Information om forhold på Rigshospitalet

​​Overblik over lokal personaleinformation, særlige arbejdsgange ved forsyninger, sikkerhed og særlige enheder. Indholdet opdateres løbende ud fra indhold på intranettets temaside. Links til undersider på intranettet og interne systemer fungerer ikke herfra. 

​Personaleinfo vedr. ansatte på Rigshospitalet


Hvornår må man gå på arbejde?

Kliniske symptomer

Hvis man hoster og /eller har snue uden, at man føler sig syg (påvirket almentilstand), er det ikke kliniske symptomer på COVID-19.

Hvis man føler sig syg (påvirket almentilstand) og har ondt i halsen eller er "kortåndet" – typisk sammen med feber – er det kliniske symptomer på COVID-19.

Hjemsendelse

Medarbejdere hjemsendes, hvis de har kliniske symptomer på COVID-19. 

Hjemkomst fra udlandet eller kontakt med en bekræftet smittet med COVID-19 fører ikke til hjemsendelse, men til øget fokus på, om medarbejderen udvikler kliniske symptomer (selvmonitorering).


Tilbage på arbejde

Hovedreglen er, at man - med mindre man har haft kliniske symptomer på COVID-19 – går på arbejde igen, når man føler sig rask.

Hvis man er hjemsendt på grund af kliniske symptomer på COVID-19 gælder følgende:

 • Medarbejderen har kliniske symptomer, men er ikke testet: Man kan genoptage arbejdet 48 timer efter symptomophør

 • Medarbejderen er test-positiv for COVID-19: Man kan genoptage arbejdet 48 timer efter symptomophør.

 • Medarbejderen er testet negativ for COVID-19: Kan møde 24 timer efter symptomophør. 


Personale med særlig risiko 

Nogle medarbejdere på Rigshospitalet betragtes som værende i særlig risiko i forbindelse med COVID-19 og har brug for særlige hensyn. Overblikket nedenfor kan bruges til at se, hvilke medarbejdergrupper, som bør få en dialog med deres leder om, hvordan medarbejderen fortsat kan bidrage til hospitalets drift - som anbefalet af Sundhedsstyrelsen.

Se overblikket her

Se Sundhedsstyrelsens information om sundhedsansatte i særlig risikogruppe.

Særligt for gravide

Gravide betragtes - alene ud fra et forsigtighedshensyn - som en særlig risikogruppe. Dette indebærer IKKE, at man som gravid automatisk sygemeldes og hjemsendes. Det indebærer, at gravide ikke skal håndtere patienter med mistænkt / bekræftet COVID-19.

Løn under hjemsendelse

På Rigshospitalet anbefales på det kraftigste, at hjemsendte medarbejdere skal hjemsendes med løn, også selvom de ikke kan arbejde under en eventuel hjemsendelse. Medarbejdere der hjemsendes står til rådighed for arbejdspladsen og skal møde på arbejdsstedet ved behov.

Der kan altid indgås aftale om at afspadsere (fx. hvis medarbejderen har et ønske om at have fri uden at stå til rådighed for arbejdspladsen).Podning af ansatte

Med den forøgede testkapacitet, kan medarbejdere nu blive testet, hvis tre kriterier er opfyldt: 

1) Medarbejderen har lette luftvejssymptomer, og vil - ved negativ test for COVID-19 - umiddelbart kunne genoptage arbejdet

2) Medarbejderen varetager en kritisk funktion i sundhedsvæsenet
(Se beskrivelsen af kritiske funktioner på Sundhedsstyrelsens hjemmeside)

3) Medarbejderen kan - i den aktuelle situation - ikke erstattes af andre

 Hvis alle kriterier er opfyldt, skal afdelingsledelsen aftale nærmere hos Infektionsmedicinsk Afdeling på ”Coronafonen”: 3545 6161.
Krisepsykologisk tilbud

Alle ansatte får fra mandag, 23. marts, mulighed for at tale med en af Rigshospitalets krisepsykologer, hvis der måtte være behov for det.

Krisepsykologerne kan kontaktes:

 • Blegdamsvej: Alle hverdage kl. 9 – 15 på afsnit 2091 (4017 7219)
 • Glostrup: Tirsdag og torsdag, kl. 9 - 15 på afsnit N38 (2055 2948) 
Derudover vil det være muligt at kontakte psykologerne efter vanlig praksis på 3545 7850  eller ved henvendelse på Krisepsykologisk Klinik, Afsnit 7622, Opgang 76, 2. sal, Ole Maaløes Vej 26.Nedsættelse af hviletiden

​Der er nu givet mulighed for at fravige reglen om 11 timers hvile og et ugentligt fridøgn i nødvendigt omfang i virksomheder, der er ekstraordinært arbejdsbelastede på grund af COVID-19. Det kan ske i perioden indtil den 27. marts 2020. 

