​​

Misbrug af forskningsmidler på Rigshospitalet

Læs her om sagen i korte træk

Der har siden sommeren 2013 været afdækket en række forhold om misbrug af forskningsmidler på Rigshospitalet i medierne. Sagerne er af alvorlig karakter og har bl.a. ført til politianmeldelser og afskedigelser samt indførelse af nye regler og kontrolinstanser.​​

Rigshospitalets direktion har taget kraftigt afstand fra enhver form for misbrug med forskningsmidler og har handlet med afskedigelse og politianmeldelser, når der har været tale om lovovertrædelser.

Hospitalsdirektionen har over for Rigshospitalets ledelser indskærpet de særlige forpligtelser til fremadrettet at styrke kontrollen med administration af forskningsmidler og samtidig samle op på eventuelle bagudrettede problemer. Problemerne er først undersøgt af Rigshospitalet, siden af Region Hovedstaden i regi af revisionsfirmaet BDO, der har undersøgt Hjertecentret, en betydelig stikprøve bredt på hospitalet samt Finsencentret.

Undersøgelsen af H​​jertecentret er fremlagt d. 4. juli 2014


Få overblik over sagen her:

Juni 2013

Jyllands-Posten fortæller, at en overlæge har misbrugt eksterne forskningsmidler til private formål. I hemmelighed og strid med reglerne har overlægen fået indsat midler fra medicinalfirmaet MSD i forbindelse med et klinisk forsøg på hans private konto. Rigshospitalet har politianmeldt sagen.
Jyllands-Posten: Ny sag​​​ om fusk med penge til forskning

Rigshospitalet melder ud om mulig økonomisk kriminalitet med eksterne forskningsmidler.​
Mulig økonomisk krimin​alitet med eksterne forskningsmidler​ ​

December 2013​

Rigshospitalet suspenderer og politianmelder yderligere to overlæger fra Hjertecentret. Begge politianmeldes for mandatsvig.
Jyllands-Posten: Professor politianmeldt for misbrug

Region Hovedstaden strammer administrationen af hospitalernes forskningsbudgetter for at undgå misbrug. Daværende regionrådsformand, Vibeke Storm Rasmussen ønsker større transparens og mere kontrol.
Region H strammer forskningsbudgetter

På baggrund af sagerne om misbrug af forskningsmidler melder Rigshospitalet ud, at hospitalet sætter ind med en styrket administration og bedre kontrol. Ligeledes er et nyt økonomisystem SAP/Reflex taget i brug.

Marts 2014

Rigshospitalet melder ud om ekstra gennemgang af administrationen af eksterne forskningsmidler.
Rigshospitalet har iværksat ekstra gennemgang af administrationen af eksterne forsknin​gsmidler​​​

Jyllands-Posten fortæller, at to overlæger fra Hjertecentret har brugt forskningsmidler til bl.a. middage på Michelin-restauranter til dyre kuvertpriser, personalearrangementer og eksklusive kontorartikler. Disse forhold er indgået i de videre undersøgelser.
Jyllands-Posten: Læge ville betale private udgifter med forskningsmidler
 
Region Hovedstaden sætter gang i en kulegravning af samtlige hospitaler i regionen for at konstatere, om læger og overlæger har misbrugt forskningsmidler på samme måde, som det er sket på Rigshospitalet. Det er revisionsfirmaet BDO, der står bag undersøgelsen.
Jyllands-Posten: Alle sygehuse i Region H kulegraves

Rigshospitalet udtaler til Jyllands-Posten, at der har været en utilstrækkelig kontrol med forskningsmidler, og at det i sidste ende er direktionens ansvar. 
Jyllands-Posten: Hospitalsdirektion tager ansvaret for kontrolsvigt

Rigshospitalet melder ud, at en middag aldrig må koste mere end 700 kr., og at den skal være underordnet det faglige formål.
Jyllands-Posten: Det er tilsmudsning af Rigshospitalets faglighed (kun adgang med Premium)

Rigshospitalet iværksætter en ekstra gennemgang af administration af eksterne forskningsmidler. Desuden har hospitalsdirektionen over for Rigshospitalets ledelser indskærpet de særlige forpligtelser til fremadrettet at styrke kontrollen med administration af forskningsmidler og samtidig samle op på eventuelle bagudrettede problemer.
Rigshospitalet har iværksat ekstra gennemgang af administrationen af eksterne forskningsmidler

April 2014

 Rigshospitalet indrømmer at udgiftsbilag er påført supplerende oplysninger.
Jyllands-Posten: Hospital indrømmer at have ændret udgiftsbilag 

