​​

Andre muligheder

​MDR kan være en omstændig proces og godkendelsen gælder kun i EU. Ønsker man at se på alternative veje, skal man starte med at undersøge:  


1.  Om ens udstyr kan undgå at blive klassificeret som et medicinsk udstyr. Man kan måske ændre på sit tiltænkte formål, så det ikke længere falder ind under MDR 


2.  Om man kan starte med at udrulle sit medicinske udstyr på et marked, der er mere tilgængeligt - fx det amerikanske via en FDA-godkendelse.  

Derudover findes der en undtagelse fra overensstemmelsesvurderingsprocedurerne (artikel 59 i MDR);  

a. “Hvis en kompetent myndighed efter en behørigt begrundet anmodning give tilladelse til, at et specifikt udstyr, for hvilket de i nævnte artikler omhandlede gældende procedurer ikke er blevet fulgt, kan bringes i omsætning eller ibrugtages på den pågældende medlemsstats område, hvis folkesundhedshensyn eller patienters sikkerhed eller sundhed taler herfor." 

Link.


Redaktør