Læs Arbejdstilsynets udmelding herFADL - dispensation

Der er indgået aftale mellem RLTN og FADL om dispensation fra kravet om, at lægestuderende skal have afsluttet 8. semester for at blive ansat som vikar i underordnet lægestilling. Overenskomstens parter skal dermed ikke godkende dispensationsønsker.

Det er nu en lokal lægefaglig vurdering, om den lægestuderende har den nødvendige faglighed og de tilstrækkelige kompetencer til at udføre arbejdet omfattet af overenskomsten.

Det er fortsat en forudsætning for ansættelse under overenskomsten, at den lægestuderende udfører arbejde, der almindeligvis vil være dækket af overenskomsten.

Ved behov for ansættelse af medicinstuderende sker dette via FADL.

Aftale om dispensationTimelønsansættelse af speciallæger

Der er indgået aftale med FAS om ansættelse af speciallæger på timeløn i forbindelse COVID-19.  

FAS beder om, at de centralt orienteres om de ansættelser, der sker i henhold til aftalen. Det sker ved, at kopi af ansættelsesbreve sendes til fas@dadl.dk

Se aftale RTLN og FAS timelønsansættelseFerie og fridage i forbindelse med coronakrisen

​For dig, der er i beredskab

Er du en del af coronaberedskabet, kan situationen være, at du ikke kan nå at afholde de ferie- og fridage, du har til gode i dette ferieår, som slutter den 30. april.

Du og din leder har følgende muligheder for at aftale overførsel eller udbetaling af ferie:

 • 1.- 4. ferieuge skal normalt holdes indenfor ferieåret, men kan – i denne særlige situation – overføres, hvis du på grund af COVID-19 ikke har mulighed for at holde ugerne før ferieårets afslutning. Det skal skyldes, at din leder har vurderet, at din tilstedeværelse er absolut nødvendig og at du således ikke kan afvikle ferien. Denne overførsel sker med hjemmel i netop vedtaget ”Lov om udskydelse af ferie i forbindelse med COVID-19”. Ugerne kan overføres til næste ferieår, men kan ikke aftales udbetalt.
 • 5. og 6. ferieuge kan aftales udbetalt eller overført til næste ferieår, efter de helt sædvanlige bestemmelser herom
 • Hvis du ikke aftaler andet, bliver ikke-afholdt 6. ferieuge automatisk overført, hvis du er ansat i koncerncentrene, på Bornholms Hospital eller på Amager Hvidovre Hospital – og automatisk udbetalt i maj måned, hvis du er ansat på øvrige hospitaler og virksomheder
Obs! Højreklik på blanketten og gem på din pc, før du udfylder den.

For dig, der er hjemsendt

Den 24. marts blev der indgået en aftale om, at regionalt ansatte, der efter arbejdsgivers anvisning ikke varetager opgaver i hele eller dele af perioden fra 28. marts – 13. april 2020, skal afvikle op til fem fridage.

Formålet med aftalen er at ruste regionerne bedre til håndtering af opgaveefterslæb, når vi vender tilbage til normalsituation. På linje med de øvrige offentligt ansatte og privatansatte er aftalen også et bidrag til den lønnede hjemsendelse.

Læs aftalen om afvikling af ferie i forbindelse med hjemsendelse pga COVID-19-situationen

Kort fortalt betyder det:

 • Hvis du har fridage til gode, kan du med dags varsel blive bedt om at afvikle op til fem fridage i perioden til og med 13. april 2020. Der er ikke lang tid til at håndtere den nye ferieaftale, men din leder bestræber sig på at udmelde det i så god tid som muligt og i dialog med dig.
 • Der kan anvendes feriedage, 6. ferieuge-dage, afspadsering og flextid. Omsorgsdage og seniordage kan også anvendes efter ønske fra dig.
 • Fridagene skal afvikles som hele dage.
 • Det er din leder, der efter dialog med dig, beslutter hvilken type frihed, der skal anvendes, samt hvornår friheden skal afvikles inden for perioden.
 • Allerede afviklede fridage i perioden 13. marts – 27. marts tæller med i opgørelsen af de fem dage.

Læs mere om detaljerne i nedenstående spørgsmål og svar.

Hvem bliver bedt om at afvikle frihed?

Det er din leder, der i sidste ende beslutter, hvilke medarbejdere, der skal afvikle fridage, men det efterstræbes at det sker i dialog.

Hvornår skal fridagene holdes?

Din leder beslutter, efter dialog med dig, hvilken type fridag, der skal anvendes, samt hvornår fridagene skal afvikles. Fridagene kan også placeres i de tre dage før påske (6.-8. april 2020), ligesom dage kan placeres som to sammenhængende dage i uge 16.

Allerede afviklede fridage i perioden 13. marts – 27. marts tæller med i opgørelsen af de fem dage.

