Mødefora på Rigshospitalet åbne for patienter og pårørende

​Styregruppen for Ventet og Velkommen, Styregruppen for specialiseret palliativ enhed for børn og unge og Ernæringskomitéen er åbne for patient- og pårørende-repræsentanter. Læs om formål og mødekadence og se kommissorierne


Styregruppe for Ventet og Velkommen

Formål
Formålet med styregruppen for Ventet og Velkommen er:
• At alle patienter skal føles sig ventede og velkomne
• At Rigshospitalet lever op til de regionale mål for indsatsområdet
• At patienternes perspektiv systematisk og naturligt inddrages i det daglige arbejde.
Herunder, at Rigshospitalet lever op til regionale mål og aftaler om bedre telefonisk adgang, gode venteområder forbedret servicekultur mm.
Møder
Styregruppen mødes 4 gange årligt.
Læs mere
Download kommissorie for Styregruppe for Ventet og Velkommen (pdf) [link til kommissorie]

 

Styregruppe for specialiseret palliativ enhed for børn og unge

Formål
Styregruppen har det overordnede strategiske ansvar for projektets fremdrift og resultater. Styregruppens primære opgaver er at:
• Sikre bedst mulig implementering og kvalitet af de ydelser, den specialiserede palliative enhed skal levere
• Sikre at projektet gennemføres i henhold til regionens målsætninger for projektet
• Sikre igangsættelse af en kortlægning af området/feltet
• Understøtte og igangsætte et forskningsprojekt inden for området
• Sikre samarbejde med andre interessenter
Møder
Styregruppen mødes efter behov.
Læs mere
Download kommissorie for Styregruppe for specialiseret palliativ enhed for børn og unge (pdf) [link til kommissorie]

Ernæringskomité

Formål
Ernæringskomiteen har til formål at rådgive Rigshospitalets direktion, centerledelses-kreds, kvalitetsråd, centralkøkken og klinikker i spørgsmål om ernæring og ernæringsterapi, herunder udmøntning af regionens overordnede ernæringspolitik.
Ernæringskomitéen har desuden til formål at fungere som det samlende forum i forhold til ernæring, således at vi får en fælles retning for ernæringsindsatsen på Rigshospitalet.
Møder
Ernæringskomitéen mødes 4 gange årligt plus eventuelle arbejdsgruppemøder.
Læs mere
Kommissoriet for Ernæringskomitéen afventer i øjeblikket godkendelse