​​​

Økonomi ved hjemmebehandling

Når man ønsker at omlægge en behandling til hjemmebehandling, er det en god ide at beskrive baggrunden for ønsket, og få et overblik over konsekvenserne ved den ændrede behandlingsform. 

Omlægning til hjemmebehandling har som regel økonomiske konsekvenser. Derfor er det en god ide at udarbejde en såkaldt ”business case”, hvor udgifter til det nuværende tilbud sammenlignes med udgifter ved hjemmebehandling. 

En business case har ikke kun fokus på økonomi – kvalitetsmæssige gevinster eller patientmæssige gevinster er også en del af beskrivelsen og den samlede vurdering. 

Væsentlige elementer, som indgår i en businesscase, er: 

Lønudgifter
  • Der skal foretages en beregning af den arbejdstid, som er forbundet med den konkrete behandling enten på hospitalet eller ved hjemmebehandling 

Engangsudgifter/etableringsudgifter 
  • Hvis omlægningen til hjemmebehandling medfører engangsudgifter (for eksempel indkøb af udstyr, pumper, telemonitorering) kan disse være relevant at medtage

Driftsudgifter
  • Hvilke driftsudgifter knytter sig til behandlingen i dag, og hvilke konkrete udgifter vil der være hvis der omlægges til hjemmebehandling (for eksempel udgift til hjemmesygepleje, kørselsgodtgørelse, utensilier)

Tværgående ydelser
  • Kræver behandlingen et træk på tværgående ydelser, kan disse være relevant at medtage (for eksempel laboratorieprøver, radiologiske undersøgelser, portørydelser)

Medicin
  • Medfører omlægningen til hjemmebehandling en ændring i type eller mængde af medicin, som anvendes, skal dette medtages

Aktivitet 
  • Hvis der omlægges fra en behandlingsform til en anden, skal dette indarbejdes i afdelingens aktivitetsbudget. Dette for at synliggøre, at afdelingen ikke er gået ned i produktion.

Alle centre på Rigshospitalet har en centerøkonom, der kan hjælpe med at opstille en business case i samarbejde med afdelingsledelsen eller centerledelsen samt Økonomi- og Planlægningsafdelingen. 
Læs mere om de forskellige elementer, der indgår i en økonomisk vurdering af omlægning til hjemmebehandling, i notatet ”Økonomisk tjekliste vedrørende overvejelser om hjemmebehandling”. 

For yderligere detaljer vedr. udarbejdelse af budgetsager se ”vejledning til budgetsager” og ”budgetsagsskabelon”


Redaktør