Specialiseringsniveauer i neurorehabilitering

For at sikre høj faglig kvalitet og helhed i patientforløbene har Sundhedsstyrelsen fastsat specialiseringsniveauer for den tværsektorielle neurorehabilitering.​

Speci​aliseringsniveau under indlæggelsen​​​

Sundhedsstyrelsen har i henhold til Sundhedsloven til opgave at fastsætte specialfunktioner i hospitalsvæsenet og deres placeringer på hospitalerne. Formålet er at sikre høj faglig kvalitet i behandlingen og helhed i patientforløbene under hensyn til en effektiv ressourceudnyttelse.

Hospitalsbehandling kan foregå på to overordnede niveauer: hovedfunktionsniveau og specialfunktionsniveau​.​​​

illustration

Hovedfun​​kti​​​onsniveau

Varetagelse af indsatser af begrænset kompleksitet, hvor sygdommen og dermed sundhedsvæsenets ydelser forekommer hyppigt.

Er patienten indlagt på en afdeling med ​hovedfunktion, vil forløbet typisk være tilrettelagt individuelt og varetages i et interprofessionelt team med neurofaglige kompetencer og med ​tilknyttet speciallæge i neurologi/speciallæge med neurorehabiliteringskompetencer. Desuden typisk  plejepersonale, fysioterapeut og ergoterapeut samt med ad hoc deltagelse af neuropsykolog, logopæd, diætist og socialrådgiver.

Der bør være adgang til billeddiagnostiske undersøgelser (røntgen, CT- og MR-scanner), relevante træningsfaciliteter samt mulighed for afholdelse af tværfaglige konferencer.

Regionsniv​​eau

Varetagelse af indsatser af nogen kompleksitet, hvor sygdommen og dermed sundhedsvæsenets ydelser er relativt sjældent forekommende. Ressourceforbruget giver anledning til en vis samling af indsatserne.

Regionsfunktioner varetages typisk 1 til 3 steder i hver af landets fem regioner.

Er patienten indlagt på en afdeling med regionsfunktions, vil forløbet være tilrettelagt individuelt og med høj intensitet alle ugens dage, som varetages i et interdisciplinært team. Foruden anbefalingerne til hovedfunktionsniveau – som på regionsfunktion har karakter af krav, forudsætter varetagelse af hjerneskaderehabilitering på regionsfunktionsniveau deltagelse af neuropsykolog, logopæd og socialrådgiver.

Hospitalsafdelinger med regionsfunktion bør kunne varetage forsknings-, uddannelses- og udviklingsopgaver inden for hjerneskaderehabilitering samt medvirker i rådgivning og kompetenceudvikling af neurofagligt personale i kommunerne.​

Højt specia​liseret ​niveau

Varetagelse af indsatser af betydelig kompleksitet og forudsætter tilstedeværelsen af mange tværgående funktioner/samarbejdspartnere, hvor sygdommen eller sundhedsvæsenets ydelser er meget sjældent forekommende. Ressourceforbruget er betydeligt.

De højt specialiserede funktioner varetages kun få steder i Danmark.

Er patienten indlagt på en afdeling på højt specialiseret niveau, vil forløbet være tilrettelagt individuelt og med meget høj intensitet alle ugens dage, også uden for dagtid, som varetages i et interdisciplinært team. Der bør være mulighed for rehabilitering i specialindrettede omgivelser, hvor skærmning er mulig.

Hospitalsafdelinger med højt specialiseret funktion bør indgå i forskningssamarbejde, internationalt og med andre sygehuse med højt specialiserede funktioner. Desuden være videnscentre, der laver forskning samt videreformidle nyeste viden og forskning på området.

Hvilke hospitaler, der kan varetage hjerneskaderehabilitering samt rehabilitering af rygmarvsskader er listet op i Sundhedsstyrelsens specialevejledning for neurologi.

Specialeplanen revideres løbende efter behov, dog årlig opfølgning.

Kilde: Sundhedsstyrelsen. Specialeplanlægning: Begreber, principper og krav, 2015.

