Sammen om valg

Implementering af fælles beslutningstagen med patienter med tyk-/endetarmskræft til gavn for både patienten, pårørende og de sundhedsprofessionelleHvert år diagnosticeres knap 5.000 nye tilfælde af kræft i tyk/endetarmen. Heraf vil cirka halvdelen udvikle metastaser/ udbredt sygdom. Den medicinsk onkologiske behandling af patientgruppen har gennemgået en stor udvikling med bl.a. indførelse af flere nye kemoterapeutika, nye målrettede, individualiserede behandlinger samt molekylærbiologisk guidet behandling. Udviklingen har betydet en gevinst på den samlede overlevelse for patienterne. 

Da behandlingsmulighederne samtidigt er mange, og den samlede belastning for patienten i form af bivirkninger, tidsforbrug på behandling og livskvalitet, bliver behandlingsvalgene tiltagende komplekse. Endvidere er gruppen af patienter med KRC heterogen og hovedparten ældre, hvorfor risikoen for andre samtidige sygdomme samt brug af anden medicin øges. Det er således særdeles relevant at involvere patienterne i, hvad der for dem er det rette behandlingsvalg. 

I modelprojektet Sammen om Valg – støttet af Kræftens Bekæmpelse og implementeret sammen med Vejle Sygehus og Odense Universitetshospital, - har vi haft fokus på følgende to beslutningsanledninger:

 1. Efter operation, hvor patienterne tilbydes forebyg¬gende (adjuverende) kemoterapi med henblik på at mindske risiko for tilbagefald 
 2. Ved metastaserende kræft, hvor patienterne tilbydes kombinationsterapi vs. enkeltstofbehandling med henblik på at opnå livsforlængelse og/eller palliation/lindring. 

 

Projektets formål og evalueringsspørgsmål 

Projektet har haft til formål at udvikle og implementere løsninger til styrkelse af FB med patienter med KRC gennem 5 løsningsspor: 

 1. Undersøge og implementere lokale understøttende løsninger – sammen med brugerne 
 2. Udarbejde, afprøve og implementere 2 beslutningshjælpere ™ 
 3. Bidrage med viden, kompetenceudvikling og læring 
 4. Opbygge viden om, hvad der hæmmer og fremmer implementering af FB til understøttelse af implementering og forankring af de udviklede løsninger 
 5. Forankre, evaluere, og lave forslag til kliniske retningslinjer 

Evaluering 

Til evaluering af, om det lykkes at styrke FB med patienterne, søges følgende spørgsmål besvaret: 
 • Hvad skal der til, for at FB bliver en fælles, systematisk tilgang til mødet med patienterne? Herunder: 
 • I hvilket omfang finder FB sted? Og hvordan udvikler dette sig i projektperioden? 
 • Hvordan fungerer beslutningshjælperen i klinisk praksis? 
 • Hvad er de organisatoriske barrierer og forudsæt¬ninger for succesfuld implementering? 


Anbefalinger og udbredelse

Er du interesseret i vores forberedelsesark og de 2 beslutningshjælpere? Skriv til Katrina Pitt Winter nedenfor.

Du kan se eksempel på en samtale, hvor redskabet bliver anvendt af overlæge Lars Henrik Jensen, Vejle Sygehus, som er med i projektet. 

Vil du vide mere om projektet


Katrina Pitt Winther
Projektchef 
Telefon 51 29 01 32


Camilla Qvortrup 
Overlæge i Afdeling for Kræftbehandling
Telefon: 35 45 59 09Redaktør