Mulig økonomisk kriminalitet med eksterne forskningsmidler

​Jyllandsposten omtaler i dag en sag, hvor en medarbejder på Rigshospitalet er mistænkt for at have begået økonomisk kriminalitet med eksterne forskningsmidler​.

​På den baggrund udtaler lægelig direktør på Rigshospitalet Jannik Hilsted:

- Rigshospitalet har grund til at tro, at der er begået økonomisk kriminalitet med eksterne forskningsmidler. Derfor har Rigshospitalet anmeldt sagen til politiet. Den pågældende medarbejder er fritaget for tjeneste indtil videre.

- Rigshospitalets direktion har fortsat tillid til de systemer, vi bruger til kontrol af Rigshospitalets økonomi.  I den konkrete sag har Rigshospitalet ikke haft en chance for selv at afsløre det passerede.​

Om eksterne forskningsmidler og administration heraf på Rigshospitalet

Rigshospitalet administrerede i 2012 eksterne forskningsmidler for i alt 479 mio. kr. til ca. 2300 projekter og med ca. 800 involverede forskere.

Eksterne forskningsmidler administreres på Rigshospitalet efter retningslinjer, der omfatter alle eksternt finansierede forskningsprojekter og –indsatser. Se sammenfatning heraf nederst. 

I det omfang Rigshospitalet ved revision af bilag i forbindelse med eksterne forskningsmidler bliver opmærksom på forhold, der umiddelbart ikke er i overensstemmelse med hospitalets retningslinjer for håndtering af eksterne forskningsmidler, tages kontakt med den pågældende medarbejder og med ledelsen for det pågældende område. Det vurderes derefter om forholdet kræver personaleretlige skridt.

Rigshospitalets retningslinjer for administration af eksterne forskningsmidler - i korte træk

​Rigshospitalets retningslinjer fastlægger, at forskningsmidler, tildelt af eksterne tilskudsgivere, tilhører Rigshospitalet, og at forskeraktiviteten er en del af Rigshospitalets aktivitet, underlagt samme regler som gælder for Rigshospitalet i øvrigt.

Hvis forskere ønsker at anvende personlige midler (hædersgaver, arv m.v.) til forskningsformål på Rigshospitalet, skal forskeren donere disse midler som eksternt tilskud til Rigshospitalet.

Indkøb til eksterne forskningsindsatser skal ske i henhold til samme forretningsgang som for indkøb på Rigshospitalet i øvrigt, for at forskningsprojekterne bliver tilgodeset med indkøbsaftaler, rabatter m.v.

Etablering af forskningsprojekter og herunder finansieringen skal godkendes af hospitalsdirektionen eller af den instans, som direktionen bemyndiger hertil.​​

Disponering af midler

Eksterne forskningsmidler disponeres ved, at tilskudsmodtager overdrager midlerne til Rigshospitalet. Hospitalet delegerer retten til at disponere over midlerne inden for de af donor fastlagte rammer og efter Rigshospitalets vejledning. 

Mange bevillinger gives til et specifikt formål og konkret til bestemte udgiftstyper (udstyr, løn m.v.). Det er den projektansvarlige, der har ansvar over for såvel Rigshospitalet som tilskudsgiver for, at midlerne anvendes i henhold til bevilling.

Tilskudsmidler fra eksterne skal altid indbetales på Rigshospitalets bankkonto.

Den projektansvarlige skal løbende følge op på forskningsprojekterne og er ansvarlig for den samlede økonomistyring af projektet.​

Afslutning af projekt

Senest 3 måneder efter afslutning af et forskningsprojekt skal regnskabet over udgifter og indtægter færdiggøres. Evt. ubrugte tilskudsmidler skal returneres til tilskudsgiver eller overføres til en fælleskonto på Rigshospitalet.

Eventuel henvendelse

Kommunikationschef på Rigshospitalet Marianne Uldall, tlf. 26730495

Test
Redaktør