Sammenhæng i behandlingsforløb

Patienterne vil i fremtiden blive mødt af de relevante eksperter, blive diagnosticeret og få præsenteret deres fulde behandlingsforløb i løbet af en enkelt dag.

Tidshorisont

  • Opstart: september 2017
  • Delaflevering: december 2017 
  • Afslutning: fortløbende

Formål

Visionen for BørneRiget er, at det i fremtiden er eksperterne, der kommer til patienten i stedet for omvendt. I forbindelse med forundersøgelsen har medarbejdere på tværs af Rigshospitalets centre sammen med patienter og familier kortlagt 100 forskellige patientforløb. Her blev det tydeligt for alle, at det for nuværende, i høj grad er patienternes og familiernes eget ansvar at holde styr på den nødvendige udredning og behandling og de mange aftaler og besøg på tværs af Rigshospitalets klinikker. Dette førte til ønsket om et paradigmeskift.

Visionen er, at det i hele det ambulante patientforløb, er eksperterne, der kommer til patienten. Patienterne vil dermed i fremtiden kunne møde de relevante eksperter, blive diagnosticeret og få præsenteret sit fulde behandlingsforløb i løbet af en enkelt dag. Patienten undgår dermed mange kontakter til hospitalet og har tidligt klarhed over sit fulde behandlingsforløb.

Formålet med udviklingsprojektet er at få analyseret, hvordan pit stop konceptet vil kunne transformere og forbedre det ambulante tilbud til børn, unge og gravide. Vi starter med et pilotprojekt, hvor vi har udvalgt ambulante patientforløb fra henholdsvis Obstetrisk Klinik (Gravide med hjertesygt foster) og Center for sjældne sygdomme (Kraniofaciale lidelser). Der har været nedsat arbejdsgrupper for begge, og der har været en møderække med oplæg og debat om ambulant pit stop behandling. Møderne kortlagde den eksisterende praksis, en workshop omhandlede det fremtidige perspektiv. Der er gennemført studietur til relevant klinik i London, samt fokusgruppeinterviews med patienter, pårørende, klinikere og projektledere.

Arbejdsgruppens aktivitet har både lænet sig op ad en dataanalyse, der kigger nærmere på patientgrundlaget og flows i det ambulante behandlingstilbud, samt input fra faglige specialister i klinikkerne med relation til de to udvalgte patientforløb. 

Pit stop behandling i BørneRiget kan have flere forskellige udformninger. Fælles for dem alle er ønsket om at samle besøg så patienterne oplever strømlinede forløb, der er tilpasset udviklingen i deres behandlingsplan og at familierne kan møde op ét sted og ikke pendle rundt i hele hospitalet.

Til at facilitere pit stop behandlingen er det afgørende, at bygningsfysikken er i stand til at facilitere mødet mellem klinikere, patienter og pårørende bedst muligt. Programmet og dispositionsforslaget præsenterer en stueetage, der samler hele det ambulante tilbud til børn og unge. Det giver mulighed for dels en tydelig og klar identitet, der samler behandlingen rent fysisk – en behandling, der i dag er spredt udover hele Rigshospitalet. Allerede hér leveres der overordnet på princippet om at specialisterne kommer til patienterne.

En stor fælles pulje af fleksible ambulatorierum, der ikke er låst til et specifikt speciale vil gøre BørneRiget mere agilt i forhold til at håndtere det store patientflow i stueetagen. Klinikerne har fået tildelt klinikkontorer og ambulatorie kontorer, som skal sikre, at personalet har hensigtsmæssige arbejdsforhold, når de har deres gang i ambulatorierne til børn og unge. Denne fleksibilitet er for både patienter og personale afgørende for, at både en pit stop model hvor patienterne går fra rum til rum - eller en model hvor personalet på skift eller sammen træder ind i patientens rum, vil kunne fungere.

Ambulatoriernes indbyrdes placering i forhold til hinanden er også vigtig for flere specialer, da nogle af de medicinske specialer ofte vil have gavn af en stærk relation til daghospitalet, og flere kirurgiske specialer vil have gavn af en stærk relation til afsnittet for træning og rehabilitering.

Ovenstående åbner muligheder for at personalet får lettere ved at levere tværfaglig behandling omkring patienterne – noget organisationen skal modnes til, så de fysiske forhold i BørneRiget udnyttes bedst muligt. Nedenstående tendenser er nogle af dem vi tror på i forhold til den fremtidige ambulante aktivitet.

Både fysikken såvel som organisationen skal rustes til at kunne håndtere disse tendenser hvis fremtidens ambulante behandlingstilbud skal være blandt verdens bedste.

TENDENSER vi tror på

  • Flere og flere behandlinger bliver ambulante
  • Flere og flere behandlinger vil i fremtiden blive mulige som hjemmebehandling
  • Rigshospitalet håndterer også i fremtiden de mest komplicerede patienter
  • Hurtigere prøvesvar og en hurtigere billeddiagnosticering vil muliggøre, at ambulante forløb gøres kortere
  • Selvdiagnosticering via smartphones, wearables mv. vil kunne bidrage til monitorering og kendskab til patienterne før besøget
  • Bedre muligheder for kommunikation imellem hospitalerne, når alle hospitaler i regionen arbejder på sundhedsplatformen.

Dokumenter

Se liste med tilgængelige dokumenter

  
  
Rediger
PitStop - Delafrapportering - December2017.pdfPitStop - Delafrapportering - December2017 

Projektansvarlige

Yderligere information kan fås ved henvendelse til Toke Bie Laugesen.

Redaktør