Jyllands-Posten omtaler endnu en overlæges misbrug af forskningsmidler – og at der bl.a. er brugt forskningsmidler på kunst og designmøbler til overlægens private hjem. Overlægen anmeldes til politiet og bliver afskediget fra sin stilling.
Jyllands-Posten: Hospitalsdirektør efter ny afsløring

Region Hovedstaden udsender nye krav til og regler for brug af ”frie midler” som reaktion på sagerne på Rigshospitalet.
Jyllands-Posten: Overlæger får indskrænket friheden (kun adgang til link med Premium)

Maj 2014 

Koncerndirektionen i Region Hovedstaden har besluttet, at eksterne revisorer, BDO, skal supplere Rigshospitalets interne undersøgelse af lægerne på hospitalets Hjertecenter.
Jyllands-Posten: Riget får ikke lov at undersøge sig selv

Juni 2014 

Region Hovedstaden melder ud, at Revisionens gennemgang af eksterne forskningsprojekter på Rigshospitalets Hjertecenter er gennemført. 76 forskeres udgifter skal granskes nøjere.
Revisionens gennemgang af eksterne forskningsprojekter på Rigshospitalets Hjertecenter gennemført

Juli 2014

Rigshospitalet politianmelder hjertelæge for mandatsvig.
Regionen har iværksat personaleretlig undersøgelse af overlægen.

August 2014

Forretningsudvalget i Region Hovedstaden orienteres om revisionens gennemgang af administrationen af eksterne forskningsmidler i Hjertecentret

Jyllands-Posten: Gentofte-læger brugte forskerpenge på sommerfester og julefrokoster

​​​September 2014

Revisionen afslutter sin gennemgang af eksterne forskningsprojekter i Finsencentret og hjerteafdelingerne på Gentofte og Glostrup hospitaler. Rigshospitalets handlingsplan er klar.
 
Region Hovedstadens eksterne revisorer BDO har afsluttet undersøgelsen af brugen af eksterne forskningsmidler i Finsencentret på Rigshospitalet og hjerteafdelingerne på Gentofte og Glostrup hospitaler. Revisionen har endevendt mere end 1000 forskningskonti og har anbefalet, at 59 ud af 366 forskeres udgiftsbilag granskes nærmere i løbet af efteråret 2014.
Sagerne om misbrug af forskningsmidler er ingenlunde den største udfordring for dansk klinisk forskning. Bureaukrati og manglende tid er langt større problemer, men overordnet går det dog den rette vej, lyder det fra Liselotte Højgaard, professor og klinikchef på Rigshospitalet (14/10) Medwatch, citeret af Ritzau.​

​November 2014

Undersøgelser og såkaldt opklarende samtaler med op mod 130 forskere i Region Hovedstaden har ført til, at 10 af lægerne risikerer sanktioner - fem er politianmeldt, mens fem risikerer en personalesag, skriver Ritzau. (13/11)

Jyllands-Posten kritiserer Rigshospitalet for at mørklægge indholdet og resultatet af de personalesager, der - sammen med fem politianmeldelser - bliver enden på undersøgelserne. Det er Rigshospitalets opfattelse, at personalesager er en sag mellem hospitalet og den ansatte.
Jyllandsposten: Rigshospitalet vil hemmeligholde sager mod læger​

​December 2014

Politiet sigter yderligere to læger.
Bl.a. Dagens Medicin omtaler, at Københavns Politi har sigtet yderligere to læger for misbrug af forskningsmidler. Dette på baggrund af Rigshospitalets tidligere anmeldelser. Dermed er i alt fem læger nu sigtet af politiet.
Dagens Medicin: Politiet sigter overlæger fra Rigshospitalet

​Januar 2015

Jyllands-Posten beskriver på baggrund af aktindsigt i hospitalsdirektionens repræsentationsudgifter, at Rigshospitalets direktion har udvist mådehold og at der ikke umiddelbart er tegn på misbrug af skattekroner, men klandrer direktionen for ikke at have dokumentation for udgifterne. Rigshospitalet har oplyst Jyllands-Posten om, at:

"Rigshospitalets retningslinjer tilsiger bl.a., at "ved bespisning skal det fremgå af bilag eller faktura hvad formålet er, hvem deltagerkredsen er, om der er tale om intern eller ekstern deltagelse og antallet". I praksis er dette håndteret således, at udgiftsbilaget – altså selve fakturaen – er opbevaret i bogholderiet. Bilag, hvor deltagerkreds, interne og eksterne deltagere, antal m.v. fremgår, er opbevaret lokalt i direktionssekretariatet og skal fremfindes herfra." 

