Centerledelsen informerer om Sundhedsplatformen i JMC – Parathedsgrupper

​Hvordan bliver vores arbejdsgange, når Sundhedsplatformen erstatter en række af de eksisterende systemer? Det skal 18 såkaldte parathedsgrupper i den kommende tid hjælpe med at besvare.


Parathedsgrupperne er sammensat af personer fra klinikledelser, centerledelser, afsnit, direktion o​​g Sundhedsportalen (SP). Alle formandsposter er besat af klinikledelser og næstformandsposter af centerledelsesrepr./direktion. Parathedsgru​ppernes opgave bliver i første omgang at afdække hvilke ændringer, der skal ske i arbejdsgangene i de enkelte klinikker. I anden omgang at videreformidle og sikre implementering af disse ændringer. 

Formålet med parathedsg​​rupperne er, at:

 • Formidle forandringer der skal ske i klinikkerne – via nøglepersonerne
 • Skabe accept og forståelse for forandringerne
 • Afstemme forventninger ift. Sundhedsplatformens funktioner og muligheder
 • Identificere evt. problemstillinger, der skal bringes videre

 

De 18 parathedsgr​​upper er:

 1. Klargøring af patienter til OP
 2. Perioperativ sygepleje
 3. Anæstesi
 4. Kirurgi og operationsbooking
 5. Opvågningssygepleje       
 6. Journalføring indlagte, lægefunktion m.fl.
 7. Journalføring indlagte, øvrige
 8. Fødejournal
 9. Sygepleje indlagte
 10. Sygepleje og sekretær funktion i Akutmodtagelsen
 11. Journalføring ambulatorium, lægefunktion m.fl.
 12. Journalføring ambulatorium, øvrige
 13. AK behandling
 14. Kardiologiske undersøgelser
 15. Onkologiske og hæmatologiske tværfaglige funktioner
 16. Sekretær funktioner
 17. Intensiv
 18. Forskning

​​

I JMC deltager følgende medarb​​​ejdere i parathedsgrupperne:

 • Oversygeplejerske Charlotte Strømberg og chefjordemoder Rikke Nue Møller som formænd for grupperne "Klargøring af patienter til OP" og "Fødejournal".
 • Centerdir. Kurt Stig Jensen og centerchefsygeplejerske Mette Friis deltager som næstformænd i grupperne ""Journalføring ambulatorium, øvrige" og "Journalføring indlagte, øvrige".


Mandag d. 29.februar 2016 var ​der kick-off-seminar for parathedsgrupperne, og herefter følger en række møder hver 2.-3. uge, for at planlægge og udføre arbejdet. Der skal holdes mellem 2 og 7 møder alt efter hvilken gruppe det handler om. Vi vil løbende informere jer gennem JMC-nyt og på Intranettet.


Mette Friis og Kurt ​​​Stig Jensen
Redaktør