Kernefortællingens teser

​​Rigshospitalets kernefortælling er omsat til otte teser for, hvordan vi kan løse sundhedsvæsenets udfordringer.
Rigshospitalets kernefortælling formidler hospitalets identitet og strategiske pejlemærker. Afdelingsledelserne har sammen med direktion, centerledelser og koordinerende professorer omsat kernefortællingen til otte teser, som er den samlede ledelseskreds’ bud på, hvor der skal sættes ind, hvis vi skal løse udfordringerne i det danske sundhedsvæsen. 

Fra behandlingsvalg til livsvalg
Udredning og behandling er kun meningsfuld, hvis hele patientens livssituation tages i betragtning - standardbehandlinger og rekommandationer passer ikke til alle. Vi skal tage os tid til at tage en fundamental samtale med patienten om, hvad der skaber livskvalitet for netop vedkommende, og hvordan vi tilrettelægger et behandlingsforløb som understøtter dette.

Sammen om forløbet 
Behandlingen giver kun værdi for patienten, hvis den følges op sammen med alle de dele af sundhedsvæsenet, som har kontakt med patienten. Alle bidragsydere skal derfor tages i ed, herunder også patienten og den pårørende forud for at (dyr og indgribende) behandling iværksættes.

Drop favoriseringen af bestemte patientgrupper
Rettigheder der begunstiger bestemte patientkategorier på bekostning af andre, og procesrettigheder, der giver de mindst syge samme rettigheder som de mest syge, skal afskaffes.

Kontrol er godt. Tillid er billigere
Det administrative system skal understøtte det kliniske. Kontrolfunktioner skal minimeres, dobbeltfunktioner afskaffes. Administrative procedurer, der ikke kan forklares, skal afskaffes.

Behovet for data skal defineres nedefra 
Potentialerne i digitaliseringen skal udnyttes, så de gavner patienterne og understøtter de kliniske processer. Dette kan ske ved at behovet for data defineres bottom-up. Innovativ teknologi skal indføres og arbejdsgange tilpasses på et evidensbaseret grundlag.

Prioritering er et sundhedsfagligt anliggende 
Ansvaret for, hvad der fagligt skal udføre, og hvor det skal udføres skal ligge hos en fagligt velfunderet sundhedsstyrelse og ikke hos et politisk / administrativt system. Hvordan behandlingen konkret skal foregå, er op til det enkelte hospital baseret på kliniske retningslinjer og best practice.

Husk fremtidens patienter
Forskning og uddannelse er lige så vigtigt for fremtidens patienter som behandlingen er for dagens patienter. Derfor skal ressourcerne til disse områder øges, og det skal tydeliggøres, at disse områder er en del af kerneopgaven.

Sundhedsfaglig ledelse på alle niveauer
Ledelsesrummet for de kliniske afdelinger skal øges. Ledelse skal foregå på et solidt og evident datagrundlag som er defineret ud fra det, der giver mening i de led i organisationen, der har den direkte patientkontakt. Ledelse måles på outcome  - ikke proces.
Redaktør