​​​​​

Sundhedsfaglige udviklingsprojekter

​Målet er at revolutionere patientens oplevelse før, under og efterbehandlingen. Det betyder, at vi er nødt til at gentænke, hvordan vi kan optimere patientens oplevelse og samtidig implementere det højeste teknologiske niveau. Nedenfor kan du følge med i vores arbejde med at nå målet.

​​​

Video​​​

Se hvordan personalet på Righospitalet bruger l​egen i mødet med børn og unge.


Princippet om at integrere legen bygger på den indsigt, at børn ikke holder op med at være børn og lege, ”bare” fordi de er syge og bliver indlagt.  Rigshospitalet bruger allerede i dag leg til i mødet med børn og unge til at mindske de negative konsekvenser af sygdom, herunder isolation, smerter og ubehag i forbindelse med procedure som at et barn skal stikkes eller have lagt drop, men vi kan gøre mere for bedre at udnytte legens potentiale til at fremme helbredelse, livskvalitet og læring gennem hele patientforløbet.

På Mary Elizabeths Hospital vil vil gerne skabe flere muligheder for leg og legende oplevelser for både børn, unge og voksne. Vores ambition er at blive til en institution for leg, som kan være til inspiration for andre hospitaler.

​​​Projekter​

Leg og helbre​d på hospitaler

​Rigshospitalet undersøger sammenhængen mellem leg og helbred for børn og unge på hospitaler.

​SpilleRiget​

SpillerRiget udvikler spil og andre digitale oplevelser, der skal hjælpe indlagte børn og unge med at få nye venner og et bedre hospitalsophold.

​​PlayPedia

Er en digital platform, der samler ideer til at bruge leg i behandlingen af børn og unge på tværs af hospitaler i landet. Målet er at hjælpe børn og unge til at komme bedre igennem alt fra blodprøver til lange sygdomsforløb.

​​Mit følgedyr​

Mit følgedyr er en en digital bamse, der reducerer angst og stress hos børn og unge der skal stikkes i forbindelse med en blodprøve eller et drop.


​Tid​​sh​​o​​risont

 • Opstart 01.01.17
 • Afslutning 01.06.24

Form​ål

Med etablering af Mary Elizabeths Hospital samler vi alle intensive børn mellem 0 og 18 år i en ny børneintensiv enhed. En samling af alle børn i et børneintensivt område vil betyde, at Rigshospitalet kan styrke behandlingen af de syge børn og unge, fordi alle specialer vil være til stede - både specialister i børn og specialister fra grundspecialerne samtidig med, at der vil være en tæt kobling til voksenspecialerne i moderhospitalet. Familierne vil samtidig opleve mere enkle forløb, fordi specialisterne kommer til barnet og ikke omvendt.

Vi vil med en samling af de intensivt syge børn bidrage til en mere struktureret og specialiseret uddannelse, som bidrager til udvikling af fagområderne og ekspertuddannelse indenfor det børneintensive fagområde. 

Indlæggelsesforløbene er krævende og ofte lange for barnet og familien, efterbehandling kan være omfattende, og rehabilitering og compliance spiller en afgørende rolle for barnets sundhed, trivsel og overlevelse.

Rigshospitalet varetager som det eneste hospital i landet den højt specialiserede kirurgi på børn og unge inden for alle specialer. Koncentration af ekspertise og fagligheder i den nye bygning vil både sikre behandling i international klasse af kritisk syge børn og unge, og et unikt og sammenhængende forløb for børnene og deres familier i familiecentrerede omgivelser, både under og efter indlæggelsen.

Integration af forsknings-, udviklings- og uddannelsesmiljøer åbner for helt nye muligheder for innovativ udvikling af ny viden helt tæt på klinisk praksis og patienterne. En fælles PICU er en væsentlig del af dette billede.

En arbejdsgruppe med deltagelse af eksperter fra alle centre på Rigshospitalet har beskrevet indholdet i den børneintensive funktion.​​

Arbejdet med at konkretisere indholdet fortsætter over de kommende år.

​Projektansvarlige

Yderligere information kan fås ved henvendelse til Birgitte Enslev Jensen på birgitte.enslev.jensen@regionh.dk


Patienterne vil i fremtiden opleve, at deres behandlingsforløb hænger godt sammen på tværs af specialer. Undersøgelser og behan​dlinger vil blive samlet samme sted, med så få besøg konsultationsbesøg som muligt.

​​Status på projektet

 • Opstart: september 2017
 • Periode: Projektet vil kontinuerligt evaluere patientforløbene, så de bliver mere sammenhængende og enkle.

Baggrund og formål

Ønsket til et projekt om at forbedre patientforløbende på Rigshospitalet, udsprang af forarbejdet til Mary Elizabeths Hospital. Her havde medarbejdere på tværs af Rigshospitalet sammen med patienter og familier kortlagt ca. 100 forskellige patientforløb. 

