​​​​

Konvention for børn, unge og gravide

​Rigshospitalets konvention for børn, unge og gravide skal sikre, at patienter og pårørende fremover oplever, at uanset hvilken afdeling de er i, så har personalet de samme fremgangsmåder og retningslinjer.

​​Om konventionen

Konventionen beskriver Rigshospitalets strategiske indsatsområder for behandling, pleje og rehabilitering af børn, unge og gravide. Sammen med strategien for Mary Elizabeths Hospital sætter Konventionen retning for forandringsarbejdet frem mod åbningen af det nye hospital. 

Konventionen skal understøtte ambitionen om at skabe en fælles kultur, baseret på Mary Elizabeths Hospitals seks værdier: faglighed, nærhed, helhed, lighed, nysgerrighed og tryghed. 

Konventionen er udarbejdet af ledere, medarbejdere og forældre på Rigshospitalet. 

Formålet er at have fælles referenceramme og værdigrundlag for personalet i den samlede indsats for at indfri visionen for Mary Elizabeths Hospital:  

Med højeste faglighed, fokus på nærhed og med det hele menneske i centrum, vil vi skabe et banebrydende hospital, som samtidigt er trygt og hjemligt for børn, unge, gravide og deres familier.

Livet skal leves - også når vi er syge.


Oktober 2019
Revideret marts 2022


​Vores indsatsområder 

Fagligt i fron​​​t

Uddannelse og udvikling på alle niveauer med afsæt i det kliniske miljø.

Forskning i​​​​ verdensklasse

Klinisk forskning på højeste niveau og deltagelse i nationale og internationale forskningsnetværk. Samarbejde mellem personale, institutioner og virksomheder.

Legende kultu​​r

Leg og kreativitet i behandling, pleje og rehabilitering. Nysgerrighed og nytænkning blandt personalet i en bygning, der opfordrer til leg og kreativ udfoldelse.   

Partnersk​​​aber

Personalet indgår partnerskaber med patienter og familier, som bygger på ligeværdighed, gensidig respekt, tillid og ansvar.   

Samme​nhængende forløb

Behandlingsforløb skal opleves sammenhængende for patienter og familier, både på Mary Elizabeths Hospital, når man er hjemme, på det regionale hospital og hos egen læge.


Konventionen suppleres af et katalog med konkrete eksempler.  


​​Fagligt i front 

Uddannelse og udvikling på alle niveauer med afsæt i det kliniske miljø.

Som del af Rigshospitalet, har Mary Elizabeths Hospital et højt specialiseret personale, hvis arbejde bygger på forskning, uddannelse og et tæt samspil med det samlede danske sundhedsvæsen. Derfor er Rigshospitalet allerede i dag en international klinisk spydspids.

​Uddannelse og udvikling

Vi ser uddannelse, udvikling og forskning som en naturlig del af at sikre, at behandling, pleje og rehabilitering målrettes den enkelte patient og familien. Vi arbejder med de nyeste undervisningsmetoder baseret på opdateret viden og solid erfaring. 

​​​​Uddannelse som et fælles ansvar

Alt personale har et ansvar for både at lære fra sig og være aktive i at tilegne sig ny viden. Det bidrager til at patienter og deres familier mødes på et højt fagligt niveau. Rigshospitalet bakker op om og skaber mulighed for, at grund-, videre-, efter- og ekspertuddannelser gennemføres for alle faggrupper.

​​​Deling af viden

Vi udveksler ny viden med vores samarbejdspartnere både lokalt, regionalt, nationalt og internationalt, så vi i fællesskab bidrager til at behandling, pleje og rehabilitering er på højt niveau.


​Forskning i verdensklasse

Klinisk forskning på højeste niveau og deltagelse i nationale og internationale forskningsnetværk. Samarbejde mellem personale, institutioner og virksomheder. 

​​Forskningen styrkes

Vi arbejder ud fra en fælles forskningsstrategi. Vi deltager i og etablerer nationale og internationale forskningssamarbejder på tværs af specialer og fagligheder. Vi sikrer, at de forskningsmæssige rammer er til gavn for både etablerede forskere og nye talenter. Yderligere skaber vi nye og udvikler nuværende professorater for fortsat at sikre udvikling af forskning, der omhandler børn, unge og gravide.

​​Nye behandlingsformer afprøves

Vi søger hele tiden at afprøve nye behandlingsformer, som tager afsæt i forskning, dokumenteret viden samt solid erfaring. 

​​Inddragelse af patienter og familier i udvikling og forskning 

Vi samarbejder med den enkelte patient og familien om deltagelse i udvikling og forskning, som kan komme fremtidige patienter til gode. Vi arbejder for, at alle behandlingsforløb bidrager til ny viden.

​Etiske principper 

Vi forsker og gennemfører behandling med udgangspunkt i grundlæggende etiske principper; selvbestemmelse, værdighed, integritet, sårbarhed og retfærdighed. Ved at integrere de etiske principper i dagligdagen sikrer vi en organisation, der fremmer åbenhed om etiske dilemmaer med mulighed for refleksion blandt personale, patienter og familier. 

