Din kontakt med personalet under din indlæggelse

​Her kan du læse om, hvilken hjælp du kan få hos de forskellige personalegrupper, når du er indlagt hos Afdeling for Rygmarvsskader​.​

​Syg​epl​ej​en​​
Lægerne
​Fysio- og ergoterapien -tværf​agligt samarbejde​
Fysioterapien​
Ergoterapien
Psykologerne
Socialrådgiverne

​Sygeplejen

​Sygeplejerskerne, social-og sundhedsassistenterne og sygehjælperne har ansvaret for din daglige behandling og træning, når du er på sengeafsnittene. Din kontaktperson vil ofte være en sygeplejerske, men du kan også få en social- og sundhedsassistent som kontaktperson. Sygehjælperne er normalt ikke kontaktpersoner, men arbejder ofte sammen med en sygeplejerske.

Du bliver modtaget af en sygeplejerske, når du bliver indlagt. Efter det indledende møde og de indledende undersøgelser, vil sygeplejersken i samråd med dig tilrettelægge et program for, hvordan og hvilken hjælp og assistance, du skal have døgnet rundt i forhold til de aktuelle udfordringer og behov du har. Programmet vil blandt andet have fokus på:

 • Personlig hygiejne og pleje herunder for eksempel, hvilken hjælp du skal have for, at du kan komme i bad, får børstet tænder eller bliver barberet
 • Kost - herunder assistance til spisning samt vejledning om kostens indflydelse og betydning under de nuværende omstændigheder
 • Hvordan du bedst muligt finder hvile i sengen og kan vende og dreje dig i sengen
 • At du får afbalanceret dine behov for søvn og hvile i forhold til den daglige træning
 • Hvordan du kommer op og ud af sengen
 • At du kan komme på toilettet herunder for eksempel hjælp til vandladning og regulering af din afføringsfunktion
 • Påklædning og afklædning
 • Hjælp til at håndtere eventuelle smerter
 • At forebygge mulige komplikationer for eksempel i form af infektioner eller tryksår
 • At du ved, hvilken medicin du får, om den forventede effekt samt om hvordan du kan administrere denne
 • Fra sygeplejen vil du også få hjælp til at få arrangeret dine første besøg hjemme, herunder evt. etablering af kontakt til hjemmeplejen.

Under din indlæggelse vil du sammen med dine kontaktpersoner i sygeplejen også skulle afklare, hvilke personlige hjælpemidler du har brug for fremover. 

Mens du er indlagt, skal du til flere undersøgelser. Du vil få både skriftlig og mundtlig vejledning forud for alle undersøgelserne. 

Plejepersonalet vil også tale med dig om din situation, og om hvordan du kan komme videre  - blandt andet ud fra erfaringer fra andre patienter som har været igennem den samme omvæltning i livet.

Plejepersonalet kan også hjælpe dig med, at du får kontakt til en tidligere patient via interesseorganisationen RYK. Et sådant møde kan hjælpe dig til at se flere muligheder, end du måske umiddelbart kan forestille dig, der er. Personalet tager også gerne en snak med dine pårørende om, hvordan de har det og personalet kan eventuelt henvise videre til andre.

Som andre steder er sygeplejerskerne, social- og sundhedsassistenterne og sygehjælperne til stede på afdelingen såvel om dagen som aften og nat. På senge-afsnittene arrangeres der ind i mellem forskellige aktiviteter om aftenen og i weekenden, som du kan deltage i under din indlæggelse.

Den støtte og hjælp, du får indledningsvis under din indlæggelse, vil ændre sig i takt med, at du måske genvinder nogle funktioner, eller at du er blevet fysisk stærkere og har lært at udnytte de kræfter, du nu har. Her lægges der vægt på, at du mere og mere selv tager over på opgaverne. Du kan være sikker på, at personalet støtte dig i hele processen, så det bliver en omsorgsfuld og tryg oplevelse.​

Lægerne

​Du vil møde en læge ved din indlæggelse på Afdeling for Rygmarvsskader. Lægen vil spørge til din medicinske historie og vil blandt andet notere, hvilke under-søgelser, du skal have foretaget og hvilken medicin, du eventuelt skal have.

​Der er desuden fast stuegang hver anden uge om onsdagen fra kl. 8.15-10.30, hvor du har mulighed for at tale med lægen. Du vil også møde din læge på de regelmæssige konferencer.  

Hvis du derudover i løbet af din indlæggelse bliver syg eller af anden grund har behov for at tale med en læge, kan personalet i sygeplejen være dig behjælpelig med at få en aftale med en af lægerne. En sygeplejerske eller en assistenter  vil kontakte lægen, som vil opsøge dig, så snart det er muligt – og så vidt muligt på samme dag. Du kan også komme til at tale med en læge, når du har været til en undersøgelse og resultaterne er kommet.

