Den færøske patientkoordination

​Vi koordinerer et tæt samarbejde om patientforløb mellem sygehusværket på Færøerne, Patienthotel Tórshavn, afdelingerne på Rigshospitalet og øvrige hospitaler i Region Hovedstaden

Generelt om færøske patientforløb

Patientkoordinationen er fysisk placeret på Rigshospitalet på Blegdamsvej, men dækker alle forløb for færøske patienter i Region Hovedstaden. I et tæt samarbejde med Sjúkrahús Verkíð (Sygehusværk Færøerne), Patienthotel Tórshavn og de enkelte afdelinger i Region Hovedstaden koordinerer og kvalitetsudvikler vi patientforløb for de færøske patienter, der kommer til højtspecialiseret behandling i regionen. Vores fornemmeste opgave er at skabe overblik, sammenhæng og tryghed for den enkelte patient.

Hvem skal du kontakte hvornår?

Den færøske patientkoordination består af en patientvejleder og en forløbskoordinator, som har hver sine fokusområder. Her kan du se, hvornår du skal kontakte hvem.

Kontakt forløbskoordinator ved:

  • tværgående patientforløb
  • uhensigtsmæssige ventetider
  • generelle spørgsmål om forhold vedrørende patienter fra Færøerne
  • behov for undervisning i en afdeling om færøske forhold
  • forslag til forbedringer af færøske forløb, herunder fx identifikation af mulighed for telemedicinske initiativer for udvalgte patientforløb

Kontakt patientvejleder ved:

  • behov for bistand til patientsamtaler – herunder tolkebistand
  • behov for besøg fra patientvejleder til personlig samtale
  • generelle spørgsmål om forhold vedrørende patienter fra Færøerne
  • behov for undervisning i en afdeling om færøske forhold


​Patienter henvist fra Færøerne har ikke ret til frit sygehusvalg. En patient fra Færøerne, som er henvist til behandling i Danmark, kan derfor ikke frit vælge, hvilket sygehus han eller hun vil undersøges og eventuelt behandles på.

Kaution

Der skal altid foreligge kaution forud for udredning eller behandling af en patient fra Færøerne. Ved akut behov for kaution kan denne søges mundtligt. Se VIP om færøske patienter. 

Det er den henvisende læge på Færøerne, der til enhver tid bestemmer, hvilken undersøgelse eller behandling, der gives kaution til. Hvis udredende/behandlende afdeling har kapacitetsudfordringer, skal der dermed søges om kaution til at omvisitere patienten til fx privathospital.

Der er vederlagsfri akut sygehusbehandling jf. Sundhedsloven for personer fra Færøerne. 

Behandlingsgaranti og ventetid

Patienter henvist fra Færøerne er ikke underlagt udrednings- og behandlingsgarantien. Det tilstræbes dog, at forløbene kun indeholder fagligt begrundet ventetid. 

Personnumre på Færøerne

På Færøerne har man ikke et CPR-register. Færøske borgere har i stedet et trecifret p-tal. Det færøske sundhedsvæsen søger imidlertid ofte om et dansk CPR-nummer på vegne af patienten, mens andre får tilkendt et erstatnings-CPR. Fælles for begge typer af CPR-numre er, at der er tale om et administrativt CPR. Det betyder, at der ikke kan afstemmes medicin med FMK (Fælles Medicinkort), samt at patienten ikke har MitID. Derfor kan en patient fra Færøerne i udgangspunktet ikke tilgå Sundhed.dk eller MinSP. Patienter.​

Færinger, der har fået tildelt et dansk CPR-nummer, har mulighed for at ansøge om MitID hos Rigsombuddet på Færøerne eller på Borgerservice i Danmark. Det kræver dog, at færingen har en voksen person med, der har dansk CPR-nummer og har haft MitID i mindst 3 måneder. Med dansk CPR-nummer og MitID er det muligt for færinger at tilgå Sundhed.dk og MinSP.


Kommunikation med patienten

På Færøerne anvender man ikke Sundhedsplatformen. Al kommunikation om patienten foregår derfor via sikker mail fraset røntgenbilleder og beskrivelser, der kan fremsøges på patientens p-tal i PACS. Se yderligere under vejledninger og instrukser.For uddybende information om færøske forhold, finder du Region Hovedstadens VIP om færøske patientforløb på nedstående link. Her kan du orientere dig i information om alt fra henvisning og kaution til indkaldelse til arbejdsgange om fx fødselsregistrering, dødsfald samt relevante kontaktinformationer.

Færøske patienter - henvisning, kaution, indkaldelse og rettigheder​

Tolkebistand​

Patientkontoret i Tórshavn vil som oftest have arrangeret tolkebistand forud for behandling eller undersøgelse på hospitalet. Ved behov for tolkebistand kan du kontakte patientvejleder Annika Weihe. 


På Landssjúkrahúsið (Landssygehuset) i Tórshavn sidder patientkoordinatorer ansat i Udenlandstjenesten. De fleste er uddannet sygeplejersker, og alle taler dansk. Patientkoordinatorerne koordinerer den enkelte patients forløb. Det betyder bl.a., at de modtager indkaldelser via mail fra afdelingerne i Danmark, orienterer patienten om indkaldelse, bestiller flyrejse, hotel mv. Tjenesten koordinerer desuden overflytning af patienter fra indlæggelse på Landssygehuset til indlæggelse på en afdeling i regionen.

Henvisning til udredning eller behandling i Danmark sker via de enkelte afdelingers sekretærer og er altså uden for Udenlandstjenesten funktionsområde.

Kontakt Udenlandstjenesten

Fælles mailadresse: patient@ls.fo

Leder: Ingvør Justinussen, ingju@ls.fo​ (sikker mailforbindelse fra regionsmail)​Patienthotel Tórshavn eller Sjúklingahotellið Tórshavn, som det hedder på færøsk, er et patienthjem for færøske patienter, der er visiteret til undersøgelse eller behandling i Danmark, og for deres pårørerende. 

Patienthotellet er bemandet med en sygeplejerske dagligt mellem klokken 7 og 23, men har kun kapacitet til at varetage mindre sygeplejefaglige opgaver, fx øjendrypning, injektioner eller mindre forbindingsskift. Ved akut brug for hjælp om natten mellem klokken 23 og 7 kan sygeplejerske tilkaldes. Patienten skal derfor være selvhjulpen ved udskrivelse til patienthotellet. 

Sygeplejersken kan hjælpe med at tage kontakt til den afdeling, hvor patienten er i behandling i forbindelse med praktiske forhold omkring indlæggelsen.

Transport til og fra patienthotellet:

Patienthotellet har sin egen minibus til transport at patienter. Patienter fra Færøerne har derfor ikke mulighed for at kontakte kørselskontoret. Det er personalet på patienthotellet, der koordinerer transporten. Bussen holder – ved ophold på Rigshospitalet, Blegdamsvej – foran hospitalets hovedindgang.

Kontakt patienthotellet

Patienthotel Tórshavn ligger på ydre Østerbro.

Adresse: Venøgade 8, 2100 København Ø

Telefon: +45 7733 6464

Fælles mailadresse: sht@ls.fo

Leder: Lene Hallig, lenha@ls.fo (sikker mailforbindelse via regionsmail), tlf. +45 29 60 89 25


Redaktør