​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Om Østdansk Center for Hoved-Halskræft (OCHH)

​Centrets overordnede formål er at udvikle diagnostiseringen, optimere chancer for overlevelse og forbedre livet efter behandling af hoved-halskræft.

Baggrund og formål


​Centret er en samling af flere højtspecialiserede enheder inden for livsvigtig kræftkirurgisk udredning, behandling og rehabilitering. Centrets formål er at skabe: 

 • Ensartet og evidensbaseret behandling af samtlige borgere i Danmarks østlige regioner, samt også af Rigsfællesskabets nordatlantiske øer (Grønland og Færøerne).
 • Symbiotisk og gensidig værdiskabelse inden for de enkelte kompetenceområder ifm. øget samarbejde, forskning og videreudvikling.
 • Stærkere forskningsprofil ifm. ansøgninger og innovation, herunder også anvendelse af AI. Stærkere afdelinger/fagområder, der kan løfte svagere afdelinger/fagområder.
 • Bibringelse af både privat og offentlig forskningsamarbejde i store fællesansøgninger.
 • Øget medinddragelse af det enkelte individ i beslutning og eget ansvar inkluderende patientforeninger.
 • Centralisering af kompleks behandling samtidig med decentralisering (udkørende teams) af opfølgende pleje, kontrol og rehabilitering.
 • Mulighed for national skalering inden for hovedhalskræft samt med tiden beslægtede kræftformer.

Vision

Visionen for OCHH er at opnå et optimeret, evidensbaseret og ensartet behandling for alle hovedhalskræftpatienter i Østdanmark i et tværfagligt og tværregionalt samarbejde i en murstensløs centerdannelse.

 Vi ønsker - gennem et bredt fagligt samarbejde - at udvikle mere viden om diagnosticeringen og gennem forskning at forbedre kræftbehandlingen i hele Danmark, så der er færrest mulige bivirkninger og senfølger. 

Mission

Vores mission er at formidle og dele den viden, vi klinisk og forskningsmæssigt generer. Det gælder i de videnskabelige miljøer, men i særdeleshed til patienter og deres pårørende samt til patientforeninger og kræftorganisationer. Vi ønsker et styrket østdansk samarbejde, som samler forskningsmulighederne og mere effektivt involverer patienterne i vores forskning.   

Organisering

Østdansk Center for Hoved-halskræft arbejder og interagerer med talrige afdelinger, enheder og forskere.

Der er oprettet en styregruppe bestående af repræsentanter fra alle aktører, der har givet tilsagn om deltagelse i centret, desuden oprettes en central koordineringsgruppe. 

Inden for hvert område indtænkes relevant udvikling, undervisning, forskning, samarbejdsprojekter, som medinddrager det nære patientforløb.

Koordinatorgruppe

Formålet med koordinatorgruppen er at sikre en bred forankring af centrets aktiviteter med samarbejdende afdelinger og institutioner.

Medlemmer

 • Mads Klokker, Cheflæge, overlæge Afdeling for Øre-Næse-Halskirurgi og Audiologi, Rigshospitalet
 • Christian von Buchwald, professor, overlæge, Afdeling for Øre-Næse-Halskirurgi og Audiologi, Rigshospitalet
 • Irene Wessel, sektionsansvarlig hoved-halskirurgi, overlæge, lektor, Afdeling for Øre-Næse-Halskirurgi og Audiologi, Rigshospitalet

Sekretariat

 • Christian Grønhøj, afdelingslæge, Ph.d., Afdeling for Øre-Næse-Halskirurgi og Audiologi, Rigshospitalet​
 • Jacob Rasmussen, afdelingslæge, Ph.d., Afdeling for Øre-Næse-Halskirurgi og Audiologi, Rigshospitalet​
 • Kathrine K. Jakobsen, læge, Ph.d.-studerende, Afdeling for Øre-Næse-Halskirurgi og Audiologi, Rigshospitalet

Redaktør