Børn og Center for Seksuelle Overgreb på Rigshospitalet ændrer lovgivning

Børneteamet i Center for Seksuelle Overgreb iværksatte i 2013 i samarbejde med Børnerådet en undersøgelse af børns oplevelser af at vidne i retssager vedrørende seksuelle overgreb. Undersøgelsen skulle belyse, hvordan børn, der har været udsat for seksuelle overgreb, oplever mødet med det danske retssystem. Hvordan påvirkede det barnet at skulle vidne i retten? Hvilken betydning fik det for den psykologiske behandling af det seksuelle overgreb, som barnet havde været udsat for? ​

Børn, der har været udsat for seksuelle overgreb, skal vidne i strafferetssagen, hvis anklagemyndigheden rejser sag imod d​​en formodede krænker. Efter dansk ret skal vidner afgive forklaring i retssalen. Efter retsplejelovens § 872 kunne en videoafhøring af barnet benyttes i retten i sager om seksuelle overgreb, hvis der var tale om et barn på 12 år eller derunder.

Argumenterne for at videoafhøre var at skåne mindre børn for den belastning, som en afhøring i retten ville medføre, og at forhindre, at afhøringen blev for stressfyldt for barnet og derm​​ed gjorde barnet dårligere i stand til at erindre og fortælle samt at reducere retraumatisering. Disse argumenter var ikke i spil for børn over 12 år. De havde pligt til at vidne i retten.

Når Børneteamet i Center for Seksuelle Overgreb gik i gang med undersøgelsen, var det fordi, vi oplevede, at de 12 – 15 årige havde det meget svært med at skulle vidne i retten. Børneteamets erfaringer var, at de børn, der blev videoafhørt, var rolige og mere afklarede efter afhøringen, mens de børn, der blev afhørt af politiet, og som senere skulle vidne i retten, havde det meget dårligt. Selvom politiet forsøgte at forklare dem, hvordan afhøringen var og hvorfor, havde børnene svært ved at forstå, hvorfor de samme​ spørgsmål blev stillet om og om igen. Det fik børnene til at føle sig skyldige, hvad mange børn, der har været udsat for seksuelle overgreb, i forvejen gør. Ventetiden, indtil sagen kom for retten, var desuden meget lang – i gennemsnit 2 år, hvis sagen blev anket til landsretten.

De polititjenestemænd, der afhørte børnene, var ikke altid uddannede til at tage sig af børn. Alt det​​ var med til at skabe angst hos børnene og kunne fastholde dem i traumet meget længere.

Undersøgelsen var et kvalitativt studie, der faldt i to dele: 1) Interviewundersøgelse i Center for Seksuelle Overgreb af 10 børn, der ventede på at skulle vidne i retten. 2) En række proces​​møder i Børnerådet med en "ekspertgruppe" af 6 piger i alderen 13 – 19 år, der havde vidnet i retten. Ved procesmøderne indkredsede gruppen centrale dilemmaer og udfordringer og udarbejdede konkrete anbefalinger til myndigheder, beslutningstagere og andre fagfolk.

Da undersøgelsen lå færdig, skrev Børnerådet og Børneteamet et åbent brev til Justitsministeren, hvor de problemer, undersø​​gelsen viste, blev fremstillet.

Justitsministeriet nedsatte på denne baggrund i april 2014 Straffeplejeudvalget med et kommissorium om ud​videt brug af videoafhøring af børn.

I oktober 2014 blev de 6 piger fra "ekspertgruppen", Børnerådet og Børneteamet indbudt til et møde i Strafferetsplejeudva​lget. I det kommende år var Børneteamet indbudt til de to årlige dommermøder i Øst- og Vestdanmark samt til advokaternes årsmøde, hvor undersøgelsens resultater blev præsenteret.

Betænkning om videoafhøring af børn og unge i straffesager kom i marts 2015 - Betænkning nr. 1554 fra Justitsministeriet. Lovforslaget om den udvidede mulighed for videoafhøring af børn, der har været udsat for seksuelle eller voldelige overgreb, blev vedtaget i april 20​​16. Ny lov om videoafhøring af børn er gældende fra 1. april 2016, og betyder, at alle børn op til 15 år fremover kan få deres afhøring videofilmet i stedet for at møde op i retten og at de vil blive afhørt af en videoafhører, der har en særlig efteruddannelse i at afhøre børn.

 

I slutningen af april fejredes​ sejren i Børnerådets lokaler.

16 piger kunne glæde sig over, at de havde været med til at ændre lovgivningen til fordel for andre børn. Fo​rud for lovens vedtagelse fik Domstolsstyrelsen udarbejdet en video til de børn og unge, der fortsat skal vidne i retten. Videoen har haft gavn af undersøgelsen.​​​

Redaktør