Indledende faser

Hospitalsplan​

De første forberedelser i forhold til udbygningen af Rigshospitalet skete som en følge af Hospitalsplan 2007, der blev udarbejdet som noget af det første efter regionsdannelsen. Hospitalsplanen fastlægger de enkelte specialers fordeling på regionens hospitaler. Der er siden kommet en opdateret plan; Hospitalsplan 2020.


Hospitalsplan 2007 indebar en aktivitetsudvidelse for Rigshospitalet, som ikke kunne rummes inden for den eksisterende bygningsmasse. Det afledte nybyggeri, som hospitalsplanen beskrev, skulle alene rumme den ekstra aktivitet, Hospitalsplan 2007 medførte for Rigshospitalet. Derudover var der i hospitalsplanen beregnet udgifter til renovering. Beregningerne for renoveringen var med fastholdelse af standard og løsninger fra hospitalets opførelse, med de mangler som heraf følger, og ikke en generel teknologisk og funktionel opgradering. Renoveringen var fordelt over hele hospitalet efter nødvendighed.

Fokus i hospitalsplanen var at skabe plads på kort sigt uden væsentlige standardforbedringer på arealsiden (enestuer, ambulatorierum, OP-stuestørrelser mv.). ​

Generalplan

Efter hospitalsplanen – og midt i etableringen af den statslige kvalitetsfond, og de første ansøgninger om midler herfra – igangsættes et arbejde med udarbejdelse af langsigtede generalplaner for alle regionens hospitaler. Den 29. april 2009 offentliggjorde Region Hovedstaden den samlede generalplan for hele regionen. Generalplanen for Rigshospitalet skitserer den overordnede ramme for udbygning og renovering af hospitalet med det formål, at Rigshospitalet også fremover skal være Danmarks førende hospital for højt specialiseret behandling. For at hospitalet kan være det, er de fysiske rammer nødt til at være i orden. Den samlede økonomiske ramme for gennemførelse af Generalplanen er beregnet til ca. 7,65 mia. kr. Heri ligger nybyggeri på ca. 119.107 m2 for 3,038 mia. kr., renovering for 4,226 mia. kr. samt 1.000 parkeringspladser til 390 mio. kr. Der lægges op til en opdeling af det samlede projekt i fire faser med nybyggeri og renovering.

Mens regionens ansøgning til ekspertpanelet udgjorde det første bud på, hvad realisering af Hospitalsplan 2007 vil kræve, beskriver generalplanen regionens langsigtede vision for Rigshospitalet. Indeholdt i generalplanen er realiseringen af Hospitalsplan 2007, men også en opgradering af Rigshospitalet til fremtidige sygehusstandarder. Det er netop opgraderingen af hele hospitalet til moderne arealstandarder, der giver den store stigning i behovet for nybyggeri fra screeningsmaterialet til generalplanen. Behovet for nybyggeri afspejler den mangel på plads, som hospitalet lider under i dag.  

Idéoplæg

Med udgangspunkt i generalplanen fortsatte arbejdet med at konkretisere planerne for udbygning og renovering af Rigshospitalet. Den næste milepæl var idéoplægget, som har fokus på første del af generalplanen og dermed hospitalets kvalitetsfondsprojekt. Idéoplægget godkendtes af Regionsrådet i marts 2010.

​Baggrundsmateriale

I​déoplægget er en beskrivelse af Rigshospitalets ønsker og krav for det kommende byggeri. Generalplanen beskriver fremtidsplanerne for Rigshospitalet og det omkringliggende område.

Her kan du downloade idéoplægget
Ideoplæg, 9. marts 2010

Her kan du downloade Generalplanen for Rigshospitalet
Generalplan

Se billede af bygninger, der skal rives ned
Luftfoto​​


Redaktør