​​​​​​

Videnscenter for Neurorehabilitering

Videnscenter for Neurorehabilitering (VNR) arbejder med vidensformidling og praksisnær forskning, der omhandler patienter med erhvervet hjerneskade eller rygmarvsskade. ​​


Videnscenter for Neurorehabilitering (VNR) arbejder med vidensformidling og praksisnær forskning, der omhandler patienter med erhvervet hjerneskade eller rygmarvsskade. Konsekvenserne efter en erhvervet hjerneskade eller rygmarvsskade kan være mange og have stor indflydelse for både den ramte og de pårørende. Forskningsgruppen i VNR arbejder derfor helhedsorienteret og undersøger konsekvenserne af en skade på hjerne eller rygmarv på tre forskellige niveauer: Individniveau, familieniveau og samfundsmæssigt niveau. Med denne helhedsorienterede tilgang arbejder VNR for at styrke neurorehabiliteringsindsatsen på tværs af sektorer.

Primære forskningsområder

Individniveau

Skade på hjerne eller rygmarv – hvad er et favorabelt outcome? Både en erhvervet hjerneskade og en rygmarvsskade giver en række komplekse, langvarige og ofte kroniske følgevirkninger. Outcome kan variere fra svære funktionsnedsættelser og bevidsthedsforstyrrelser til komplet bedring. På trods af denne kompleksitet i outcome, så dikotomiseres outcome oftest i kliniske undersøgelser og ofte ved brug af arbitrære cut-offs. Ydermere karakteriseres outcome almindeligvis ud fra forskeren og klinikerens perspektiv og i langt mindre grad fra patient og pårørende. Ny metodologi er krævet for at kunne lave prognostiske modeller og brug af mixed methods design for at lave patientcentreret outcome. Denne type forskning vil blive prioriteret i VNR.  
Træthed: En af de store barrierer for at genoptage arbejde og hverdagsliv efter en skade på hjernen er ofte træthed. For mange ramte er træthed et langvarigt og invaliderende symptom, og i mange tilfælde kan træthed forhindre deltagelse i neurorehabilitering. At forstå og udrede træthed efter en skade på hjernen vil have betydning for udvikling af skræddersyede indsatser til brug i neurorehabiliteringen. VNR arbejder systematisk med at belyse muligheder for udredning, men også med udvikling af deciderede behandlingsindsatser. 

Familieniveau

Interventioner: En skade på hjerne eller rygmarv har alvorlige konsekvenser for den ramtes liv, men i langt de fleste tilfælde også for den ramtes familie. Dette har været anerkendt i en årrække, men på trods af denne viden er der kun udviklet få interventioner, der inkluderer hele familien efter sådanne skader. FITS, Familie Intervention efter Traumatisk Skade, en manualiseret intervention, er udviklet til netop dette formål og bliver aktuelt afprøvet i et randomiseret kontrolleret studie. Interventionen evalueres i et mixed-method design, hvor både kvalitative og kvantitative metoder bruges. 

En særlig sårbar gruppe er børn i disse familier, og der har været begrænset fokus på deres behov og følelsesmæssige reaktioner. Arbejdet med denne sårbare gruppe er et strategisk indsatsområde i VNR, og der arbejdes målrettet med dette tema i Videnscenter for Neurorehabilitering i 2022-2023 på tværs af VNR’s fire fokusområder. I forskningsgruppen arbejdes der på en videns- og praksisafdækning indenfor området ved hjælp af flere forskellige metodikker. 

Samfundsmæssigt niveau

Socioøkonomiske langtidskonsekvenser: Dette forskningsområde omhandler langtidskonsekvenser af en skade på hjerne eller rygmarv. Ved hjælp af de nationale patientregistre undersøges langtidskonsekvenser for den ramte, men også for de nærmeste pårørende. Ved at undersøge den socioøkonomiske byrde af disse skader vil vi opnå viden om konsekvenserne. Desuden vil disse studier pege på de potentielle besparelser, som implementeringen af omfattende rehabiliteringsprogrammer kan bibringe. 

Læs mere om forskning i Videnscenter for Neurorehabilitering

​​Læs mere om forskning i Videnscenter for Neurorehabilitering på centrets hjemmeside (link, åbner i ny fane)​


Redaktør