Uddannelse af læger

​Her kan du finde information om uddannelse af læger i Afdeling for Rygmarvsskader.

​Uddannelse af læger på Afdeling for Rygmarvsskader

Læger, som ønsker at specialisere sig i reumatologi kan gennemføre en del af deres uddannelsesprogram i Afdeling for Rygmarvsskader. Som uddannelsessøgende er det målet, at du ved ansættelsen i afdelingen, bliver uddannet i rehabiliteringsdelen indenfor reumatologien. Endvidere skal du specifikt oplæres i behandlingen af rygmarvsskadede patienter fra den akutte fase til den livslange kontrol, herunder behandling af eventuelle senkomplikationer.

Afdeling for Rygmarvsskader behandler patienter med rygmarvsskader opstået som følge af både traumatiske og ikke-traumatiske årsager og nogle patienter kan have forskellige sygdomme udover, at de er rygmarvsskadede, eksempelvis kræftsygdomme. Afdelingen modtager kun disse patienter, hvis den bagvedliggende sygdom er under kontrol (det vil sige ikke progredierende) og patienten derfor forventes at kunne gennemgå et rehabiliteringsforløb. Patienter, der er stabile, kan dog for en kortere periode blive indlagt og få vejledning i brug af hjælpemidler. ​

Behandlingsopgaver under og efter indlæggelsen

I Afdeling for Rygmarvsskader er patienterne normalt indlagt mellem et par måneder og op til 1 år. En rygmarvsskade påvirker de fleste af kroppens funktioner, så du skal være forberedt på at skulle håndtere mange forskellige lægefaglige opgaver, mens du er i hoveduddannelsesforløb i afdelingen. Ydermere vil der være forskel på flere af de konkrete lægefaglige opgaver afhængig af, hvor langt i behandlingsforløbet den enkelte patient er samt hvor hurtigt deres rehabilitering skrider frem. Derudover er patienterne ofte i krise og sorg som følge af deres rygmarvsskade, hvilket du skal tage hensyn til i din behandling. Nogle af de centrale løbende opgaver, som du skal udføre i indlæggelsesforløbet er blandt andet at:​​

 • ​Vurdere om genoptræningen skrider frem i passende tempo
 • Varetage diagnostik og behandling af nyopståede problemer/symptomer (det vil typisk være forskellige smertetilstande, infektioner og medicinjustering)
 • Være opmærksom på krisereaktioner og -forløb hos patient og pårørende samt vurdere behovet for eventuel psykologbistand​
 • Drøfte seksuelle problemstillinger med patient og pårørende og/eller henvise til afdelingens sexologirådgivning
​En rygmarvsskade vil ofte medføre store forandringer i patienternes liv, hvilket reflekteres i et fokusskift for den behandling, du skal yde, når indlæggelsesforløbet nærmer sig sin afslutning, hvor der lægges mere vægt på, hvad der skal ske efter, at patienten er udskrevet. Det betyder, at du blandt andet skal vurdere:

 • Om patienten er kvalificeret til at få pension. I forbindelse hermed vurderes desuden patientens mulighed for revalidering samt om der kan fastsættes et eventuelt tidspunkt for raskmelding
 • Om patienten er egnet til at køre bil, herunder om patienten kan benytte en handikapbil, eller modsat om der skal tages skridt til at inddrage patientens kørekort
 • Patientens behov for kontrolindlæggelser, ambulant kontrol, vedligeholdelsestræning, videre ambulant optræning og berettigelse til vederlagsfri fysioterapi

Andre lægefaglige opgaver

Du vil få ansvaret for 21-22 senge ud af de 43 på Afdeling for Rygmarvsskader. Under supervision af overlægen og i samarbejde med de øvrige overlæger, skal du stå for de lægefaglige opgaver, som blandt andet indebærer:

 • Udarbejdelse af udredningsprogrammer (ved behov kan udredningsprogrammerne diskuteres med overlægerne)
 • Besvarelse af attester og erklæringer, herunder statusbedømmelser og eventuelt speciallægeerklæringer (dette aftales med overlægerne i afdelingen)
 • Henvisninger og kontakter til andre afdelinger eller klinikker, herunder med henblik på relevante undersøgelser
 • Tværfaglige konferencer i afdelingen, både de rent lægefaglige konferencer og konferencer for patient og eventuelt dennes pårørende, hvor de andre faggrupper også deltager. Du skal lede disse samt sørge for referat til journalen
 • Samarbejde med det fast​e personale (sygeplejepersonalet, fysioterapeuter, ergoterapeuter, socialrådgivere, kliniske psykologer) med henblik på planlægning og behandling
 • Undervisning af personale indenfor relevante områder
 • Mulighed for deltagelse i diverse forskningsprojekter. Der bliver lavet meget forskning på Afdeling for Rygmarvsskader, og som uddannelsessøgende har du mulighed for at deltage i forskellige forskningsprojekter i løbet af din turnus i afdelingen. Afdelingen har adgang til forskellige relevante tidskrifter på området.​​

Ansættelse og introduktion

Senest 14 dage inden du tiltræder får du tilsendt:

Uddannelsesprogrammet for Afdeling for Rygmarvsskader inkl. tjekliste (bilag 1)
Afdelingsvejledningen
Introduktionsprogrammet (bilag 2)
Vejledning til afdelingens elektroniske patientjournal (Vejledning i journaloptagelse) og andre udvalgte vejledninger fra afdelingen
Inden du starter i afdelingen, bør du have læst alle tilsendte vejledninger.

Inden for de første par uger skal du have en introduktionssamtale med en overlæge​. Overlægen er, i samarbejde med de øvrige overlæger, din vejleder. Introduktionssamtalen skal bruges til at gennemgå og drøfte:

 • Den uddannelsessøgendes forudsætninger
 • Afdelingens tilbud og forventninger
 • Uddannelsesprogram og tjekliste
 • Mulige forskningsområder
I forbindelse med introduktionssamtalen aftales der desuden en dato for en opfølgende samtale, hvor opgaver, spørgsmål og udfordringer kan afklares og justeres, så du får det optimale ud af dit uddannelsesforløb i afdelingen.

Overlægen skal orientere sig hos det øvrige personale med hensyn til evalueringen af den​​​ uddannelsessøgendes tværfaglige arbejde samt dennes relation til patienter og pårørende.

​​​​Dit ophold på Afdeling for Rygmarvsskader varer 6 måneder ud af dit 5-årige forløb i hoveduddannelsen i specialet reumatologi.​
Redaktør