​​​​​

Stigning i depressioner blandt unge

Fra 2000 til 2013 blev andelen af helt unge som fik psykiatrisk behandling for depression tredoblet. Flere unge kvinder end mænd bliver behandlet

Et nyt dansk ph.d.-studie har undersøgt brugen af antidepressiv medicin og depressionsdiagnoser blandt alle kvinder og mænd i alderen 10-49 år i Danmark gennem perioden 2000-2013.

Forskningen viser, at der er sket en stigning i både antallet indlæggelser på grund af depression på psykiatriske afdelinger og i brugen af antidepressiv medicin, især blandt yngre kvinder. 

Flere unge udskrives med en depressionsdiagnose

Studiet, viste, at antallet af kvinder i alderen 15-19 år, som blev udskrevet med en depressionsdiagnose fra en psykiatrisk klinik er steget fra 1,6 pr. 1000 i år 2000 til 4,6 pr. 1000 i år 2013. Den tilsvarende stigning i samme periode blandt mænd var fra 0,6 til 1,7 per 1000. Tallene bygger på data fra bl.a. Danmarks Statistik og Det Landsdækkende Psykiatriske Centralregister.

Flere og flere på antidepressiv medicin

Andelen af kvinder i alderen 15-19 år, som i et givet år påbegyndte  brugaf antidepressiv medicin steg tilsvarende fra 0,8 % i år 2000 til 2,5% i 2010, for derefter at falde til 1,6% i år 2013. Blandt mænd i samme alder år var tallene 0,3% i år 2000, 1,1% i 2010 og 0,7% i 2013, se figur.

Mere end dobbelt så mange yngre kvinder påbegyndte brug af antidepressiv medicin, og stigningen var stejlere blandt kvinder end blandt mænd.


Andelen af mænd og kvinder, som anvendte antidepressiv medicin i et givet år, lå på omkring det dobbelte af andelen, som påbegyndte behandling. For kvinder med en stigning fra 1,3% i 2000 over 5.0% i 2010 til 3,8% i 2013, og blandt mænd fra 0,5% i 2000 over 2,1% i 2010 til 1,6% i 2013.

I nedenstående figur ses hvor stor en andel, som har anvendt antidepressiv medicin i 2013 i forskellige aldersgrupper. Der ses for begge køn en jævn stigning med stigende alder. Stigningen er blot markant stejlere blandt kvinder end blandt mænd.,

Unge piger bruger mere medicin end mænd

Det ses også, at nogenlunde lige mange drenge og piger anvender antidepressiv medicin under 15 år, men der i aldersgruppen 15-19 år er 2,4 gange flere piger end drenge, som anvender antidepressiv medicin.

Herefter aftager overhyppigheden blandt kvinder gradvist til den når 80 % flere brugere fra 23-års alderen og opefter.På samme måde stiger andelen, som har været indlagt i 2013 med en depression, markant stærkere blandt kvinder end blandt mænd (se overstående figur), og blandt kvinder topper andelen med 6,2‰ blandt kvinder i alderen 15-19 år, mens den blandt mænd topper fem år senere med 2,8 ‰. 

Årsager

Flere faktorer kan tænkes at influere på den større stigning i brug af antidepressiv medicin og forekomst af depressions diagnoser blandt unge kvinder i forhold til unge mænd. Dels indfinder puberteten sig tidligere blandt kvinder end blandt mænd, og denne periode med store hormonelle ændringer indebærer en følsomhed, som kan være større for kvinder end for mænd.

For kvinder i reproduktiv alder generelt, er det igen nærliggende at tage udgangspunkt i de hormonelle forskelle mellem kvinder og mænd, hvor de cykliske ændringer, som indfinder sig fra puberteten, kan påvirke kvinders humør mere end mænds. Men det er også relevant at se på sociale og psykologiske forhold, hvor flere unge kvinder end unge mænd stiller store krav om perfektion til dem selv, deres udseende og deres præstationer.

Også brug af hormonel kontraception kan forklare en del af den større forekomst blandt de unge kvinder1.

Studiet er gennemført af PhD studerende Charlotte Wessel Skovlund med supervision af professor i gynækologi og obstetrik Øjvind Lidegaard, senior forsker Lina Steinrud Mørch og Professor i psykiatri Lars Vedel Kessing, alle fra Rigshospitalet.

Studiet er publiceret i Nordic Journal of Psychiatry2.

Henvendelser vedrørende studiet kan ske til Øjvind Lidegaard på mail: Oejvind.Lidegaard@regionh.dk eller tlf.: 4063 2268

Referencer

1. Skovlund CW, Mørch LS, Kessing LV, Lidegaard Ø. Association of Hormonal Contraception With Depression. JAMA Psychiatry. 2016;73:1154-1162.

2. Skovlund CW, Kessing LV, Mørch LS, Lidegaard Ø. Increase in depression diagnoses and prescribed antidepressants among young girls. A national cohort study 2000-2013. Nordic J Psychiatry April 2017; DOI:10.1080/08039488.2017.1305445.


Redaktør