Besøg

Vi har ingen besøgstider, spørg personalet hvis du er i tvivl om noget angående besøg. Vi henstiller til, at du som pårørende udviser hensyn over for de øvrige patienter, der er på stuen.​

​​

Afdelingen har få regler for jer som pårørende. Dog er der enkelte hensyn, vi vil bede jer udvise.

Da ikke alle stuer er enestuer, kan det forekomme, at I kan være nødsaget til at vente i pårørenderummet i en kortere periode, hvis vi f.eks. skal modtage en ny patient, eller hvis der skal udføres en eller anden procedure hos nabopatienten.

Som udgangspunkt er alle vores patienter svært syge og har brug for mest mulig ro. Vi henstiller derfor til, at der opholder sig højst to besøgende på stuen ad gangen.   

Besøgstid

Du er altid velkommen til at besøge dine pårørende på afdelingen. Vi har ingen faste besøgstider. Spørg personalet på afdelingen, hvis du er i tvivl om noget angående besøg.

Opholdssted

Der en opholdsstue til pårørende. Tag for en sikkerheds skyld værdigenstande med jer, hvis I forlader rummet. I har også mulighed for at opholde jer i hospitalets forhal, hvor der bl.a. er bibliotek og læsesal med aviser, blade m.v. Vi beder om, at I ikke opholder jer på afsnittets gang, heller ikke i kortere tidsrum, både af diskretionshensyn til de andre patienter og for ikke at genere vores arbejdsgange.

Overnatning

Det er ikke muligt for pårørende at overnatte på patientstuen, men hvis man kommer langvejs fra, er der overnatningsmuligheder på Patienthotellet, Ronald McDonald-huset (kun for pårørende til børn), Hotel Torshavn (færinger) og Det Grønlandske Patienthjem. Personalet på afdelingen kan være behjælpelig med kontakten hertil.
Redaktør