Undersøgelse af patienternes tilfredshed

Finsencentret undersøger hvor tilfredse patienterne er med deres forløb for at udvikle kvaliteten af behandlingen.

Som et led i Region Hovedstadens implementering af driftsmålstyring og det strategiske fokus på patienter og borgeres oplevelser, har regionsrådet besluttet, at der skal foretages en løbende måling af patienters og borgeres tilfredshed, når de modtager en ydelse fra Region Hovedstaden. 
Finsencentret er udvalgt som et af to pilotcentre på Rigshospitalet og i fuld gang med at indhente patienternes feedback på deres forløb via spørgeskemaer på Ipads. ​Hjertecentret er det andet pilotcenter.

Personale som implementeringsagenter

I hvert afsnit i centret er der personale, som har fået undervisning i at lægge nye spørgsmål i spørgeskemaet og i at trække de data ud, som patienten har indtastet.

IPads anvendes til undersøgelsen 

I Finsencentret har vi primært valgt at bruge standere til iPads. Enkelte steder er der valgt løse iPads til indhentning af patienternes feedback.​

Spørgeskema med 5 spørgsmål

Patienten besvarer et spørgeskema med i alt 5 spørgsmål; 
 • 2 spørgsmål som regionen har defineret 
 • 1 spørgsmål på tværs i Finsencentret
 • 2 spørgsmål for hver klinik. 
I første omgang har klinikkerne valgt to spørgsmål, som skal gælde i alle afsnit. Efter en periode, som endnu ikke er defineret, vil der være mulighed for at afsnittene kan vælge sine egne spørgsmål, så de spørger ind til effekten af igangsatte tiltag. 

Der er udformet et spørgeskema for hhv. ambulante og indlagte patienter som kan ses nedenfor. 

Spørgsmål til ambulante patienter

Fælles spørgsmål for hele regionen
 • Lyttede personalet til dig, fx dine bekymringer, ønsker og behov?
 • Er du alt i alt tilfreds med besøgets forløb
Fælles spørgsmål i hele Finsencentret
 • Informerede personalet dig om ventetiden ved din modtagelse
Spørgsmål i Hæmatologisk klinik
 • ​I hvilket omfang var du selv med til at træffe beslutninger om din behandling og/eller pleje?
 • Oplevede du at vigtige samtaler foregik i fortrolige rammer?
​Spørgsmål i Infektionsmedicinsk Klinik
 • Havde personalet i afsnittet tid til dig?
 • I hvilket omfang var du med til at træffe beslutninger om din behandling og/eller pleje?
Spørgsmål i Onkologisk Klinik
 • Oplever du, at én læge har særligt ansvar for dit forløb? (Hvis det er første gang du er her skal du svare ”ikke relevant”) 
 • Har personalet informeret dig om, hvordan din livsstil kan påvirke din sygdom (fx kost, motion, alkohol eller rygning)?

Spørgsmål til indlagte patienter

Fælles spørgsmål for hele regionen
 • Lyttede personalet til dig, fx dine bekymringer, ønsker og behov?
 • Er du alt i alt tilfreds med forløbet fra du blev indlagt til du blev udskrevet

Fælles spørgsmål i hele Finsencentret:
 • Blev du løbende informeret om hvad der skulle foregå
Spørgsmål i Hæmatologisk Klinik
 • I hvilket omfang var du selv med til at træffe beslutninger om din behandling og/eller pleje?
 • Oplevede du at vigtige samtaler foregik i fortrolige rammer?
Spørgsmål i Infektionsmedicinsk Klinik
 • Fik du information om virkninger og bivirkninger ved ny medicin, du skulle tage efter din udskrivelse?
 • Er du tryg ved at skulle hjem fra hospitalet?
Spørgsmål i Onkologisk Klinik
 • Oplever du, at én læge har særligt ansvar for dit forløb? (Hvis det er første gang du er her skal du svare ”ikke relevant”)
 • Er du tryg ved at skulle hjem fra hospitalet?
Svarene bruges til kvalitetsudvikling
Patienttilfredshedsmålingen giver mulighed for løbende at følge udviklingen i patienternes tilfredshed på hospitals-, klinik- og afsnitsniveau. Derfor kan patienttilfredshedsmålingen anvendes som led i kvalitetsudviklingen lokalt på afsnittene. 

På baggrund heraf bliver det muligt at foretage før- og eftermålinger i forbindelse med afprøvningen af mindre lokale initiativer, der skal forbedre den patientoplevede kvalitet af patienternes forløb på afsnittet.

Redaktør