Transplantationsindsatsen på Rigshospitalet

Organiseringen skal styrke en tværgående struktur og koordinering af Rigshospitalets transplantationsprogram.
Rigshospitalet har national funktion for transplantation af lunger, børnehjerter, lever og pancreas. For øvrige transplantationer, nyrer, hud, bindevæv, stamceller og knoglemarv dækker optageområdet Region Hovedstaden og Region Sjælland. Endvidere varetager Rigshospitalet hjertetransplantation af voksne i Region Syd. Rigshospitalets transplantationsprogram omfatter endvidere også Færøerne og Grønland.

Rigshospitalet indgår i et internationalt samarbejde om organudveksling i Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige og Estland via Scandiatransplant. Rigshospitalet varetager organudtagning i Region Hovedstaden og Region Sjælland og kan endvidere medvirke ved organudtagning i landets øvrige regioner. Rigshospitalet anvender National Guideline for Organdonation.

Ansvar, organisering og struktur

Overordnet ansvarlig for Rigshospitalet er hospitalsdirektøren. 

Transplantationer foretages i fem af Rigshospitalets otte centre. Endvidere har to centre andel i programmet fsva. diagnostik og service. Hvert center er ledet af en centerdirektør og en centervicedirektør​.

Videncenter for Transplantationer er organisatorisk placeret i følgende centre med følgende ansvarsområder i transplantationsprogrammet.

 • Center for Kræft og Organsygdomme – transplantation af knoglemarv og stamceller, transplantation af lever, nyre og pancreas samt organudtagning. Endvidere er hospitalets tværgående koordinering af transplantationsprogrammet placeret i Center for Kræft og Organsygdomme
 • Diagnostik Center – transplantationsimmunologi, mikrobiologi og stamcellehøst
 • Hjertecentret – transplantation af hjerte og lunger samt udtagning af organer
 • HovedOrtoCenter – transplantation af hornhinder, hud og bindevæv
 • Juliane Marie Center – transplantation af knoglemarv og stamceller
 • Neurocenter – diagnosticering af død samt vejledning i forbindelse med dødskriterie samt udrykningshold, der vejleder hospitaler, hvor en mulig donor er indlagt 
 • Servicecenter – kommunikation, service og transport samt styring af det nationale donorregister.
Rigshospitalets direktion har nedsat en række faglige mødefora, der bl.a. omfatter Transplantationsudvalget og Donationsudvalget. Centerdirektør i Center for Kræft og Organsygdomme og medlem af Rigshospitalets direktion er formand for Transplantationsrådet, Transplantationsudvalget og Donationsudvalget. 

 • Transplantationsudvalget er etableret som et tværgående forum for faglig drøftelse, erfaringsdeling og kvalitetsvurdering af de kliniske områder, der er involveret i Rigshospitalets transplantationsprogram. Udvalget afholder endvidere en årlig faglig event, der har til formål at udbrede resultater, viden og forskning indenfor transplantationsområdet.
 • Donationsudvalget er etableret mhp. at optimere fokus og samarbejdet med donorafdelingerne. Formålet er at sikre, at alle potentielle donorer identificeres og overvejes som donorer. Udvalget har tværregional repræsentation fra Region Hovedstaden og Region Sjælland.

Kvalitetssikringssystem

Rigshospitalet deltager i det tætte nationale samarbejde i Dansk Center for Organdonation med at optimere indsatsen omkring kvalitetssikring, udvikling og koordinering. Rigshospitalet er medlem af DCOs styregruppe og deltager med to overlæger og den lægelige vicedirektør.

Endvidere indberettes der lokalt i centrene og afdelingerne til kliniske databaser herunder bl.a.:

 • Patienttyper, der transplanteres
 • Antal transplantationer
 • Outcome (overlevelse)
 • Re-transplantation
De lokale data anvendes bl.a. i forbedringsøjemed samt til at sammenligne egne resultater med andre videncentre, nationalt såvel som internationalt. Endvidere drøftes programmets resultater ligeledes i Transplantationsudvalget og Donorudvalget, der sikrer at resultaterne formidles til Transplantationsrådet, direktion og centerledelseskredsen.

Koordineringskontoret for organtransplantation

Rigshospitalets Koordineringskontor har en tværgående og central funktion for koordinering af Rigshospitalets transplantationsprogram for solide organer. Koordineringskontoret er organisatorisk placeret i Center for Kræft og Organsygdomme, Afdeling for Organkirurgi og Transplantation.

Kontoret er involveret og koordiner organudtagninger og organtransplantationer, der udføres på hospitalet. Kontoret er døgnbemandet alle årets dage og sikrer:

 • Koordinering og den centrale kontakt mellem Rigshospitalets centre og Scandiatransplant i forbindelse med organdonation. 
 • Al kommunikation til donorsted/hospital.
 • Udsending af neurokirurg, der ved behov kan bistå ved diagnosticering af hjernedød.
 • Udsending af udtagningshold.
 • Indkaldelse af team til udførsel af transplantation. 
 • Koordinering af støtte og vejledning til donorstedet, med mulighed for at udsende en udrykningssygeplejerske med intensiv baggrund til assistance.
 • Sporbarhed i forhold til donor og recipient.
 • Registrering og overvågning af data i forbindelse med organdonation- og transplantation.
 • Koordinationskontoret registrerer og sikrer Rigshospitalets lokale overvågning af donorkarakterisering, udtagning og opbevaring af organer.
 • Kontraktlige forhold med Scanditransplant.
 • Årsrapport
Redaktør