Vi er bevidste om det særlige ansvar og de etiske dilemmaer, der eksisterer, når der skal opnås samtykke i forhold til fostre, børn og unge.


​​​Legende k​ultur 

Leg og kreativitet i behandling, pleje og rehabilitering. Nysgerrighed og nytænkning blandt personalet i en bygning, der opfordrer til leg og kreativ udfoldelse.   

​​Legens potentiale

For børn og unge er leg grundlæggende for udvikling af fysiske, sociale, kognitive, kreative og følelsesmæssige kompetencer. Leg er en vej til tryghed, glæde, trivsel, motivation og kreativitet for alle aldersgrupper. Leg kan desuden være en måde at dæmpe angst, ubehag og smerter på. Leg integreres derfor mest muligt i behandling, pleje og rehabilitering.  

​​Hvor bruger vi legen 

Vi kategoriserer vi leg og aktiviteter indenfor fire fokusområder: 1) Procedurer og diagnostiske undersøgelser, 2) Behandling, træning og rehabilitering, 3) Patientuddannelse, samt 4) Adspredelse og coping. I tillæg til de fire områder vil vi skabe gode muligheder for den frie leg. 

​Forudsætninger for en legende kultur 

Forudsætninger for en legende kultur er tillidsfulde relationer. Det vi gør, skal være meningsfuldt for patienter, familier og personale. Indretning og design skal understøtte lysten og motivationen til at lege. Samspillet mellem nærværende, nysgerrigt og kreativt personale, som inspirerer til en legende adfærd, og bygningens indretning udgør tilsammen den legende kultur. 

​​Uddannelse og forskning i ’leg i mødet med patienten’ 

Personale, der arbejder med børn, unge og gravide skal have kompetencer i at bruge legen i mødet med patienterne. Personalet skal uddannes til at inddrage leg i det kliniske arbejde, hvor en legende tilgang giver mening. Hos os er leg et tværvidenskabeligt felt, hvor vi med forskningsprojekter udforsker vores hypotese om, at leg på hospitaler har betydning for sundhed og trivsel. 


Partners​kaber

Personalet indgår partnerskaber med patienter og familier som bygger på ligeværdighed, gensidig respekt, tillid og ansvar.   

​​Partnerskabets kendetegn

Partnerskab er betegnelsen for den relation, personalet bygger med patienter og familie baseret på helhedssyn, mellemmenneskeligt ligeværd, lydhørhed samt respekt og værdighed. I rådgivning og støtte tager vi afsæt i viden om patientens og familiens hverdagsliv, og hvad der er vigtigt for dem i behandling, pleje og rehabilitering. 

​​Personalets ansvar

Vi inviterer til dialog om gensidige forventninger, rollefordeling, videndeling og ansvar for at opbygge mest mulig symmetri i relationen. En tryg relation er afgørende for partnerskabet og er baseret på, at man som patient bliver set, hørt og mødt som den man er, og det liv man lever.   

​Partnerskaber tilpasses udvikling og situationer

Partnerskabet tilpasses løbende patienten, både i forhold til alder og udvikling, og imødekommer patientens og familiens aktuelle ressourcer og behov. Patienter og familier oplever tryghed og gennemskuelighed i det, vi kommunikerer. Planer i forhold til behandling, pleje og rehabilitering lægges i fællesskab med patienten og familien. 

​​​Aktiv deltagelse af patient og familie

Patient og familie støttes i og inddrages i varetagelse af opgaver, som de føler sig trygge ved og har ressourcer til at udføre forsvarligt. Børn inddrages så tidligt som muligt, og unges selvstændighed støttes gennem involvering både med og uden forældre.


​​​Sammenhængende forløb

Behandlingsforløb skal opleves sammenhængende for patienter og familier, både på Mary Elizabeths Hospital, når man er hjemme, på det regionale hospital og hos egen læge.

​​​Individuelle og udviklingstilpassede patientforløb

Vi planlægger individuel udredning, behandling og rehabilitering i tæt samarbejde med patienten og familien. For børn og unge tilpasses længerevarende forløb løbende deres alder og udvikling. 

​​Overgange

Vi fokuserer på overgange, så vi i samarbejde med patienter og familie kan forberede og planlægge trygge skift. Det kan dreje sig om overflytning til anden afdeling, et andet hospital, at komme hjem efter længere tids ophold på hospitalet eller trygt og sikkert at fortsætte behandlingen hjemme. Overgang fra børne- til voksenregi for unge er en afgørende og længerevarende proces, der planlægges i god tid.  Vi har ansvar for kvalitet i behandlingen gennem hele forløbet. 

​​Behandling i hjemmet

Behandling, pleje og rehabilitering foregår i hjemmet, så det er trygt for patienten og familien. 

Det er vores ansvar at sikre, at der ved hjemmebehandling er de rette kompetencer, udstyr og teknologi til stede, og at der er lavet aftaler om ansvar, kommunikation og dokumentation. 

​​Holde familien samlet og fastholde hverdagsliv 

Vi sikrer de bedst mulige betingelser for at holde familien samlet under indlæggelsen. Vi støtter patienten og familien, så de bedst muligt kan bevare et hverdagsliv og hverdagsaktiviteter som derhjemme.​

Redaktør