Arkitektonisk vision med mennesket i fokus på Glostrup Hospital

​​Glem alt om kliniske hospitalsgange og manglende hjerterum. Glostrup Hospital skyder nu en arkitektkonkurrence i gang, der har empati, menneskelighed og arkitektonisk kvalitet i fokus.

Forestil dig, at du eller en af dine nærmeste kom ud for et uheld, der kræver, at man skal være indlagt til rehabilitering i en længere periode. Måske helt op til et år. Stedet, hvor man skal komme til hægterne og genoptrænes, har derfor stor betydning. Både for helbredelsen og det psykiske velbefindende.

Derfor udskriver Glostrup Hospital, Region Hovedstaden nu en ambitiøs arkitektkonkurrence om et helt nyt neurorehabiliteringshus og haveanlæg, der skal danne rammen for det bedste rehabiliteringsforløb for mennesker, der har pådraget sig skader i hjernen eller på rygmarven.​

"Neurorehabiliteringshuset skal være et rehabiliteringshus på internationalt niveau ved at markere sig som​ behandlingscenter med fokus på brug af nyeste teknologier, behandlingsmetoder og innovation på rehabiliteringsområdet. Samtidig skal det være et sted, hvor den enkelte patient føler sig godt behandlet på alle planer, og hvor hver eneste ansat glæder sig til at gå på arbejde," siger hospitalsdirektør Klaus Lunding.

Arkitektur der helbreder

En central ide med det nye rehabiliteringshus er at hjælpe patienten til at genfinde sit liv og opnå den højest mulige livskvalitet. Neurorehabiliteringshuset skal derfor udgøre rammerne for et patientforløb, hvor individets integritet og behov for privathed respekteres. Patienten skal kunne opleve huset som sit ”hjem" i behandlingsperioden, og derfor skal hospitalets klinisk professionelle og højteknologiske miljø balanceres med en hjemlig atmosfære og muligheden for det "private rum".​

Forskningen peger på, at de fysiske omgivelser har stor betydning for helbredelsen. Det stiller krav til de arkitekter og ingeniører, der deltager i konkurrencen: Huset og den dertilhørende have skal nemlig byde på rumlige oplevelser, hvor dagslys, naturen, farverne og materialerne understøtter rekreationen og glæden ved opholdet. Patienternes individuelle behov skal i videst muligt omfang imødekommes. Det gælder fx behovet for privatliv eller samvær, indsigt og udsigt, ro og aktivitet. 

Neurorehabiliteringshuset skal ligeledes understøtte de højtspecialiserede træningstilbud, således at patientens træning kan foregå på mange niveauer; fra den indledende træning på sengestuen og i de nære fællesarealer, til træning i fælleskøkken og ergoterapi, over brug af husets udearealer og byens nærmiljø til individuel- og holdtræning i svømme- og varmtvandsbassin og træningshal.

Samtidig skal det nye hus være et sted, hvor patienterne kan møde hinanden, snakke og agere rollemodeller for hinanden i rehabiliteringsprocessen.

En god arbejdsplads

Det nye rehabiliteringshus skal også danne rammen om den gode arbejdsplads for forskellige faggrupper; heriblandt læger, portører, sygeplejersker, laboranter, administration m.m. Der skal derfor skabes attraktive fysiske rammer, der i kraft af indretning, materialevalg, lys og lydforhold påvirker medarbejderne positivt og som samtidig er med til at skabe arbejdsglæde og engagement.​

Medarbejdernes fysiske arbejdsmiljø skal desuden understøttes af såvel mekaniske som teknologiske hjælpemidler, gode lysforhold både dag og nat, ligesom der skal være rum og plads til at udføre opgaver og rutiner optimalt og med minimal risiko for fx overbelastning, fejl eller ulykker.

Om konkurrencen

Opgaven omfatter totalrådgivning indenfor arkitekt-, landskabsarkitekt- og ingeniørydelser i alle byggeriets faser i forbindelse med bl.a. programmering, projektering, projekteringsledelse og fagtilsyn.​

Konkurrencen gennemføres som en 2-faset konkurrencemodel. Der prækvalificeres 7 konkurrencedeltagere i fase 1, og der udpeges 1-3 vindere, som inviteres til at deltage i et efterfølgende forhandlingsforløb i fase 2. Fase 2 gennemføres som udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en bekendtgørelse. Vinder udpeges planmæssigt ultimo 2013.

​Fakta

Det nye byggeri kommer til at indeholde i alt 103 sengestuer til rehabilitering af patienter med svære hjerneskader, traumatiske hjerneskader og/eller rygmarvsskader. Derudover skal huset indeholde en række træningsfaciliteter med bl.a. avanceret rehabiliteringsteknologi, træningsbassin og multifunktionel træningshal samt ambulatorier og forskningsområder.

Projektet omfatter nybyggeri på i alt ca. 21.000 m2 inklusive bygningsmæssig forbindelse til det eksisterende Glostrup Hospital. Endvidere etablering af omkringliggende udearealer til rekreative og rehabiliterende formål.

Region Hovedstaden har bevilget i alt 571.000.000 DKK til projektet.​

Bygherre: Region Hovedstaden

Bygherrerådgiver: Rambøll, Friis & Moltke og Brunsgaard+Laursen

Konkurrencerådgiver: Arkitektforeningens konkurrenceafdeling​​


Redaktør