Her blev det tydeligt, at rigtig mange patienter undervejs i deres behandling har kontakt med læger og sygeplejersker fra mange forskellige specialer. Det er i høj grad patienternes og familiernes eget ansvar at holde styr på behandlingsforløbet herunder de mange aftaler og besøg på tværs af Rigshospitalets afdelinger. Det er ofte stressende for familierne, der har svært ved at få hverdagen til at hænge sammen. Dette førte til ønsket om en ny måde at organisere behandlingsforløbene på.

Projektet er forankret i visionen for Mary Elizabeths Hospital, hvor eksperterne skal komme til patienten i stedet for omvendt.

Forløbene på hospitalet skal tilrettelægges i samarbejde med patienter og familier, så de møder de relevante eksperter, i løbet af en enkelt dag til samme konsultation, eller når det passer ind i patientens og familiens liv. Patienten undgår dermed mange kontakter til hospitalet og får klarhed over sit fulde behandlingsforløb.

​​Nye forløb for både gravide og syge børn

Der er lige nu et arbejde i gang med at planlægge nye forløb inden for nogle af de mere end 100 patientforløb. Både klinikere samt patienter og pårørende deltager i udviklingen. Indtil videre er der planlagt nye forløb for gravide med et hjertesygt foster, børn født med lidelser i kranie og ansigt, børn med hjernetumorer samt børn født med en tarmlidelse, der er diagnosticeret i fostertilværelsen. De nye forløb bliver løbende implementeret og evalueret inden åbningen af Mary Elizabeths Hospital.

Denne skræddersyede planlægning af behandlingsforløb i Mary Elizabeths Hospital kan have flere forskellige udformninger. Fælles for dem alle er ønsket om at samle besøg så patienterne oplever strømlinede forløb, der er tilpasset udviklingen i deres behandlingsplan og, at familierne kan møde op ét sted og ikke skal pendle rundt på hele hospitalet.

​En bygning der understøtter gode patientforløb

For at kunne facilitere de nye forløb er det afgørende, at bygningens rammer kan understøtte dem. Mary Elizabeths Hospital får derfor en stueetage med ambulatorier, der samler undersøgelser og behandling for mange forskellige specialer  – de er i dag er spredt ud over hele Rigshospitalet. Fx vil det være gavnligt, at der hvor patienter skal opereres ligger tæt på det sted, hvor de skal genoptrænes. Det vil være nemmere for personalet fra de forskellige specialer at samarbejde om forløbet og levere en sammenhængende tværfaglig behandling til patienterne. Daghospitalet, hvor patienter kommer ind for at behandles unde at blive indlagt, bliver også en integreret del af stueetagen. Den del af de patienter, der kommer her, kan derved nemt komme til både konsultationer og behandling. 

At ambulatorierummme ikke er reserveret til et bestemt speciale og bestemte undersøgelser, vil desuden gøre det nemmere for personalet, at håndtere det store patientflow i stueetagen. 

​​På vej mod verdens bedste behandlingsforløb

Vi har samlet en liste over tendenser i sundhedsvæsnet, som vi tror vil få indflydelse på, at Mary Elizabets Hospitals behandlingsforløb bliver blandt verdens bedste.

 • ​​Flere og flere behandlinger bliver ambulante, da vi er blevet bedre til at behandle sygdomme, og dermed undgår patienterne at blive indlagt.  
 • Flere og flere behandlinger vil i fremtiden ske i hjemmet, som gør det nemmere for patienterne, der ikke behøver at møde op på hospitalet
 • Rigshospitalet behandler også i fremtiden patienter med de mest komplicerede sygdomme.
 • Hurtigere prøvesvar og en hurtigere røntgen og scanning  (billeddiagnosticering) som vil muliggøre, at behandlingsforløb gøres kortere. Mary Elizabeths Hospital får sin egen billeddiagnostiske enhed.
 • Selvmonitorering via fx smartphones, prøvetagning, wearables mv. vil kunne bidrage til bedre viden om patientens aktuelle tilstand før besøget og dermed øge kvaliteten i selve konsultationen

Dokumenter

Projektansvarlige

Yderligere information kan fås ved henvendelse til Birgitte Enslev Jensen, udviklingskonsulent i Mary Elizabeths Hospital


​​​

​Et forsknings- og udviklingsprojekt, der skal optimere sikkerheden og forbedre arbejdsgange på operationsstuen ved hjælp af hidtil utilgængelige (big) data.

Du kan læse mere om projektet på OR-Black Box' egen hjemmeside.


​Formålet er at få etableret en fælles børneanæstesi på Rigshospitalet, så funktionerne er klar til en fusion, når man flytter ind i Mary Elizabeths Hospital.

Projektansvarlige

For yderligere information, kontakt Vibeke Løgstrup eller Gitte Dahl​


​At holde familien samlet når mor og barn er pleje- og behandlingskrævende, herunder test af stuer hvor familien kan holdes samlet inkl. kompetenceudvikling og test af eventuelle nye arbejdsgange.

