På vej til Australien: Dansk metode til bedre livskvalitet hos patienter med kronisk sygdom

​Guidet egen-beslutning er en evidensbaseret metode til hjælp til selvhjælp for patienter med forskellige kroniske sygdomme udviklet af en dansk sygeplejerske. Metoden fokuserer på at støtte patienten i at mestre personlige udfordringer i forhold kronisk sygdom og til selv at skabe de forandringer, der giver den enkelte større livskvalitet.

​Metoden Guidet Egen-Beslutning (GEB) er dansk og udviklet af forskningsleder og sygeplejerske, Vibeke Zoffmann fra Rigshospitalet. Metoden, der er allerede oversat til engelsk og andre sprog, har som mål at støtte patienter med forskellige kroniske sygdomme til at mestre personlige udfordringer i forhold til kronisk sygdom ved selv at blive i stand til at skabe forandringer og dermed opnå en større livskvalitet. Nu kalder Australien på Vibeke Zoffmann og den metode, hun har udviklet. For en forskergruppe down-under arbejder med at implementere en webbaseret version af GEB til unge voksne med dårligt reguleret type 1 diabetes.​

​At lære problemløsning 

- Det centrale i metoden GEB er, at den sundhedsprofessionelle sætter den enkelte patients specifikke behov og situation i centrum for fælles beslutninger. Målet er at hjælpe patienten til mere selvstændigt og med afsæt i egne behov at lære at løse problemer i forhold til livet med en kronisk sygdom. Patienten går fra at være fx ”en blandt mange patienter i gruppen med dårligt reguleret diabetes 1” til at være direkte inddraget som en person med både en unik viden og med personspecifikke behov og udfordringer. Det siger forskningsleder og sygeplejerske Vibeke Zoffmann fra forskningsenheden Kvinder og Børns Sundhed i Juliane Marie Centret – og fortsætter: ​

- Patienten er den, der kan finde ud af, hvor skoen for alvor trykker. Patienten har derfor brug for hjælp til at opdage, udtrykke og kommunikere det, der opleves som det største og vigtigste behov eller problem. Det gælder både i forholdet til behandlere, familie og venner, siger Vibeke Zoffmann.

GEB metoden benytter en metodisk, struktureret samtaleform. Ved at inddrage patienten i arbejdet med nogle unikke refleksionsark tilpasset patientens situation her og nu, sikrer metoden, at det behov eller problem, der fylder mest hos patienten, tages systematisk op i samtalen med sygeplejersken.

 - Nogle refleksionsark indeholder fx uafsluttede sætninger som ”Det, der er allersværest for mig lige nu, er… Arkene bidrager ofte med ny overraskende viden, fordi spørgsmålene får patienterne til at tænke på nye og andre måder. Derfor giver svarene også ofte ny viden på bordet – og nyt, fælles potentiale til at opnå forandringer, fortæller Vibeke Zoffmann.

Videnskabelig dokumentation 

GEB er oprindelig udviklet til vanskelig diabetes omsorg, men metoden er i dag udbredt på tværs af en lang række kroniske både somatiske og psykiatriske sygdomme fx hjertesygdom, kræft og depression. Metoden bruges til at ændre adfærd og mønstre hos både de sundhedsprofessionelle og hos patienterne. Det handler om sammen at opnå en større forandring og effekt, end hvad der typisk opnås ved traditionelle kontrolbesøg, hvor fokus er rettet mod kort at give patienten svar på prøver, scanninger og andre undersøgelser for at kunne aftale evt. regulering af medicin eller behov for ændret adfærd frem til næste kontrolbesøg. Og næste kontrolbesøg ligner så til forveksling det forrige. Sygeplejersken kan i et sådant forløb opleve, at patienten ikke virker motiveret og, at der ikke er ”compliance”. 

Empowerment i praksis 

Empowerment er selve kernen i arbejdet: At kunne støtte patienten til at handle selv. Metoden GEB er derfor også inspireret af filosofien om Empowerment, for som Vibeke Zoffmann siger: Alle går ind for Empowerment - men praksis viser ikke desto mindre ofte, at problemløsning mislykkes og at forventede resultater udebliver. GEB kan hjælpe til at praktisere empowerment i virkeligheden, hvilket bl.a. kræver, at professionelle, fx sygeplejersker, uddannes i metoden og tilhørende kommunikation.​

Som led i træningen præ- senteres de for tre ”groundede teorier”, som Vibeke Zoffmann har udviklet, og som ligger til grund for udviklingen af GEB. De forklarer de centrale barrierer, der kan hindre Empowerment i relationen mellem patient og professionel

- For at lykkes med personog familiecentrering skal sygeplejersken kunne kommunikere effektivt og personspecifikt. Det betyder, at beslutninger, der tages i fællesskab, er baseret på en evidens, der ikke kun er generel, men også handler om den enkelte persons reaktioner. Det siger Vibeke Zoffmann og tilføjer: - Derfor er det vigtigt, at sygeplejerskerne kender mønstrene i de groundede teorier og de barrierer, der hindrer Empowerment. Når de genkender dem i deres eget samspil med patienterne kan de se, at noget må gøres anderledes. Det kan motivere til at tage nye metoder i brug, som fx GEB. 


Vibeke Zoffmann er sygeplejerske, Master of Public Health, ph.d. og er ansat som forskningsleder i Juliane Marie Centerets forskningsenhed, Kvinder og Børns Sundhed. Vibeke Zoffmann har udviklet den evidensbaserede metode Guided egen-beslutning (GEB). 

I april er Vibeke Zoffmann inviteret til Australien for at hjælpe en forskningsgruppe med at implementere en webbaseret version af metoden til unge voksne med dårligt reguleret type 1 diabetes. Og i august kalder det australske diabetesforbund ADA og ADEA, som har inviteret Vibeke Zoffmann til at holde en plenumforelæsning og en Master Class ved forbundets årlige videnskabelige møde

Redaktør