Gode beslutningsforløb for patienter med lungekræft og deres pårørende

​Et samarbejdsprojekt med fokus på inddragelse af lungekræft patienter og deres pårørende i de dilemma fyldte valg – og fravalg – vedrørende behandling.  

“Man skal ikke overinformere – men det er en fejl, hvis man sender patienten hjem med en løgn. Man ved godt, når de går ud ad døren, om de tror på noget, der ikke holder.” – Uddannelseslæge


I samarbejde med MindLab (tidligere udviklingsenhed under Erhvervsministeriet), og med støtte fra Sundhedsstyrelsen startede vi i 2016 et projekt med det formål, at ville gøre det nemmere og bedre for patienten, de pårørende og det sundhedsfaglige team løbende at drøfte de valg- og handlemuligheder, som patienter har.

Målet var at udvikle beslutningsstøtteredskaber og klare rammer, der skal afdække og drøfte patienters behov og ønsker for behandlingsforløbet, og herunder også hvilke(n) pårørende der undervejs skal inviteres med i drøftelserne. 

Målet var  fælles etiske retningslinjer og kompetenceudvikling af personalet for at sikre en større ensartethed og systematik i disse samtaler. Dette for at undgå tilfældige forskelle i den dialog og støtte patienten tilbydes afhængig af den enkelte læge eller sygeplejerske.

Endelig var det vores ambition, at grundlaget for følsomme samtaler om prognose, håb og livskvalitet blev skabt tidligt. 

“Det kniber stadig for lægerne at få talt med patienterne om, hvor lidt medicinen hjælper – de faktiske odds.” – Sygeplejerske


Her kan du finde metoder og redskaber til understøttelse af dialog og patientinddragelse


Til patienter med uhelbredelig kræft - beslutningsstøtteværktøj
Værktøjet benyttes af læge og sygeplejerske, når det er nødvendigt at tale om, at behandlingsmulighederne er ved at være udtømte.


“Gode beslutningsforløb for lungekræftpatienter og deres pårørende” 
En projektgruppe med læger og sygeplejersker samarbejdede med MindLab. Undervejs blev hele teamet involveret i udvikling af løsningerne.

”Hvad er vigtigt for dig?” 
Kort introduktionsmateriale understøtter generelt, at patienterne forbereder sig og får stillet de spørgsmål, der er vigtigst for dem, når de har muligheden for det ved de ambulante samtaler. Den udleveres af sygeplejersker ved første besøg til understøttelse af en indledende dialog, hvor også pårørendeinddragelse og eventuelt tidlig palliation bliver berørt. 
Se introduktionsmaterialet 'Hvad er vigtigt for dig'
 ”Menneske i systemet”
Menneske i systemet er en videreudvikling af undervisningsmodellen ”Eksistenslaboratorier” udviklet af præster for sundhedsprofesionelle for at ruste dem til mødet med mennesker, som oplever svære eksistentielle udfordringer.
Der er ingen tvivl om, at denne aktivitet er blevet central i arbejdet med at flytte fokus mere og mere over på den enkelte patients behov.

 

Vil du vide mere, om hvordan redskaberne lever videre i dag?

Kontakt

Susanne Friis-Hasché, afdelingssygeplejerske 

Seppo Langer, overlæge 

Katrina Pitt Winther, Projektchef  Center for Kræft og Organsygdomme, Katrina.Pitt.Winther@regionh.dk

Redaktør