På samme måde som du får en kontaktperson blandt plejepersonalet, får du tilknyttet en koordinerende læge, som er ansvarlig for dit samlede indlæggelsesforløb på afdelingen.

Udover de planlagte ambulante ​kontrolbesøg efter din udskrivelse, har du også mulighed mulighed for at komme til at tale med en læge, hvis du har specifikke problemer, der er relateret til din rygmarvsskade. Du skal i disse tilfælde kontakte en af vores klinikker, mens du i alle andre tilfælde skal kontakte din egen læge.​

Fysio- og ergoterapien - tværfagligt samarbejde

Meget af din daglige træning sker i et tæt tværfagligt samarbejde mellem fysio- og ergoterapien. Målet med træningen er, at du i din fremtidige hverdag kommer til at fungere så selvstændigt og meningsfuldt som muligt med de forandringer din rygmarvsskade har medført, både mens du er indlagt, og når du kommer hjem i egen bolig. Træningen i såvel fysioterapien som ergoterapien foregår i et tæt samarbejde mellem dig og dine behandlere og er tilpasset og målrettet dine behov. I sætter sammen løbende mål for træningen og evaluerer disse.

I ergoterapien er der et særligt fokus på træning, som udvikler dine færdigheder, som for eksempel at arbejde siddende i et køkken samt hvordan dit hjem, arbejde og øvrige nærmiljø kan blive optimalt indrettet for dig.

I fysioterapien derimod er der særligt fokus på den fysiske træning, og at du får genoptrænet din styrke og smidighed, så du har de nødvendige kræfter til at klare dine daglige opgaver. 

I begge terapierne er der fokus på, at gøre hverdagslivets aktiviteter lettere for dig.​

Sportsaktiviteter

Ergo- og fysioterapien har også et tværfagligt samarbejder om de forskellige sportsaktiviteter, som du kan deltage i, mens du er indlagt på Afdeling for Rygmarvsskader. Sportsdagene indeholder aktiviteter som tager sigte på at inkludere alle indlagte patienter. Aktiviteterne introduceres af kompetente undervisere, som rekrutteres udefra, samt af personale fra ergo- og fysioterapien. Du kan blandt andet møde tidligere patienter eller sportsudøvere, som for eksempel har deltaget i de paraolympiske lege. På disse dage vil du blive introduceret til og have mulighed for at afprøve mange forskellige slags sportsgrene under hensyntagen til dit funktionsniveau. Det forventes, at du deltager i aktiviteterne, idet s​portsdagene betragtes som en del af det samlede rehabiliteringstilbud.

Derudover arrangeres der en række målrettede idrætsaktiviteter, der tager sigte på at introducere dig til en specifik sportsgren. Deltagelse i disse aktiviteter er frivillig og eneste krav er, at du har mod på at prøve aktiviteten. 

Dansk Handicap Idrætsforening kommer fire gange årligt til sports-arrangementerne og fortæller om deres organisation. Kommende idrætsudøvere fra patientgruppen får samtidig mulighed for at lade sig rekruttere til foreningen. Ved udskrivelse fra Afdeling for Rygmarvsskader vil du få udleveret et kontaktskema til Dansk Handicap Idrætsforening. 

Afdeling for Rygmarvsskader har et også samarbejde med sejlklubben i Hornbæk. Du har derfor om sommeren, mulighed for at sejle Mini 12ér. Mini 12ér er sejlbåde, der kan sejles med hænderne alene. Afdelingen har også en havkajak, som du også har mulighed for at afprøve.​​

​​ Fysioterapien​

Træning af bevægeapparatet

Den fysiske træning i fysioterapien foregår overvejende i træningssalen, men en del af træningen kan også finde sted på sengeafsnittene eller i miljøet omkring afdelingen – det afhænger helt af dine konkrete behov. Din fysioterapeut sammensætter i samarbejdet med dig et træningsprogram, der kan bestå af både individuel træning og holdtræning. 

