Vagtoverlevering med patienter

​– erfaringer fra Afdeling for Kræftbehandling på Rigshospitalet

Mange alvorlige fejl i sundhedssektoren skyldes mangelfuld kommunikation mellem sundhedsprofessionelle ved overflyttelse eller vagtoverlevering af patienter. 

Internationale studier har påvist, at hvis patienter og eventuelle pårørende involveres i vagtoverleveringen mellem f.eks. sygeplejersker på daghold til aftenhold, så forbedres patientinddragelsen, patientsikkerheden og patienttilfredsheden.

Det, at patient og pårørende får mulighed for at indgå i en dialog og at stille spørgsmål til den mundtlige overlevering, kan minimere misforståelser og potentielle fejl. 

I litteraturen beskrives det, at vagtoverlevering sammen med patienterne kan øge sygeplejerskers effektivitet, ansvarlighed, teamsamarbejde samt præcision i den leverede information.  Patienttavler på stuerne er ydermere et vigtigt element i inddragelsen af patienter og kan give indlagte patienter et overblik over aktuelle planer. 

På Rigshospitalet, Afdeling for Kræftbehandling, i Underlivskræft og Kræft i Hjernen, klinik 5042 og sengeafsnit 5044 (tidligere: afsnit for patienter med gynækologisk kræft og hjernetumorer) havde vi et ønske om at øge patientinddragelsen, øge patientsikkerheden, at sikre systematisk anvendelse af patienttavler på stuerne samt at højne den sygeplejefaglige kvalitet. Derfor påbegyndte vi januar 2018 projekt systematisk vagtoverlevering med patienter og eventuelle pårørende.

Positive resultater

Patienterne tilkendegiver at det er positivt at deltage i vagtoverleveringen, blandt andet fordi vagtoverleveringen signalerer professionalisme og ensartethed samt at patienterne føler sig i centrum og bliver set, hørt og lyttet til. 

Blandt sygeplejerskerne er der også stor tilfredshed. Dette skyldes blandt andet at fagligheden er styrket, fordi overlevering sammen med kolleger, patienter og pårørende skærper argumentationen for udførte sygeplejehandlinger samt øger arbejdsglæden. Derudover forbedrer vagtoverlevering prioritering og overblik, fordi det kliniske skøn aktiveres allerede fra vagtens begyndelse. 

Imidlertid kan vagtoverlevering med patienterne medføre, at den enkelte sygeplejerske kan føle sig eksponeret og utilstrækkelig, f.eks. på grund af manglende detaljeret viden om patienterne, hvorfor træning og løbende supervision er vigtig.  Desuden er både patienter og sygeplejersker glade for patienttavlerne, som giver et godt overblik over patientens aktuelle planer. 

Hvad skal der til for at komme i gang?

Grundig forberedelse er helt essentielt. Nedenstående angiver elementer/indsatser som det kan være nyttigt at udarbejde/forberede inden vagtoverlevering med patienterne påbegyndes: 

 • Udarbejdelse af skabelon for vagtoverleveringen - denne tilsikrer systematik og ensartethed
 • Udarbejdelse af dagsliste/døgnrytme målrettet indlagte patienter
 • Patienttavle på stuerne
 • Udarbejdelse af skriftlig patientinformation
 • Tjenestetidsplanlægning som tilsikrer at systematisk vagtoverlevering er muligt
 • Undervisning og forberedelse af personalegruppe
 • Velbeskrevne arbejdsgange f.eks. for hvornår og hvordan vagtoverlevering finder sted
 • Overvejelser vedrørende supervision og kommunikationstræning af personale
 • Forandringsagenter/ildsjæle i personalegruppen som går forrest
 • Udarbejdelse af demonstrationsvideo, kan være en god idé. 


Hvordan i praksis?

Nedenstående er baseret på daglig klinisk praksis fra sengeafsnit 5044. Følgende beskrivelse kan være en måde at strukturere systematisk vagtoverlevering på, men en konkret beskrivelse som matcher eget afsnit er nødvendig. 

 • Når aftenholdet møder, er der kort briefing (max. 5 minutter) på sygeplejekontoret, hvor aftenholdet fordeler afsnittets patienter med udgangspunkt i sygeplejefaglige kompetencer. Kl. 15.50 påbegynder vagtoverlevering med patienterne.

 • Sygeplejersker fra aftenholdet og sygeplejerske fra dagholdet går sammen ind til patienterne på patientstuerne, hvor vagtoverleveringen finder sted. Vagtoverleveringen er berammet til maksimum 5 minutter og følger en fast skabelon (se eksempel nedenfor) og er en interaktiv dialog, hvor patienten involveres f.eks. i forhold til at stille spørgsmål eller andet. • Patienttavlen opdateres og anvendes aktivt i vagtoverleveringen, og væsentlige ”highlights” fra dagen noteres, f.eks. aftaler om mellemmåltider, mobilisering, medicin eller andet.

 • Samtidig med at vagtoverleveringen finder sted bæres vagttelefon. Ved telefonopkald eller patientkald varetages dette af den ene aftenvagt og vagtoverleveringen finder så sted mellem senvagt og aftenvagt.

Her er lille film, hvor vagtoverlevering bliver demonstreretHvad kræver vagtoverleveringen af personalet?

Vagtoverlevering med patienterne kan medføre, at den enkelte sygeplejerske kan føle sig eksponeret og utilstrækkelig, f.eks. på grund af manglende detaljeret viden om patienterne, hvorfor træning og løbende supervision er vigtig.
Desuden kræves vedholdenhed, omstillingsparathed og lysten til at forandre og forbedre daglig klinisk praksis. 
 

Hvad kræver vagtoverleveringen af patienter og/eller pårørende?

Patienter og eventuelle pårørende opfordres til allerede ved indlæggelsens start at samarbejde med sundhedsprofessionelle om egen pleje og behandling:

 • Lytte. Det er patienterne det handler om og de kan være med til at sikre, at den rette information bliver givet. 
 • Stille spørgsmål. Ved spørgsmål eller bekymringer, så er vagtoverleveringen et sted, hvor det kan adresseres. 
 • Sige til. Hvis sygeplejerskerne bruger ord eller siger noget som den enkelte ikke forstår.

Støtteværktøj til vagtoverlevering med patienter

Eksempel på en skabelon (lommeguide) som tilsikrer systematik og ensartethed i vagtoverleveringen (Velkommen, Udfordring, Plan, Tavle, Iagttage) VUPTI. 

Vil du vide mere? 


Katrina Pitt Winther
Projektchef 
51 29 01 32


Mille Guldager Christiansen
35 45 50 18Redaktør