Inddragelse af de pårørende

Sådan arbejder vi med inddragelse af de pårørende i Onkologisk Klinik

​​

Af: Udviklingssygeplejerske Lena Ankersen og oversygeplejerske Jytte Ørsted, Onkologisk Klinik


Kræft er en sygdom, der rammer hele familien. Det er der bred enighed om blandt patienter, pårørende og sundhedsprofessio-nelle. Pårørende står ved siden af patienten for at hjælpe, men er også dem, der skal få hverdagen til fortsat at fungere med arbejde, familie, sociale aktiviteter, økonomi etc. Vi ved fra talrige studier, at pårørende til kræftpatienter har det svært, og vi ved også at mange pårørende savner bedre sundheds-professionel støtte både i hospitalssystemet og i primær sektor. 

Derfor har sygeplejer
skerne i Onkologisk Klinik de seneste to år gjort en særlig indsats for at forbedre hjælp og støtte til de pårørende. Og indsatsen ser ud til at bære frugt. 

Hvad har vi gjort?

Arbejdet har fundet sted i et samarbejde med Forsknings-enheden for Palliativ Medicinsk Afdeling, BBH. I dette regi blev der i fem danske kræftafdelinger gennemført en spørgeskema-undersøgelse i 2010, med det formål at skabe indsigt i, hvordan pårørende til danske kræftpatienter oplever sig mødt og inddraget i patienternes forløb. I undersøgelsen indgik 157 pårørende tilknyttet Onkologisk Klinik på RH. Resultaterne viste behov for en optimeret indsats på flere områder, bl a hvor man som pårørende kan hente støtte, og hvordan man bedst kan hjælpe sin syge pårørende. I fokusgruppe-interview med pårørende gennemført i Onkologisk Klinik i 2013 - som led i Planetree-projektet - findes tilsvarende udsagn fra pårørende.

Den iværksatte indsats er beskrevet i ONK-VIP´en: ”Pårørende til kræftpatienter”. Her fremgår de konkrete handlinger, som er søgt implementeret i 2012-13.

Vi har lagt vægt på, at sygeplejersken ved første møde i Onkologisk Klinik retter en direkte henvendelse til den nærmeste pårørende med et spørgsmål om, hvordan han eller hun har det i den konkrete situation. På denne måde får pårørende tidligt i forløbet en oplevelse af, at også de spiller en betydelig rolle, og at personalet vil gøre, hvad de kan, for at give den nødvendige støtte både til patient og pårørende. Pårørende-pjecen ”Pårørende til en kræftpatient – onkologisk klinik” og pjecen ”Et liv som pårørende – at være tæt på en kræftpatient” fra Kræftens Bekæmpelse, udleveres til alle nærmeste pårørende. Herudover udleveres flyeren om informationsmøder på RH for pårørende til kræftpatienter.

Den pårørende informeres om, hvem han/hun kan kontakte ved spørgsmål eller behov for hjælp, og om mulige støttetilbud. Der orienteres om praktiske forhold i ambulatorium og sengeafsnit, som den pårørende har brug for at kende til.

Ved efterfølgende møder i Onkologisk Klinik spørger sygeplejersken ind til den pårørendes opfattelse af situationen og til de forestillinger, han/hun har til forløbet og til kontakten med hospitalet. Hun opfordrer også den pårørende til, efter aftale med patienten, at deltage i alle samtaler af særlig betydning.

Noget andet, vi lægger vægt på, er at personalet i samværet med den syge og nære pårørende er opmærksomme på mulige vanskeligheder, konflikter, problemer eller ressourcer, som det kan være svært/vigtigt at tale om. Det kan f eks være forskellige opfattelser af, hvad og hvor meget den syge skal spise, seksualitet, arbejde eller information af mindreårige børn. Det kan også være at hjælpe til at sætte fokus på positive ting i hverdagen frem for på problemerne.

Hvad har vi opnået?

I 2013 blev der gennemført en follow-up-undersøgelse med anvendelse af det samme spørgeskema som i 2010 + en række tillægsspørgsmål, som var specifikke for Onkologisk Klinik.

På udvalgte kvalitetsindikatorer ses en fremgang efter en indsats, der kun har strakt sig over et halvt år, og hvor de forskellige teams forudsætninger for at prioritere og implementere indsatsen har været forskellige. På de fleste områder skal vi dog fortsat arbejde på en højere målopfyldelse.

Resultater set ift kvalitetsindikatorer:

Kvalitetsindikator

Målopfyldelse
2010
Alle teams

Målopfyldelse
2013
Alle teams

Andel nærmeste pårørende der har oplevet sig passende inddraget i sygdomsforløbet
Kvalitetsmål: 80%

 46,1%

 68,7%

Andel af nærmeste pårørende, der har oplevet sig passende informeret om, hvordan han/hun bedst hjælper og støtter patienten
Kvalitetsmål: 80 %

 34,0 %

 52,2%

Andel af nærmeste pårørende, der har oplevet at få passende information om, hvor man som pårørende kan få hjælp
Kvalitetsmål: 90 %

49,1%

66,1%


Og hvad så fremover?

Nogle af de spørgsmål, der har presset sig på i arbejdet, er hvilken indsats, der er mulig at gennemføre i daglig klinisk praksis. Er kvalitetsindikatorerne de rigtigt og er vores kvalitetsmål realistiske? Vi er også optaget af, hvordan kan vi finder frem til de pårørende, som i særlig grad har brug for hjælp og støtte. Endelig arbejder vi på at gøre indsatsen tværfaglig, idet pårørende indgår som et indsatsområde i den kommende udviklingsstrategi for Onkologisk Klinik.Redaktør