​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Guide: Sådan kan RTSS åbne rehabiliteringens ’black box’

​Det er drønsvært at dokumentere effekten af rehabiliteringsindsatser, men en ny metode, RTSS, kan være nøglen til at åbne: ’The black box’. Vi har skrevet en quickguide, der fører dig igennem modellen på blot tre minutter.Af Trine Schow og Frederik Dornonville de la Cour


Rehabiliteringsindsatser bliver i litteraturen ofte beskrevet som en ’black box’, fordi det præcise indhold af indsatserne er uklart og sparsomt defineret. 

Det er en af forklaringerne på, at der mangler gode forskningsstudier, der dokumenterer effekten af rehabiliteringsindsatser, og at indholdet også kan variere fra praksis til praksis. 

Derfor er det et vigtigt skridt på vejen mod evidensbaseret og standardiseret praksis at få beskrevet og defineret indsatser på systematisk vis. Forskere har gennem en årrække arbejdet med at udvikle en model for, hvordan man bedst muligt kan definere rehabiliteringsindsatser på en klar og anvendelig måde. 

Modellen: Rehabilitation Treatment Specification System (RTSS) er kort beskrevet i denne artikel. 

Hvorfor er der overhovedet brug for en model?
Rehabilitering er, ligesom andre fagområder indenfor social- og sundhedsområdet, under øget pres for at etablere evidens for effekten af de forskellige indsatser. Men det er af flere årsager meget komplekst at dokumentere effekten af indsatserne. 

Langt de fleste rehabiliteringsindsatser består af mange forskellige elementer, som tilpasses individuelt. Det stiller store krav til klinikerens metodiske valg, som ofte beror på klinikerens egen rygsæk og erfaringsbaserede viden. 
Der er derfor behov for en mere stringent og ensartet måde at definere og beskrive indsatser, som gør det tydeligt, hvad man præcis arbejder henimod, hvordan og hvorfor. 

Hvad er RTSS-modellen?
Rehabilitation Treatment Specification System (RTSS) skitserer en ramme for, hvordan en rehabiliteringsindsats kan defineres i del-komponenter.

I RTSS bliver en indsats defineret ud fra en tredelt struktur: 
  1. Ingredienser (ingredients) – det klinikeren gør eller vælger for at nå målet. 
  2. Virkningsmekanismer (mechanism of actions) – den måde behandlingen forventes at virke på.
  3. Behandlingsmål (target) – aspekt af funktionsevnen som man sigter efter at ændre.

Illustration af RTSS modellen
Figuren er reproduceret fra Hart et al. (2019) Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 100(1):172-180. https://doi.org/10.1016/j.apmr.2018.09.109
​​

Det særlige ved denne metode er, at de enkelte ingredienser linkes til individuelle observerbare mål gennem en hypotese om, hvad man forandrer hos modtageren. Og dermed er det muligt at undersøge, hvilke ingredienser der har en effekt på forskellige aspekter af funktionsevnen. 

I farmakologiske og kirurgiske behandlinger er de aktive ingredienser som regel ret lige til at definere, og det er derfor også en del nemmere at designe studier, som kan undersøge sammenhængen mellem aktive ingredienser og outcome. For eksempel er den aktive ingrediens i behandling af en bakterieinfektion, antibiotika, som virker ved at bekæmpe bakterierne og dermed reducere infektionen. 

I rehabilitering er de aktive ingredienser sværere at adskille og specificere, og alle de forskellige ingredienser kan have forskellige virkningsmekanismer og specifikke behandlingsmål.
For eksempel kan der være flere forskellige måder at lindre træthed på – for eksempel gennem psykoedukative samtaler, tilrettelæggelse af hverdagsaktiviteter, afhjælpning af søvnproblemer, behandling af depression med mere.

Hvad er fordelene ved RTSS?
  • Styrker et ensartet sprog og terminologi inden for og på tværs af fagspecialer, som vil styrke kommunikationen omkring og med den ramte på tværs af hele rehabiliteringsforløbet
  • Styrker mere målrettet og teori drevet forskning der bedre kan dokumentere indsatser og definere valg af outcome mål
  • Bedre mulighed for at replicere forskningsresultater og formidle forskning til klinikere
  • Bidrager til at ensarte praksis mellem rehabiliteringssteder og fagprofessionelle
  • Bidrager til bedre uddannelse og oplæring i forskellige indsatser
  • Styrker ensartet behandlingsdokumentation og kommunikation på tværs af indsatser og sektorer
​Hvordan kan du anvende RTSS?
RTSS er et værktøj som kan anvendes på flere niveauer. For eksempel som en metode til at specificere et helt behandlingskoncept, specificere behandling til en bestemt funktionsnedsættelse, eller til at specificere en behandling, der er blevet givet til en patient gennem et helt forløb. 

Du kan også arbejde med RTSS som en overordnet ramme for at støtte den kliniske ræsonneringsproces og dermed som et fagligt udviklingsværktøj. 
​​Om RTSS-modellen 
Rehabiliteringsindsatser bliver i litteraturen ofte beskrevet som en ’black box’, fordi det præcise indhold af indsatserne er uklart og sparsomt defineret. Forskere har gennem længere tid arbejdet med at udvikle en model for, hvordan man bedst muligt kan definere rehabiliteringsindsatser på en klar og anvendelig måde. Modellen, der hedder Rehabilitation Treatment Specification System (RTSS) er blevet til på baggrund af årelange studier udført af blandt andet John Whyte og Tessa Heart i en arbejdsgruppe under American Congress of Rehabilitation Medicine (ACRM)
Hvis du vil vide mere om RTSS, er du velkommen til at kontakte os 
I Videnscenter for Neurorehabilitering vil vi fremadrettet arbejde med at anvende og udbrede RTSS for at fremme forskning, kommunikation og kvalitet i neurorehabilitering på tværs af sektorer, faggrupper og centre. 

Kontakt
Trine Schow
Seniorforsker, ph.d, MPH, ergoterapeut.
Redaktør