Værdibaseret styring og patientinddragelse i Center for Kræft og Organsygdomme

I Center for Kræft og Organsygdomme arbejder vi mod at blive stadigt mere patientcentrerede. Både i måden vi tilrettelægger vores arbejdsgange og tilbud på, og i måden vi møder og inddrager patienter og pårørende.

Nye muligheder og veje at gå


I Center for Kræft og Organsygdomme tilstræber vi at alle udviklingstiltag har et ligeværdigt fokus på de 3 dimensioner: 

patientoplevet kvalitet      l      faglig kvalitet      l       ressourcer 

Vi vil blive ved med at finde nye veje, så CKO kan blive et fyrtårn indenfor innovation og udvikling til gavn for patienten, og vi vil gøre det på måder

 • der giver ledere på alle niveauer mod på – og redskaber til - at bane vejen
 • der involverer patienter, pårørende og klinikere i udvikling og implementering af løsninger
 • der medvirker til at øge medarbejdernes trivsel, faglige stolthed og det tværfaglige samarbejde.


Mere menneske - mindre hospital

Ambitionen i CKO er, at øget patientinddragelse og værdibaseret sundhed medvirker til øget menneskeliggørelse og mindre hospitalisering. Målet er trygge patienter, der i videst muligt omfang kan fortsætte deres hverdagsliv og håndtere deres liv med sygdom. 

Mere menneske

Vi oplever, at stadigt flere behandlingsmuligheder betyder tilbud til stadigt ældre patienter med stadigt mere komplekse behandlingsforløb. Det stiller krav til medarbejderne om at drøfte en bredere pallette af nogle gange dilemmafyldte valg sammen med patienterne og deres pårørende. Supplerende behandling, rehabilitering og palliation bør integreres yderligere, vi skal give mulighed for fravalg af behandling og vi skal bygge bro til samarbejdspartnere fx indenfor palliation, kommuner og almen praksis. 

Disse nye forventninger vil kræver undervisning af vores personale som skal have støtte til at indgå i disse mere helhedsorienterede samtaler med vores patienter. Derudover skal samarbejde med hospitalets støttefunktioner for eksempel præster og psykologer give mulighed for at forbedre det tværfaglige samarbejde – og det skal understøtte personalets forholden sig til egne værdier og til de etiske dilemmaer, de hver dag står overfor. Alt med henblik på at styrke personalets trivsel,  kommunikative færdigheder og samarbejde med patienterne. 

Mindre hospital 

De seneste års indsatser har vist, at der findes rigtig mange veje til at omlægge patientforløb, hvilket kan betyde færre hospitalsbesøg samtidig med at såvel den patientoplevede som den faglige kvalitet øges. Det forudsætter dog, at patienterne uddannes i sygdomsforståelse og håndtering af symptomer, så de føler sig trygge og opnår bedre mulighed for at opretholde deres hverdagsliv. Potentialet er stort, men det indebærer også at mange nye ideer skal afprøves, før de kan omdannes til standardpakker.

Vi har en forventning om, at mange patienter vil kunne indgå i sådan et samarbejde med os, men der er også patienter, der ikke vil kunne håndtere fx hjemmebehandling og digital kommunikation med de sundhedsprofessionelle. For dem vil vi skabe størst mulig tryghed bl.a. gennem styrket samarbejde på tværs af patientforløb – og med kommuner og almen praksis.
              

Sådan forstår vi værdibaseret sundhed

Værdibaseret sundhed indebærer, at vi i vore udviklingstiltag har et ligeværdigt fokus på den patientoplevede kvalitet, den faglige kvalitet og på ressourcer. Hvad der er det relevante fokus og mål, for hver af de 3 dimensioner, vil afhænge af den konkrete indsats,og man vil nogle gange opleve, at er overlap imellem dem.

 • Patientoplevet kvalitet,
  - kan fx handle om (mål for) livskvalitet, tryghed, autonomi, sikkerhed, sygdomsforståelse, eller hvad der netop er relevant for patientgruppen og situationen i fokus.

 • Faglig kvalitet,
  - kan fx handle om (mål for) overlevelse, bivirkninger, rekreation.

 • Ressourcer,
  - skal forstås bredt. Nogle gange helt konkret som sparrede penge eller tid, andre gang som bedre helhedstænkning og holdbarhed/bæredygtighed i løsningerne. Endelig må indsatser, der handler om at støtte patienter i valg/fravalg af behandling aldrig komme til at handle om økonomi, men tage udgangspunkt i, hvad der er etisk forsvarligt og bedst – ud fra en helhedsbetragtning for patienten og dennes pårørende.
 
 

Se eksempler på projekter

Redaktør