Ny funktion på Rigshospitalet

Samordningskonsulent Helle Høstrup fortæller om det at starte en helt ny funktion op.

​​​

”Vi vil række hånden ud til vore samarbejdspartnere. Det gør vi bl.a. ved at styrke fokus på det tværsektorielle samarbejde med kommuner og praksissektor. Et samarbejde som er grundlaget for velfungerende forløb for mange af vores patienter” (Fælles strategiske handlingsplaner for Rigshospitalet 2013 – 2015)

Hvad arbejder du med?

Jeg skal hjælpe med at styrke samarbejdet med kommuner og andre aktører i patienternes forløb, så det bliver lettere at gøre det rigtige eller det bedste. Mine hovedoverskrifter er koordinering, facilitering og implementering med det gode og sammenhængende patientforløb som det, der er styrende sammen med den sundhedsaftale, der er indgået i Region Hovedstaden med kommuner og almen praksis.

Man kan kontakte mig på mail eller telefon, hvis man har problemer med den elektroniske kommunikation med kommuner og praktiserende læger. Eller hvis man har et kompliceret udskrivnings-forløb, hvor der er brug for en særlig kontakt til kommunen eller andre. Jeg kan komme med råd, formidle kontakt eller deltage i en udskrivningskonference. Og jeg kommer gerne over på en afdeling og mødes med jer. For tiden samler jeg lidt på historier, som jeg kan være med til at gøre mig klogere, og som kan indgå i en slags case-katalog, som jeg vil lægge på Intranettet.
 
Jeg har et tæt samarbejde med de kommuner, vi udskriver flest patienter til (København og Frederiksberg) og holder også faste møder med Center for Kræft og Sundhed. Jeg arbejder også tæt sammen med forløbskoordinatorerne og socialsygeplejersken på Rigshospitalet.
 

Hvorfor har Rigshospitalet en samordningskonsulent?

Rigshospitalet har mange samarbejdsflader omkring patienternes behandling, pleje, rehabilitering og opfølgende indsatser. Sam-ordningskonsulenten skal bygge bro til de forskellige samar-bejdspartnere, som er involverede i patientforløb på tværs af sektorer og geografi. Funktionen er etableret som understøttelse af opfølgning på regionens tværsektorielle samarbejdsaftale med kommunerne og den tilhørende kommunikationsaftale. Der indgår en række formelle krav omkring hospitalernes elektroniske kommu-nikation med kommunerne, der træder i kraft, når en svækket bor-ger bliver indlagt på eller udskrevet fra et hospital. Rigshospitalet samarbejder med kommuner i hele landet og med de hospitaler, patienterne er henvist fra. Derfor bliver samordningsfunktionen på Rigshospitalet noget, der skal bygges op sammen med klinikkerne.
 

Elektronisk tværsektoriel kommunikation

Jeg tager mig af den centrale koordinering i anvendelsen af de elektroniske meddelelser og hjælper de enkelte centre og klinikker til selv at løfte ansvaret. Det handler både om at lave de bedste forløb for patienten og om at leve op til samarbejdsaftalerne. De elektroniske meddelelser drejer sig fx om korrespondancemedde-lelser, plejeforløbsbeskrivelser, rehabiliteringsmeddelelser og gen-optræningsplaner. Der har allerede været et par undervisningsdage for Finsencenteret, og jeg planlægger at afholde centervist under-visning sammen med CIMT i efteråret, så alle centre kommer helt med.

Min baggrund

Jeg er sygeplejerske, cand. cur. og antropolog, og jeg har arbejdet hele mit liv i sundhedsvæsenet. Jeg er født og opvokset i Jylland og arbejdede - før jeg flyttede til København - som sundhedsfaglig konsulent på Skejby Sygehus. Jeg har en bred klinisk erfaring og har bl.a. arbejdet med børneonkologi samt gynækologi og obstetrik. Ind imellem slipper jeg skrivebordet og laver frivilligt arbejde som sygeplejerske herhjemme eller i udlandet. De sidste fem år har jeg arbejdet i Enhed for Kvalitet og Patientsikkerhed i Region Hovedstaden.

Kontakt:

Jeg er ansat i Direktionen og kan kontaktes på mail: helle.hoestrup@regionh.dk el. tlf. 5-5240/dect 5-0695.


Redaktør