Individuel træning og behandling

Den individuelle træning finder sted 3-5 gange om ugen sammen med en fysioterapeut og dækker over følgende træningsmuligheder:

 • Funktions- og færdighedstræning eksempelvis gangtræning, forflytningstræning og balancetræning
 • Styrke/udholdenhedstræning
 • Udspænding, så dine muskler og sener holdes bevægelige
 • Smertebehandling
 • El-stimulation af dine delvist lammede muskler
 • Afprøvning og tilpasning af og ansøgning om hjælpemidler​​

Selvtræning

Selvtræningen sættes i gang af en fysioterapeut under hensyntagen til dit samlede program og din formåen. Hvis du har brug for hjælp til selvtræningen aftales dette med fysioterapeutmedhjælperen og fysioterapiens portør. Individuel​ selvtræning kan være følgende: 

 • Siddecykel
 • El-sidde-cykel
 • Ståbord
 • El-ståbord
 • Kondicykel
 • Crosstrainer
 • Romaskine
 • Forskelligt styrketræningsudstyr
 • FES-cykel (Funktionel Elektrisk Stimulering)
 • Nu-step ​​

Holdtræning

Der er i løbet af ugen mange forskellige holdaktiviteter, du kan indgå i under dit forløb. Det er ikke alle patienter som deltager i holdaktiviteterne. Holdtræning består af:​

 • Styrketræningshold
 • Kørestolshold på 2 niveauer (herunder eventuelt træning i brug af håndcykel)
 • Kredsløbshold
 • Ganghold på 2 niveauer
 • Stabilitetshold
Derudover er der holdtilbud, hvor der tages udgangspunkt i patientsammen-sætningen. Her kan nævnes:

 • Håndcykelhold, hvor du kører ud i naturen og får vind i håret
 • Bassinhold, hvor du sammen med andre selvhjulpne patienter boltre dig i varmvandsbassinet
 • Parahold, hvor fokus er på de helt specifikke ting, som er væsentlige, hvis du er kørestolsbruger
 • Tetrahold, hvor du træner færdigheder, der er helt særlige for dig, der har en skade på halshvirvelsøjlen​ ​

Bassintræning

Bassintræning foregår både individuelt og i hold. Ved individuel bassintræning skal du stadigvæk forvente at skulle dele bassinet med 1-2 andre patienter af gangen. Bassinet har åbent dagligt, undtagen om onsdagen, og du har mulighed for at benytte det omkring 2 gange om ugen. Der er kun én fysioterapeut til stede ved bassintræningen, også når der er flere patienter i bassinet af gangen. Påbegyndelse af bassintræning sker i samråd med din fysioterapeut og den patient-ansvarlige læge og sygeplejerske.​​

Ergoterap​ien​

​Træning af daglige aktiviteter 

Ergoterapeuterne har fokus på den træning, som handler om dit hverdagsliv. Du kan eksempelvis have brug for at træne din håndfunktion, så du selv så vidt muligt kan udføre de daglige aktiviteter såsom personlig pleje, af- og påklædning, spisning og madlavning. Du kan også have brug for at træne det at færdes med nedsat funktion i for eksempel et køkken, i en forretning, når du skal købe ind,​ eller når du skal med offentlig transport.  

Derudover har du muligvis brug for at lære nye arbejdsteknikker og at få afprøvet og tilpasset aktuelle hjælpemidler. Du får undervejs støtte i at se de muligheder, du har for at være en aktiv og deltagende borger. 

En del af træningen foregår i ergoterapiens træningslokaler, men meget af træningen finder sted andre steder såsom på sengeafsnittene. På sengeafsnittene skal du i samarbejde med plejepersonalet for eksempel træne at tage et bad, at klæde dig på og af og at spise. Ergoterapien har også et træningskøkken, hvor du kan afprøve nye arbejdsteknikker og relevante hjælpemidler.

Individuel træning

Den individuelle træning tager udgangspunkt i dine behov og aktivitetsproblema-tikker, ønsker og mål. Det kan for eksempel være:

 • Aktivitetstræning
 • Funktions- og færdighedstræning
 • Styrke/udholdenhedstræning
 • Udspænding, så dine armmuskler og sener holdes bevægelige
 • El-stimulation af dine delvist lammede muskler
 • Afprøvning og tilpasning af hjælpemidler

Holdtræning 

Der er forskellige holdaktiviteter som du kan indgå i under dit forløb for eksempel: 

 • Håndhold
 • Ud af huset hold, hvor du træner i at færdes i nærmiljøet (butikker, by, strand og skov)
 • Frokosthold​
 • Kreativitetshold 

Håndværks-​/fritidsaktiviteter og computerarbejdsplads

I ergoterapien kan du arbejde med forskellige håndværksaktiviteter og fritidsinteresser som en del af din træning. Du kan også blive introduceret til nye aktiviteter. Det kan blandt andet være smykkefremstilling, glasproduktion og træarbejde. 

Et særligt afsnit af ergoterapien er indrettet med computere. Her kan du afprøve forskelligt betjeningsudstyr og programmer. Der er desuden adgang til Internettet og mulighed for at spille computerspil.​

At komme hjem

​I afslutningen af dit indlæggelsesforløb får du mulighed for i en kortere periode at flytte i en træningslejlighed, som ligger nær afdelingen. Her kan du træne og afprøve dine hverdagsaktiviteter på egen hånd, inden du skal hjem.

