Organisering

Der er tale om et stort o​g komplekst hospitalsbyggeri, der kræver stram styring. Det er ambitionen, at byggeriet skal være et skoleeksempel i forhold til styring og organisering. ​

Styregruppe

​Styregruppen består af en koncerndirektør fra Region Hovedstaden, repræsentanter fra Ole Kirk's Fond, Rigshospitalets direktør, en projektdirektør og direktøren for Center for Økonomi i Region Hovedstaden.

Koncerndirektøren er formand for styregruppen, som har ansvaret for, at projektet til enhver tid følger målsætningerne for projektet og ansvar for at overvåge, at projektets mål for økonomi, tid og kvalitet overholdes.

Projektstyreguppe

Projektstyregruppen består af direktionen på Rigshospitalet, repræsentanter fra Ole Kirk's Fond samt repræsentanter fra centerledelserne fra alle involverede centre på Rigshospitalet. Projektstyregruppen består derudover af projektdirektøren, bygherrerådgiveren, en repræsentant fra Rigshospitalets MED-udvalg samt en arbejdsmiljørepræsentant. Rigshospitalets direktør er formand for projektstyregruppen.

Projektansvarlig bygherre

Rigshospitalets direktør er overordnet projektansvarlig for byggeprojektet og varetager således bygherrerollen i forhold til projektet og bærer ansvaret for projektets gennemførelse. Hospitalsdirektøren og projektdirektøren har til opgave sammen at sikre, at projektet er organiseret, ressourcesat og bemandet forsvarligt igennem hele projektet, og at der løbende sker en opfølgning på projektets indhold, økonomi, tid, kvalitet og risiko.

Projektorganisationen​

Projektorganisationen ledes af projektdirektøren, der har det daglige ansvar for, at projektets ambitioner og rammer overholdes. Projektorganisationen vil løbende blive tilpasset de aktuelle opgaver og består primo 2017 af 14 medarbejdere med faglige baggrunde inden for byggeri, arkitektur, brugerinddragelse, funktionsplanlægning og teknik, sundhedsplanlægning, styring og organisationsudvikling. Det er projektorganisationens ansvar, at styregruppen og projektstyregruppen orienteres, så de er i stand til at træffe beslutninger på et oplyst grundlag. På baggrund af et miniudbud blev ingeniørfirmaet COWI i februar 2017 valgt som bygherrerådgiver for projektorganisationen.

Projektorganisationen deltager i en række netværk og samarbejder på tværs af nybyggede hospitaler for kvinder og børn både i Danmark og resten af verden. Der er på nuværende tidspunkt et samarbejde med 20 internationalt anerkendte mor-barn hospitaler i USA, Canada, Australien, Europa og Norden.

Redaktionsgruppe

Alle tekster på hjemmesiden samt nyheder internt og eksternt om BørneRiget er skrevet og bearbejdet af redaktionsgruppen i BørneRiget, som består af:

  • Projektsekretær Mads Lund Vestergaard 
  • Kommunikationsrådgiver Linda Svenstrup Munk.

Ved spørgsmål til tekster eller information på hjemmesiden, kontakt Mads Lund Vestergaard på mads.lund.vestergaard@regionh.dk 

Opgaven

Projektorganisationen er bygget op omkring tre hovedopgaver:

  • Byggeriet
  • Re-design og transformation
  • Forskning og innovation

​​De tre hovedopgaver ses som integrerede, og udfordringer og løsninger inden for de tre opgaveområder vil gen sidigt påvirke hinanden. F.eks. vil patientforløb, hvor eksperterne kommer til patienten og ikke omvendt, stille helt nye krav til arbejdsgange og arbejdstilrettelæggelse (re-design og transformation), som igen stiller helt nye krav til bygningsfysik og indretning (byggeri), som skal kunne understøttes af nye teknologier (innovation).

Ambitionen er samtidig at opbygge ny viden om organisering, ledelse og drift i forskellige forskningsprojekter ter. Målet er at skabe banebrydende ny viden, som kan støtte evidensbaseret design inden for hospitalsområdet.

Tilsvarende er ambitionen at etablere forskningsprojekter inden for børn, leg og sygdom og helbredelse, der kan skabe ny vid en om børn og sygdom og om, hvordan man kan sikre børns naturlige udvikling på trods af kronisk eller svær sygdom.

Vi vil danne skole for den patient- og familiecentrerede behandling i ind- og udland. Individuel, målrettet information til patienter og pårørende, patientnetværk og vidensdeling om højt specialiserede behandlinger. Det etablerede brugerpanel skal involveres i udvælgelse af innovationsområder, forskningsområder m.v. og medvirke i byggeriet og re-design og transformation.

 

Redaktør