Kilde: Sundhedsstyrelsen. Anbefalinger for tværsektorielle forløb for voksne med erhvervet hjerneskade, 2020.

Find specialevejledningen for neurologi her. 

Læs  lovgivningen her. 

Find Sundhedsstyrelsens anbefalinger her.​​

Specialiseringsniveauer efter udskrivelsen​

specialiseringsniveauer efter udskrivelsen

Når en patient udskrives fra hospitalet, er det lægeligt ansvar at vurdere om patienten har behov for genoptræning /rehabilitering og på hvilket specialiseringsniveau. I forhold til hjerneskadeområdet sker vurderingen oftest i samarbejde med andre faggrupper, f.eks. ergo- og fysioterapeuter samt logopæder og neuropsykologer.

Genoptræningsplanen skal angive, hvilket specialiseringsniveau genoptræningen / rehabiliteringen bør forgå på: Almen genoptræning.

Når kommunen modtager en genoptræningsplan til almen genoptræning, foretages der en sundhedsfaglig vurdering af, om borgeren skal visiteres til genoptræning på basalt niveau eller avanceret niveau.

Er borgeren visiteret til basalt niveau kan det ofte foregå i borgerens nærmiljø - ambulant eller døgnophold. Der er oftest tale om et afgrænset genoptræningsbehov eller -potentiale. Forløbet består typisk af indsatser minimum 2 gange ugentligt varetaget af en eller flere faggrupper, som oftest ergo- og fysioterapeuter med kompetencer sv.t. grundlæggende viden om eget fag samt neurologi og hjerneskaderehabilitering.

Er borgeren visiteret til avanceret niveau kan det ofte foregå i borgerens nærmiljø - ambulant eller døgnophold. Forløbet består typisk af indsatser minimum 3 gange ugentligt varetaget af to eller flere faggrupper med kompetencer sv.t. indgående og opdateret viden om neurologi og hjerneskaderehabilitering, der løbende opdateres ved certificeret efteruddannelse/videreuddannelse i specialet.

Størstedelen af målgruppen, der modtager en genoptræningsplan til alment niveau, har behov for genoptræning sv.t. avanceret niveau.

Henvises patienten til rehabilitering på specialiseret niveau foregår det kommunalt - ambulant eller døgnophold. Der er tale om et omfattende rehabiliteringsbehov, hvor forløbet ofte bestå af en kombination af indsatser fra mindst tre faggrupper og med indsatser minimum fem dage om ugen, gerne dagligt og ofte flere gange dagligt. Fagpersonalet har indgående og specifik viden om neurologi, hjerneskaderehabilitering og den tilgængelige evidens. Samt omfattende rutine og erfaring (som udgangspunkt mere end tre år) med hjerneskaderehabilitering på dette niveau.

Henvises patienten til genoptræning på specialiseret niveau som foregår på hospitalet, det vil sige en koordination mellem genoptræning og muligheden for lægelig opfølgning/behandling. Patienten har ofte komplicerede, omfattende, sjældne og/eller alvorlige funktionsevnenedsættelser af væsentlig betydning for et eller flere livsområder, herunder eventuelt alvorlige komplikationer i behandlingsforløbet af betydning for funktionsevnen og/eller genoptræningsindsatsen.

Kommunen skal senest fire dage efter udskrivelse informere borgeren om tidspunktet for opstart og skal iværksætte genoptræningen inden for 7 dage.

Uanset specialiseringsniveau bør genoptræningen/rehabiliteringen tilrettelægges med udgangspunkt i individuelle behov. Intensiteten bør gradueres efter borgerens individuelle behov, potentiale og ressourcer med henblik på, at funktionsevnen fortsat forbedres i forhold til fastsatte mål.

Kilde: Sundheds- og Ældreministeriet. Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus. 2018

Kilde: Sundhedsstyrelsen. Anbefalinger for tværsektorielle forløb for voksne med erhvervet hjerneskade, 2020.

Læs mere om lovgivningen her.

Læs mere om Sundhedsstyrelsens anbefalinger her.

Redaktør