Når patienter selv varetager CVK

​Erfaringer fra Afdeling for Blodsygdomme, Rigshospitalet

Afdeling for Blodsygdomme, team 2 på Rigshospitalet har på baggrund af en videnskabelig undersøgelse1, igangsat indsatsen hvor patienter og/eller pårørende oplæres - og efterfølgende selvstændigt varetager - pleje og håndteringen af CVK.


Patienter og/eller pårørende gennemgår et velbeskrevet oplæringsforløb med henblik på at øge autonomi og fleksibilitet i hverdagen, skabe mindre ventetid i klinikken, reducere kateterrelaterede infektioner, reducere infektionsbetinget seponering af CVK og eventuelle genanlæggelser pga. infektion. Dette kan ske uden at patienten oplever tab af tryghed i forløbet.

Hvad skal der til for at komme i gang?

Afdeling for Blodsygdomme har haft gode erfaringer med en organisering, hvor en sygeplejerske frigøres 4-5 timer om ugen fast til at varetage processtyring og dataindsamling i projektet.

Inden introduktion til patienterne er det er vigtigt med ensretning af personalets procedurer omkring håndtering af CVK, så patienterne oplever oplæring ensartet. Denne ensretning varetages i Afdeling for Blodsygdomme af de kliniske sygeplejespecialister.

Det anbefales, at man starter med få patienter og skalerer op til flere i takt med gode erfaringer og justeringer praktisk, klinisk og ressourcemæssigt. I CVK-projektet var der indregnet ekstra sygeplejetid til oplæring af patienterne de første 4 gange de blev undervist og superviseret i egen CVK-håndtering. 

Denne ekstra ressourceanvendelse tjente sig ind tidsmæssigt når hver patient havde håndteret CVK selvstændigt 8 gange. Efter dette ”break even” punkt var der en tidsmæssig ressourcegevinst for de kliniske sygeplejersker i klinikken hos de patienter som håndterede CVK selvstændigt.

Det er essentielt for projektets succes, at der er fuld ledelsesmæssig opbakning, samt at medarbejderne har en tro og vilje til at drive projektet og tage ejerskab af det i hverdagen med uddelegeret ansvar for opgaven.


Aktiviteter i forløb

Udvælgelse af tovholder: Det er en god idé at udvælge en medarbejder til at være tovholder på processen og til indsamlingen af data – også når det er i drift efter projektperioden.
Udvælgelse af patienter: Gennemgå systematisk SP for patienter i aktivt behandlingsforløb i forhold til inklusionskriterier – for eksempel.: Alle patienter, der får anlagt et tunnelleret CVK er potentielt kandidater. Vær opmærksom på patientens parathed i form af psykiske overskud og fysiske begrænsninger.


1 Møller, T, et al. Patient education-a strategy for prevention of infections caused by permanent central venous catheters in patients with haematological malignancies: a randomized clinical trial. Journal of Hospital Infection (2005) 61, 330-341

 
Oplæring af patienten: Gennemgå oplæringsforløb og udstyr, planlægge oplæringsforløb, afsætte min. 4 x ½ time med sygeplejerske.
Drift: Det bør gennemtænkes hvordan patientvaretagelse af CVK skal foregå og planlægges ind i en almindelig hverdag i klinikken – herunder hvilke lokaler dette skal foregå i, og hvilken indretning det kræver for at patienterne kan agere selvstændigt. Her kan det være en god idé med flere mulige blodprøvestationer ift. logistikken. Mange patienter har meldt tilbage, at de er glade for at sygeplejersker med erfaring i at håndtere CVK er i nærheden, når de skal tage blodprøven og håndtere CVK selvstændigt.


Hvad kræver det af personalet?


 • At de kan se formålet og gerne vil arbejde for at patienten får flere kompetencer og mere handlekraft til varetage opgaven selv.
 • At de har mod på at afgive en sygeplejeprocedure til patientens egen håndtering.
 • At de tager medejerskab i at det er en del af deres opgave at oplære patienter.
 • At personalet er medplanlægger af egen tid og patienters forløb, som tager hensyn til den investering der ligger i oplæring.


Hvad kræver det af patienter og/eller pårørende?


Patienten skal kunne

 • Se meningen med og gevinsten ved selv at varetage håndteringen af sit eget CVK og forstå at det er en del af behandlingsforløbet
 • Selvstændigt tage blodprøve og aflevere denne i prøvemodtagelse
 • Gennemskylle kateter
 • Frakoble infusionspumper
 • Håndtere hygiejne og pleje omkring katetrets indstikssted
 • (hjemmeadministration af antibiotika)
 • Afhente blodprodukter i blodbank (Dette er ikke en forudsætning for selv at håndtere CVK, men det er tidsbesparende i hverdagen, både for patient og personale)


Opmærksomhedspunkter til patienten
 • Overholde de hygiejniske principper
 • Husk at lukke klemskruen på kateteret
 • At lægge remedierne frem i den række de skal bruges

Opmærksomhedspunkter til klinikerne
 • Det er en god idé at forventnings- afstemme i teamet/gruppen om hvornår en patient er færdigoplært.
 • Skabe rum til oplæring af patienterne
 • Motivere hinanden
 • Efterspørge deltagelse i forløbet hos patienterne

Redaktør