Fornyet fokus på opsporing af fødselsdepression

​​Forskningsleder Svend Aage Madsen fra Klinik for Psykologi, Pædagogik og Socialrådgivning, Rigshospitalet, har modtaget 484.050 kroner fra TrygFonden til et projekt, der skal skabe klarhed over ligheder og forskelle mellem mænds og og kvinders symptomer på fødselsdepressioner.

På grundlag af ca. 8.000 spørgeskemasvar fra vordende og nybagte mødre og fædre indhentet via praktiserende læger i et lokalområde, via sundhedspleje i 28 kommuner og fra Rigshospitalets svangre-, føde- og barselsafdeling vil projektet sammenligne forekomst og symptombilleder mellem mænd og kvinder screenet for fødselsdepression før og efter fødsel.

Formålet er at skabe fagligt grundlag for en bedre screening for fødselsdepression hos kvinder og mænd.

Det vil ske ved at undersøge følgende fire hovedproblemstillinger:

  1. Hvor mange kvinder og mænd kan identificeres med fødselsdepression ved hjælp af screening ved sundhedsplejen 4-8 uger efter fødslen af deres barn sammenlignet med, hvor mange kvinder og mænd, der kan opspores ved screening hos praktiserende læge ved andet graviditetsbesøg i kvindens 24. graviditetsuge inden fødsel?
  2. Hvilke ligheder og forskelle er der i symptombillederne hos mænd og kvinder set ud fra deres besvarelser af screeningsskemaet, der indeholder tre symptomgrupper:
    • Traditionelle depressionssymptomer,
    • Udadreagerende tilstande og
    • Tilbagetrækningstilstande.
  3. Hvilke ligheder og forskelle er der imellem symptombillederne hos forældre før fødslen og forældre efter fødslen, således som disse kommer til udtryk i de svar, som vordende forældre på den ene side og nybagte forældre på den anden giver.
  4. Hvilke ligheder og forskelle er der imellem de forskellige kommuner og områder i landet med hensyn til forekomst og screeningspraksis.

En sådan screeningsundersøgelse er ikke tidligere gennemført i Danmark, internationalt er den en af de største målt i antal respondenter, der er gennemført (Paulson & Bazemore 2010), og det er første gang, at både kvinder og mænd screenes for de tre symptomgrupper i en population.


For yderligere oplysninger, kontakt Svend Aage Madsen.

E-mail: svend.aage.madsen@regionh.dk

Tlf.: 3545 4767

Redaktør