Styregrupper og følgegrupper

Regionsrådet

Regionsrådet har ifølge regionslovens §§ 30 og 31 tilsynspligten for gennemførelse af Rigshospitalets Kvalitetsfonds Byggeprojekt.

Efter de almindelige regler om budgetansvar og budgetkontrol er bevillingsmyndigheden hos Regionsrådet, således at Regionsrådet skal godkende projekternes materielle indhold i form af ideoplæg, byggeprogram og tidsplaner mm samt de bevillinger, der knytter sig hertil.

Forretningsudvalget

I praksis sker Regionsrådets tilsyn med Det Nye Rigshospital via forretningsudvalget, der fører tilsyn med, at de bevillinger og rådighedsbeløb, der er opført på årets budget og de beløb, der er bevilliget ved særskilt beslutning, ikke overskrides uden Regionsrådets samtykke. Forretningsudvalget skal således have et løbende overblik over de anlægsbevillinger, der er givet til Kvalitetsfondsprojektet.

Politisk følgegruppe

Regionsrådet har nedsat seks følgegrupper hver med seks regionsmedlemmer som medlemmer. Følgegrupperne skal følge planlægnings- og byggeprocessen for de projekter i Region Hovedstaden, der finansieres af den statslige kvalitetsfond, samt de øvrige større byggeprojekter - herunder de regionale sterilcentraler.

Følgegruppen følger planlægningen af de nye byggerier og orienteres om projektets fremdrift, ligesom gruppen deltager i idéudvekslingen omkring projekterne og drøfter projekternes faseskift mv. forud for forelæggelser for forretningsudvalg og regionsrådet.

Følgegruppen mødes som minimum to gange årligt i hele projektets løbetid. Følgegruppen overvåger, at beslutninger truffet i regionsrådet samt retningslinjer for projektet følges i implementering af projektet.

Ved afholdelse af projektkonkurrencen kan følgegruppen fungere som del af en bedømmelseskomite.

Hospitalets Byggestyregruppe

skal sikre, at projektet til enhver tid følger målsætningerne i regionens hospitals- og psykiatriplan og de øvrige af regionsrådet vedtagne politikker og strategier samt overvåge, at de økonomiske og tidsmæssige rammer for projektet overholdes.

Projektstyregruppen

fastlægger de overordnede rammer og principper for projektet. Sammensætningen af styregruppen skal sikre, at der i resten af organisationen er en generel tillid til de trufne beslutninger.Redaktør