Kan jeg blive bedt om at afvikle fridage ud over de i aftalen fastsatte fem dage?

Udover de fem dage, kan din chef bede dig om at afvikle fridage efter de normale regler og i dialog med dig.

Der opfordres til at varsling af afspadsering, flex mv. sker under hensyntagen til den enkelte medarbejder og inden for rammerne af en god og fornuftig personalepolitik.

Hvad sker der med allerede fastlagt ferie?

Feriedage eller 6. ferieuge-dage, som du allerede har aftalt at holde i perioden 14.-30. april, kan fastholdes eller med dags varsel - og efter dialog med dig - fremrykkes (op til fem dage) til afholdelse i perioden til og med den 13. april 2020.

Hvis fremrykning af feriedage og/eller 6. ferieuge-dage medfører et økonomisk tab for dig (fx afbestilling af rejse, feriebolig eller lignende), skal arbejdsgiver erstatte dette økonomiske tab såfremt det er ferieændringen, der medfører dit tab. Du har dog også selv pligt til at begrænse dit tab.

Hvad sker der med ferie, der allerede er aftalt overført til næste ferieår?

Hvis du allerede har aftalt at overføre feriedage til næste ferieår, kan din leder godt vælge at annullere denne aftale og i stedet bede dig om at holde op til fem feriedage i perioden frem til 13. april 2020. 

Kan du blive bedt om at afvikle fridage uden løn?

Nej, du skal ikke afvikle fridage uden løn i perioden. Men hvis du kan få udbetalt feriepenge fra en tidligere arbejdsgiver, vil dette være at sidestille med, at du afvikler fridage med løn.
Screening af personale for coronavirus (forskningsprojekt)

Region Hovedstadens screeningsgruppe tilbyder alle ansatte med patientkontakt i Region Hovedstaden at blive undersøgt for, om du har udviklet antistoffer mod Coronavirus (COVID-19). For dem der ønsker det, kan man efterfølgende deltage i en spørgeskemaundersøgelse. Formålet med spørgeskemaundersøgelsen er at undersøge, hvor mange der bliver smittet over tid, samt om der er et blivende immunrespons imod COVID-19 efter overstået infektion. 

Vi tilbyder en test for, om du har været smittet med COVID-19. På baggrund af testresultaterne og et spørgeskema vil vi undersøge, hvor mange hospitalsansatte, der bliver smittet over tid, om hospitalsansatte er mere udsatte sammenlignet med andre borgere, samt om der er et blivende immunrespons mod COVID-19 efter overstået infektion. 

For at kunne give et hurtigt og sikkert svar, har vi valgt, at du kan få foretaget en quicktest efterfulgt af en blodprøve, begge for antistoffer mod COVID-19. 

Vi ønsker at teste på følgende datoer: 

1. gang den 15.-17. april, 2. gang den 13.-15. maj og 3. gang 15.-17. september.

Det vil være meget værdifuldt for undersøgelsen, at du deltager alle 3 gange, hvis det overhovedet er muligt for dig, da vi gerne vil undersøge, hvor mange der smittes, samt om der hos allerede smittede ansatte opnås blivende immunitet. 

I forbindelse med prøvetagning skal man hver gang udfylde et kort spørgeskema. Det vil tage maks. 10 minutter at udfylde. Hvis du er syg på dagen, hvor der tages prøver, kan du stadig deltage ved at udfylde spørgeskemaet, hvor man kan svare, at man ikke kunne få taget prøver, da man lå syg hjemme.

Hvad skal man gøre kort fortalt i følgende rækkefølge:

 1. Tage blodprøve

 2. Lave quicktest

 3. Udfylde spørgeskema elektronisk

Procedure

Quick-test og blodprøver vil vi bede jer om at foretage på hinanden på den afdeling, hvor du arbejder, - eller hvor du hører mest til. Der vil blive tildelt blodprøveglas og test-kits til alle afdelinger. Der vil blive udleveret blodprøveglas og test-kits til alle afdelinger. 

Video: Sådan laver du en test for COVID-19

På Blegdamsvej foregår udleveringen tirsdag mellem kl. 10.00 og kl. 16.00 på gangen foran Auditorium 1 & Auditorium 2.

​Afdeling
​Tidspunkt
 • ​Afdelinger i Nordfløjen.
 • Opgang 2 & 3 etage 1-8.
​Tirsdag 14. april kl. 10:00-12.30
 • ​Afdelinger i Sydfløjen.
 • Opgang 2 & 3 etage 9-16.
 • Andre afdelinger inkl. satellitafdelinger
​Tirsdag 14. april kl. 12:30-16:00
Ved udleveringen af testkits vil vi notere navn og kontaktoplysninger på de enkelte afdelingers kontaktpersoner. Der vil også være mulighed for at få svar på evt. spørgsmål til screeningen.