Aktindsigten drejer sig om de driftsudgifter, som Rigshospitalets direktion afholder til repræsentation ved eksempelvis professortiltrædelser, internater for ledelsesfora, eksterne besøg fra ind- og udland hvor Rigshospitalet er vært, jubilæumsgaver m.v. Jyllands-Posten har ikke udbedt sig den konkrete dokumentation for formål, deltagerkreds m.v.
Jyllands-Posten: Direktion fik betalt udgifter uden dokumentation
Jyllands-Posten: Hospitalsdirektion fik betalt mad, vin og gaver uden dokumentation (kun adgang til link med Premium)

Københavns Politi rejser tiltale for bedrageri mod læge
Mange medier omtaler, at der nu rejses den første tiltale i den sag, hvor Rigshospitalet har meldt 5 læger til Politiet for bedrageri. Sagen skal føres ved Københavns Byret.
Jyllands-Posten: Politi: Forskningsmidler brugt på rejser, mad og luksus (kun adgang til link med Premium)

Københavns Politi opgiver at rejse tiltale mod læge, anmeldt for bedrageri
Jyllands-Posten omtaler, at Københavns Politi opgiver at rejse tiltale mod nr. 2 læge, anmeldt af Rigshospitalet for bedrageri.
Jyllands-Posten: Politiet opgiver bedragerisag mod overlæge

Otte forskere på Rigshospitalet har fået påtale eller advarsel
Bl.a. Dagens Medicin omtaler, at otte forskere, der er ansat på Rigshospitalet, har fået skriftlig advarsel eller påtale som følge af den revisionsmæssige gennemgang af forskningsprojekter uden regnskabs- og revisionspligt. 
Se Region Hovedstadens samlede sagsfremstilling (punkt 4)​

​​Februar 2015

1120 forskere på Rigshospitalet har ikke udøvet misbrug med forskningskonti 
- Men alle straffes med fuld bureaukratisk kontrol – til skade for samfundet og den medicinske forskning, selv om anklagerne om snyderi kun omhandler et fåtal, skriver Jens Lundgren, Gitte Moos Knudsen, Liselotte Højgaard, Henrik Kehlet, sammenslutningen af professorer på Rigshospitalet.
Politiken: Kvæl ikke Rigets forskning med overdreven kontrol

Mange medier dækker, at Statsrevisorerne d. 25. februar 2015 afgiver beretning om forskningsmidler på hospitalerne. I beretningen kritiserer statsrevisorerne skarpt hospitalernes forvaltning af eksterne forskningsmidler, som er udtryk for en særegen forvaltningskultur, hvor man ikke har tilstrækkeligt fokus på at overholde gældende retningslinjer. Statsrevisorerne kritiserer, at regionernes tilsyn har været helt utilstrækkeligt. 

Folketingets Statsrevisorer bad i januar 2014 Rigsrevisionen igangsætte en undersøgelse, efter at Jyllands-Posten omtalte flere sager med misbrug af forskningsmidler primært på Rigshospitalet. 
Rigsrevisionen har gennemgået materiale fra syv hospitaler: Rigshospitalet, Herlev Hospital, universitetshospitalerne i Aarhus, Aalborg og Odense samt Sygehus Lillebælt og Roskilde Sygehus. Ved fremlæggelsen gav statsrevisorerne udtryk for et generelt problem hvor man ingen steder har gjort det godt nok. 

​November 2015

Københavns Byret afsagde d. 27/11 dom i den sag, hvor en 64-årig overlæge fra Rigshospitalet er anklaget for at have misbrugt forskningsmidler til at finansiere sit eget forbrug. Dommen lød på halvandet års fængsel for misbrug af forskningsmidler. Dommen var betinget med vilkår om ulønnet samfundstjeneste i 250 timer. Overlægen skal betale sagens omkostninger og 2.265.682 kr. til Rigshospitalet. Han fratages retten til foreløbig at forvalte offentlige midler. 
 
I to andre sager har anklagemyndigheden besluttet at opgive tiltalen, da man har vurderet, at der ikke kan opnås fældende dom, i den ene af sagerne blandt andet fordi nogle af forholdene er blevet forældet. Anklagemyndigheden har ikke taget stilling til, om de forældede forhold kunne have ført til dom.

I det samlede strafferetlige sagskompleks er yderligere én sag under efterforskning, og én sag vil komme for retten først i 2016.  
Redaktør