribende renovering.Når Nordfløjen åbner, vil en del af Rigshospitalets patienter møde rammer, der lever op til fremtidens behov. Udflytningen vil frigøre meget plads, men der er brug for en omfattende renovering af de eksiste-rende bygninger på Blegdamsvej for at de også bliver tidssvarende og matcher behovene. 

- En bygningsmæssig genopretning er helt nødvendig for, at vi også i fremtiden kan tilbyde vores patien-ter højtspecialiseret behandling, hvor de fysiske rammer er på niveau med andre universitetshospitaler. Lige nu har regionen afsat midler til en teknisk renovering af blandt andet afløb, sanitet og brand- og sik-ringsanlæg. Derudover har vi brug for midler til at indhente det kvalitetsmæssige efterslæb, de gamle bygninger lider under, siger hospitalsdirektør Per Christiansen.

På trods af Rigshospitalets særlige status som Danmarks højest specialiserede hospital, fik hospitalet rela-tivt få midler i forbindelse med statens uddeling af kvalitetsfondsmidler i 2009: Rigshospitalet fik 1.850 mio.kr., mens Det nye Universitetshospital i Aarhus fik 6.350 mio.kr., Nyt Universitetshospital i Odense fik 6.300 mio.kr. Nyt Aalborg Universitetshospital fik 4.100 mio.kr. 

De seneste måneder har fremtiden for Central- og Sydkomplekset været under lup. Alle de involverede klinikker og centerledelser har bidraget til en ny helhedsplan, der beskriver de overordnede behov og principper for en ny brug af bygningerne. Den endelige udgave af helhedsplanen er færdig i november og skal derefter forelægges regionspolitikerne.

Principper for indretning

Ny fordeling af funktioner er et af hovedelementerne i den nye plan, fortæller enhedschef Vibeke Løgs-trup, der er projektleder for planlægningen: 
- Den fremtidige placering af funktioner skal understøtte de bedste vilkår for effektive patientforløb samt sikre fleksibilitet og effektiv udnyttelse af arealerne. I planen er der foreslået en samling af operations-gange, fælles placering af intensivområderne, samling af sengeafsnittene og de fleste diagnostiske funk-tioner, samt ambulatorieetager nederst i bygningen, siger Vibeke Løgstrup.
For at forudse patienternes behov er alle klinikkers aktiviteter blevet fremskrevet i forhold til befolk-ningsudviklingen samt sygdoms- og behandlingsudviklingen frem til 2015. 

- Samlet set får vi brug for færre sengepladser og væsentligt mere ambulatorieplads end i dag, fortæller Vibeke Løgstrup. 

Mange funktioner i spil

Den nye plan tager ikke alene højde for de funktioner, som allerede er i Centralkomplekset. De funktio-ner som blev flyttet væk fra matriklen, da de gamle røde bygninger blev revet ned for at gøre plads til Nordfløjen, vil gerne tilbage. Det samme gælder de funktioner, som er placeret på andre adresser på Østerbro, blandt andet dele af Klinik for Vækst og Reproduktion, flere forskningsenheder samt diagnosti-ske funktioner. 

- Der er mange, som gerne vil flytte ind. Det kan derfor blive nødvendigt med en prioritering af, hvilke funktioner der skal placeres i central – og sydkomplekset, og hvilke der skal placeres udenfor, siger Vibe-ke Løgstrup. 

Teknikløsninger overvejes

Et af forslagene i forhold til den bygningsmæssige renovering er at bygge en ny tekniksektion ved hver gavl af den store 17-etagers bygning. På den måde vil man kunne føre nye installationer ind på de enkelte etager uden at berøre de eksisterende installationer, og gennemføre en renovering én etage ad gangen. En anden mulighed er at lukke større sektioner på alle etager og renovere i større etaper. 

Det vides endnu ikke, hvor lang tid det tager, før det er muligt at gå i gang med renoveringen, eller om den kommer til at foregå over få år eller en længere periode. Men med helhedsplanen er et godt grundlag, siger hospitalsdirektør Per Christiansen.  

- Vi har haft et godt samarbejde på tværs af hele hospitalet for at nå frem til en fælles plan, der giver gode principper for nærheder og funktionssammenhænge. Det giver et godt afsæt for fordeling af plads og funktioner fremadrettet. Forhåbentlig bliver det snart muligt at gå i gang med opgaven, siger Per Christi-ansen. Redaktør