Projektansvarlige

​For yderligere information, kontakt Gitte Dahl eller Charlotte Blix


At børn og unge - efter levertransplantation / andre store leveroperationer - bliver behandlet og får pleje på børne-unge afdeling  i stedet for på voksenafdeling​

Projektansvarlige​

For yderligere information, kontakt Birgitte Enslev eller Vibeke Løgstrup


Udvikle en fælles kultur, stimulere samhørighed og træne samarbejde mellem de personalegrupper fra Rigshospitalets forskellige Intensive afdelinger, som fremadrettet skal udgøre kernen i Mary Elizabeths Hospital intensive område PICU. Herunder afprøve og etablere mini PICU med 8 – 9 senge i god tid inden åbning af Mary Elizabeths Hospital.

Projek​tansvarlige

For yderligere information, ​kontakt Birgitte Enslev


​Planlægning af kommende rammer for  hverdagen i Mary Elizabeths Hospital's fælles børne og unge ambulatorium (drift, arbejdsgange, logistik, fordelingsprincipper mm). Projektbeskrivelse og  projektorganisering under udarbejdelse

Projektansvar​lige

For yderligere information, kontakt Birgitte Enslev


​Planlægning af kommende rammer for  hverdagen på Mary Elizabeths Hospital's fælles operationsgang (drift, arbejdsgange, udstyr, logistik mm)

Projektansvarlige​

For yderligere information, kontakt Gitte Dahl


​At sikre ensartede tilbud om koordinering uafhængig af diagnose. Der skal i projektet fokuseres på de mest hensigtsmæssige løsninger fremadrettet uanset diagnose og afdeling for hermed at fjerne / minimere ulighed i tilbud.

Projektansvarlige​

For yderligere information, kontakt Birgitte Enslev


​En generisk model for sammenhængende patientforløb på Mary Elizabeths Hospital samt udvikling af ca. 10-12 patientforløb der udvælges sammen med de kliniske ledelser. 

Projektans​varlige

For yderligere information, kontakt Birgitte Enslev


Systematisk arbejde med implementering af split visits i ABU

Projektansvarl​ige

For yderligere information, kontakt Birgitte Enslev


Afdækning af relevante afdelingers behov for transition og transfer omm. i regi af Mary Elizabeths Hospital, hvorefter der udvikles konkrete løsninger der skal lette transitionen.

Projekt​ansvarlige

For yderligere information, kontakt Charlotte Blix


At omsætte konventionens fem emner til klinisk praksis og hverdag. Første fase er systematisk indsamling af metoder og værktøjer der anvedendes på tværs af afdelinger i dag på Rigshospitalet

Proje​ktansvarlige

For yderligere information, kontakt Birgitte Enslev


Analyse af forståelse og anvendelse af partnerskabs begrebet på RH med henblik på at identificere potentialer, udfordringer, der evt. skal bidrage til igangsættelse af flere initiativer sammen med klinikere. Derudover skal projektet bidrage til uddannelsesprogrammet Leg i mødet med patienten. (link til projektet under F&U)​

Projek​tansvarlige

For yderligere information, kontakt Charlotte Blix eller Birgitte Enslev


At sikre en tilgang og brug af de organiserede legeaktiviteter, hvor de integreres i behandling og hverdag ud fra en faglig vurdering af børnenes og de unges behov (fx brug af Hospitalsklovne, Legehelte, Smilet etc)​

Projektansvar​lige

For yderligere information, kontakt Charlotte Blix


Uddannelse af ambassadører for Mary Elizabeths Hospital vision igennem udvikling af konkrete projekter til den kliniske hverdag. Frontløberne skal sikre sammenhæng mellem ambitionerne i Konventionen og den kliniske hverdag

Projektansva​rlige

For yderligere information, kontakt Birgitte Enslev eller Gitte Dahl


Et kortere uddannelsesforløb med formålet

 1. At der frem mod Mary Elizabeths Hospital arbejdes med at skabe en fælles kultur.
 2. At organisationen for Mary Elizabeths Hospital og  afdelingerne får en større og bredere viden om, hvordan der bedst kan arbejdes i og med hele organisationen for at implementere nødvendige forandringer frem mod Mary Elizabeths Hospital

Projekta​nsvarlige

For yderligere information, kontakt Birgitte Enslev eller Gitte Dahl


Måling af de korte, mellemlange og langsigtede effekter af  løsninger indenfor partnerskab og sammenhæng frem mod 2026. Målingerne udføres i samarbejde med Rambøll og består både af kvalitative interviews og kvantitativ registermålinger.​

Proje​ktansvarlige

For yderligere information, kontakt Birgitte Enslev


​Systematisk datagennemgang samt analyse, der skal sikre fælles forståelse og enighed om patientgrundlaget i Mary Elizabeths Hospital.

Projektans​varlige

For yderligere information, kontakt Vibeke LøgstrupRedaktør