Når du forlader afdelingen er det desuden vigtigt, at dit hjem er indrettet til dine nye behov. Det kan eksempelvis være nødvendigt med ændringer i adgangsforhold, køkken og badeværelse. Din bolig bliver indrettet og tilpasset i samarbejde med kommunen. ​​​​​​​

Psykologerne

​En rygmarvsskade kan afstedkomme mange forskellige tanker og følelser, der kan virke meget kaotiske og overvældende. Derfor kan det for mange være vigtigt at få hjælp til at overskue og håndtere disse reaktioner. Psykologerne kan hjælpe dig og dine pårørende med at finde ud af, hvordan du kan arbejde med disse tanker og følelser. Der er 2 psykologer ansat på Afdeling for Rygmarvsskader. I løbet af den første tid af din indlæggelse vil én af psykologerne komme forbi og hilse på dig.​

Bearbejdning og håndtering af tanker og følelser

Under opholdet her er det vigtigt, at du bliver i stand til at udnytte alle de fysiske og psykiske kræfter, du har brug for i din genoptræning. Det er derfor psykologernes opgave at hjælpe dig med at blive i stand til at fokusere og bruge din energi, der hvor den gør mest gavn i løbet af din indlæggelse. Du skal huske på, at krop og psyke er tæt forbundet. Der er mange følelser og tanker, der har fysiske konsekvenser – eksempelvis stress – og det er derfor vigtigt, at du ikke overser psyken til fordel for et fokus på din fysiske genoptræning alene. En rygmarvsskade kan medføre en meget stor forandring og berøre mange forskellige områder af dit liv. Psykologerne kan hjælpe, når du har brug for at snakke med nogen om de udfordringer, du står overfor eller når du har brug for ekstra støtte til at holde ved og til at bruge og udvikle dine ressourcer. 

Senere i forløbet kan du i fællesskab med en af psykologerne aftale en tid til en samtale, men du kan altid selv henvende dig til psykologerne, hvis der er noget du gerne vil have talt om. Du kan også komme i kontakt med psykologerne via afdelingens øvrige​ personale.​

Hjælp til dine pårørende

Da din rygmarvsskade også kan påvirke dine pårørende, har de også mulighed for at tage kontakt til psykologerne for en samtale. Dine pårørende kan kontakte psykologerne via dig, gennem personalet eller ved at ringe direkte på: 35 45 19 12 eller 35 45 19 13.​​​

​​Socialrådgiverne​​

​Afdeling for Rygmarvsskader har to socialrådgivere med kontor på henholdsvis 2. og 3. etage, som du kan tale med, mens du er indlagt. Mødetiderne er tilrettelagt så du har mulighed for at træffe en socialrådgiver dagligt. Du kan lave konkrete aftaler om personlige samtaler med den socialrådgiver, som er tilknyttet dig. Du vil blive kontaktet af en socialrådgiver indenfor de første uger efter, at du er blevet indlagt. Har du behov for en samtale inden da, kan du oplyse plejepersonalet herom.​

​Afklaring af spørgsmål

Målet for socialrådgivernes bistand er at formidle og tilvejebringe muligheder for, at du med din rygmarvsskade kan opnå en tilværelse, hvor du er mest muligt selvhjulpen. Der er mange forhold i hverdagen, som ændrer sig som følge af en rygmarvsskade. Undervejs i dit forløb vil du sikkert gøre dig tanker om mange spørgsmål. Socialrådgiverne kan typisk hjælpe dig med at få klarhed over følgende områder:

 • ​Økonomi - hvordan er du og eventuelt din familie stillet i den aktuelle situation og fremover? Er mulige forsikringer anmeldt?
 • Transport - hvordan skal du transportere dig rundt, så du kan færdes frit og uafhængigt af andre?
 • Boligen - kan du blive boende, hvis din bolig bliver tilpasset til dine behov eller er du nødt til at skifte boligen ud.
 • Arbejdslivet - kan du vende tilbage til dit hidtidige arbejde, eller er du opsagt/forventer at blive opsagt, og hvad så?​

Råd og vejledning

Der kan være mange andre relevante spørgsmål med betydning for dit liv. Socialrådgiveren yder råd og vejledning, formidler kontakt til relevante sociale myndigheder efter aftale med dig og kan hjælpe med de konkrete ansøgninger, mens du er indlagt. Der ydes råd og vejledning ved: 

 • ​​​Individuelle og personlige samtaler med dig og eventuelle pårørende 
 • ​​Generelle undervisningstilbud til rygmarvsskadede patienter
 • De tværfaglige konferencer, hvor din socialrådgiver også deltager​
Redaktør