Akutte over for kroniske smerter

​Forskellen mellem akutte og kroniske smerter.​

Akutte smerter

Akutte smerter er karakteriseret ved en kombination af (truende) vævsbeskadigelse, angst og smerter. Den akutte smerte
er ledsaget af muskulære spændingstilstande i og omkring det smertende område.

​​Kroniske​​ smerter

Er en kompleks tilstand involverende fysiske, psykiske og sociale faktorer. Kompleksiteten er meget varierende fra patient til patient.

Års​ag

Oftest letforståelig.

År​sag

Ofte uklar, idet den oprindelige årsag ikke længere kan være påviselig, vore undersøgelsesmetoder er utilstrækkelige og/eller grunden er funktionsomlægninger i det perifere og centrale nervesystem.

Form​​ål

Advarselstegn for at
beskytte individet mod
(yderligere) beskadigelse.

F​​ormål

Uklart, men smerterne er ikke længere et advarselstegn (men fortsat muskelspændingsledsaget).


Vurder​ing

I et vist omfang genkendeligt og forståeligt for undersøgeren/behandleren.


Vur​​dering

Smertebeskrivelse og klagemønster skal sammenholdes med adfærd. Undersøgeren/behandlerens egne mere akutprægede smerteoplevelser må ikke benyttes som sammenligningsgrundlag.

Ledsagesym​ptomer

Fysiske
Afhængig af skade

Psykologiske
Ofte uvæsentlige, evt.angst og usikkerhed

Sociale
Ofte uvæsentlige, dog afhængig af skadeomfang.

Ledsa​​gesymptomer

Biologiske
Afhængig af primær skade og evt. behandling herfor. Ofte ingen umiddelbart påviselige.

Vurdering af smertemekanisme
nociceptiv, neuropatisk, visceral (+/-inflammation)

Psykiske
Depression og angst.

Medicinafhængighed
Sygeliggørelse med talrige såkaldte diagnoser: fibromyalgi, kronisk træthedssyndrom, whiplashsyndrom, hypermobilitetssyndrom etc.

Sociale
Isolationstendens. Social deroute, pension eller gentagne pensionsansøgninger.

Progno​​se

Smerterne aftager med helingsprocessen og ved relevant årsagsbehandling.

Prognose

Kroniske smerter forsvinder ikke nødvendigvis, selv om man kan påvise og behandle det, der engang var årsagen.

Behandlingsp​​rincipper

Akutte smerter - "HJÆLP". Kausal behandling. "Klassiske" undersøgelses- og behandlingsprincipper.

Behand​lingsprincipper

Som ved andre kroniske tilstande
"Hjælp-til-selvhjælp-princippet"

Væsentligst ved kroniske smertetilstande
Den tværfaglige "sundhedspædagogiske indsats" (kognitiv/adfærdsterapi)

Hjælpemidler der kan være indiceret
Stimulationsbehandling - TENS
Social indsats
Farmakologisk behandling
Psykoterapi, afspænding og andre behandlinger, der sigter på selvbehandling.
(opstillet i tilfældig rækkefølge)

Cave
Invasive behandlinger

Behandlings​mål

Helbredelse og smertefrihed

Behan​​dlingsmål

Accept af smertetilstanden + ansvar for fremtidig håndtering

Vurdering af behandlin​gseffekt

Visuelle analog skalaer (VAS) og verbale rating skalaer.

Vurdering af behandlingseffekt

Helbredsrelateret
Livskvalitet

Økonomi
Visende sig ved færre kontakter til sundhedssystemet og færre kontakter til det sociale system.Redaktør