Prøven skal bestilles i LABKA II, og PTB printes og sættes på glasset. Prøverne indsamles af afdelingen, og vi vil komme forbi og hente dem i løbet af dagen frem til kl 23 hver dag - eller lave aftale med afdelingen om, hvor de kan afleveres. 

Blegdamsvej: Quick-guide til bestilling af COVID19pers på kliniske afdelinger

Glostrup: Quick-guide til bestilling af COVID19pers på kliniske afdelinger

Har man ikke kompetence til at tage blodprøve og quicktest på afdelingen, kan man møde i vores pop-up facilitet.


Pop-up har åbent 15., 16. og 17. april fra kl 8-17.

Blegdamsvej: Henvendelse i informationen på KB3011. Blodprøvetagningen foregår i afsnit 3013 (seminarrummet) 

Glostrup: Lokale MB213 (2. sal i mellembygningen på Buegangen) lige overfor indgangen til Klinisk Biokemisk Afdeling.

Her kan man også indlevere blodprøver og få nye test-kits, hvis afdelingen løber tør. Svaret på blodprøven vil du kunne se på sundhed.dk, når analysen er lavet. Dette kan tage op til 30 dage. Svaret på quicktesten kan aflæses efter 15 minutter. 

Quicktest guide

Når man udfører quicktesten, tager man en dråbe blod fra butterfly-slangen efter blodprøvetagning ved at tage ’hætten’ af butterflyslangen. 

1 dråbe blod påføres i feltet ”S” i hver af de to quicktest (den blå og den røde) efterfulgt af 2 dråber saltvand i samme felt. Herefter venter man i 15 min og aflæser begge test; Hvis der er én streg ud for ”T” er den positiv. 

Der skal også fremkomme en streg ud for ”C”, kontrol, ellers er prøven ugyldig.Herefter taster man selv resultatet ind i spørgeskemaet. Dette er vigtigt, da vi ellers ikke har en registrering af resultatet!

Hvad betyder en positiv quicktest?

I quicktesten med blå skrift betyder en positiv prøve, at man har udviklet IgM og i testen med rød skrift betyder en positiv prøve, at man har udviklet IgG. Positiv IgM og/eller IgG er forenelig med tidligere COVID-19 infektion. 

Vi formoder, at du i et vist omfang er beskyttet mod COVID-19, hvis du har udviklet antistoffer (dvs. hvis du er positiv i IgM eller i IgG - eller begge), men det er endnu usikkert, om du er fuldstændigt beskyttet. 

Uanset dit testsvar skal du ved symptomer altid søge læge mhp. test for SARS-CoV-2, jvf. "Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet", som opdateres jævnligt. Gældende vejledning kan altid tilgås på www.sst.dk/corona.

Det vil sige, at alle, også personer med positiv IgM eller IgG, skal podes, hvis der kommer symptomer, der kan være tegn på COVID.

Sundhedsdata og biobank

Udover resultater på de to test samt de informationer, som du taster i dette spørgeskema, beder vi dig også om tilladelse til at tilgå dine journaldata mhp. registrering, information i registre samt mulighed for at gemme overskydende materiale efter blodprøven i en biobank til forskning i infektionssygdomme. 

Du godkender dette ved at svare ja i spørgeskemaet. Ved at sige ja til dette, vil du være med til at give os værdifuld ny viden i kampen mod COVID-19.

Ingen af de data vi samler i denne forbindelse, vil blive delt med din afdeling eller Regionen. Arbejdsgiver kan heller ikke afkræve svar af dig. Selv om du ikke ønsker at indgå i dataindsamlingen vil du blive tilbudt screeningen alligevel. 

Vi håber dog meget, at du vil dele dine resultater fra undersøgelsen med os, da testresultaterne vil give os vigtig viden om udbredelsen af COVID-19.

Vi håber, at I vil bakke op om dette tilbud og vil hjælpe os med at udvikle ny viden om COVID-19.


Med venlig hilsen

Screeningsgruppen i Region Hovedstaden,

Professor Thomas Benfield, professor Ove Andersen, Professor Susanne Dam Poulsen, Forskningschef Thea Kølsen Fischer, Professor Jørgen Rungby, Professor Henning Bundgaard, Centerchef Rasmus Møgelvang, Professor Henrik Ullum, Professor Christian Torp Petersen og Professor Kasper Iversen

Særlige enheder


COVITA - intensiv i Nordfløjen

Læs mere om COVITA.Infektionsmedicinsk Akutmodtagelse afsnit 5604

Læs mere om Infektionsmedicinsk AkutmodtagelseCOVID - Ambulatorie og Screening

​Læs mere om COVID - Ambulatorie og ScreeningCOVID - Intermediært Afsnit

​Læs mere om COVID - Intermediært Afsnit

Redaktør