Juridiske rammer ved hjemmebehandling

​Når en behandling flytter fra hospital til hjem, er ansvaret stadig hospitalets. Her følger et kort overblik over de rammer, der gælder ved alle former for hjemmebehandling og hjemmemonitorering.

Behandlingsansvar

 • Det er den ansvarlige sundhedsperson (læge), der har ansvar for hjemmebehandlingen
 • Der skal foretages en lægefaglig vurdering af behandlingens egnethed til hjemmebehandling, og ledelsen bør godkende hjemmebehandlingen
 • Patientens egnethed bør dermed vurderes- på baggrund af eventuelle fastsatte kriterier
 • Under hjemmebehandlingen påhviler det afdelingen at forsyne patienten med remedier samt maskiner m.m. (på lige fod som hvis behandlingen skete på afdelingen)
 • Der skal foreligge en skriftlig instruks, der udførligt beskriver hjemmebehandlingen 

Tilsyn

 • Det skal aftales med patienten, hvordan og hvornår vedkommende kan forvente opfølgning på behandlingsresultater – (kan man forvente at der handles straks på unormale værdier- sikre en procedure herfor )
 • Behandlingen skal monitoreres undervejs og dokumenteres

Informationspligt

 • Skriftlig (folder) og mundtlig information til patient 
 • Tydelig instruks til patienten (rammen for delegation)
 • Patienten skal samtykke til hjemmebehandlingen
 • Oplæring af patienten i varetagelsen af behandlingen

Journalføring

 • Det er et sundhedsfagligt ansvar, at observationer og resultater af behandlingen i hjemmet bliver indført i journalen 
 • Det skal journalføres, at patienten er oplært og har samtykket til behandlingen 

Datasikkerhed

 • Værdier og behandlingsresultater skal modtages i sikkert system (må således ikke indsendes på mail) Der skal indgås databehandleraftaler, hvis man bruger eksterne samarbejdspartnere

Forsikring

 • Som udgangspunkt afholder afdelingen selv udgifter for ødelagte behandlingsredskaber og apparater, som anvendes i hjemmebehandling (med mindre det kan godtgøres at patienten ikke passer på dem)

Kontakt ved juridiske spørgsmål


Fagfolk på Rigshospitalet kan kontakte sundhedsjura.rigshospitalet@regionh.dk

Redaktør