Kommunikationens udvikling efter svær traumatisk hjerneskade

​Opvågningsforløbet efter svær traumatisk hjerneskade er præget af en bevidsthedspåvirkning, der er af grundlæggende betydning for patienternes muligheder for at kommunikere. De basale forudsætninger for at kunne indgå i kommunikation er forstyrrede; herunder bl.a. vågenhed, perception (hørelse, syn), og at kunne rette opmærksomheden mod den der kommunikeres med. Selvom patienterne har det til fælles, at de er bevidsthedspåvirkede, så er det et meget forskelligt mønster, der fremtræder gennem opvågningsforløbet. Det handler bl.a. om, hvilke områder af hjernen der er påvirket af traumet, og hvilke blivende kognitive forandringer der viser sig.

Den bevidsthedspåvirkede patient svarer maske ikke på de spørgsmål, de får stillet, men om årsagen udelukkende er det påvirkede bevidsthedsniveau eller kan skyldes sproglige problemer med at forstå ordenes betydning, er vanskeligt at udrede i de tidlige faser af opvågningen. Der er med andre ord en bred vifte af symptomer og faktorer, der skal tages i betragtning, når man udreder kommunikationen hos bevidsthedspåvirkede patienter. Et udredningsmateriale skal være i stand til at fange begyndende tegn på kommunikation, samt følge og dokumentere udvikling. Vi ved, at disse patienter gennemgår en bedring af deres bevidsthedsniveau, og også at bedringen er af betydning for patienternes evner og muligheder for at kommunikere. Hvad vi ikke har kendskab til, er ’den typiske udvikling af kommunikation’ hen over det fulde opvågningsforløb.

Formål​​​

Formålet med dette kliniske forskningsprojekt er at producere viden om kommunikativ udvikling gennem opvågningsfaserne efter svær traumatisk hjerneskade. En større viden om mulige mønstre i udviklingen af kommunikation vil styrke rehabiliteringspersonalets muligheder for at støtte kommunikationen og inddrage patienten mest muligt i egen rehabilitering.

Metode​​

Projektet bruger et prospektivt design med dataindsamling på flere tidspunkter gennem opvågningen. For at beskrive kompleksiteten af ​​forandring over tid i en heterogen patientgruppe, gør projektet brug af et case-design med mixed methods.

Projektperiode​

maj 2021 - maj 2024​

Projektejer og projektleder​​

Projektet hører under Afsnit for Hjerneskader, Rigshospitalet
Projektet ledes af ph.d.-studerende Annesofie Ishøy Nielsen, annesofie.ishoey.nielsen@regionh.dk

Samarb​​​​ejdspartnere

Den ph.d.-studerende er indskrevet på Institut for Sprog og Kommunikation, Humaniora, Syddansk Universitet

Finansiering​

Offerfonden​
Redaktør