​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


Enhed for Sammenhængende Patientforløb

​​Enhed for Sammenhængende Patientforløb understøtter sammenhæng og helhedstænkning i et patientforløb og sikrer trygge overgange gennem god kommunikation.

​Enhed for Sammenhængende Patientforløb bidrager til mere sammenhængende forløb gennem konkret patient– og pårørendestøtte ved komplekse forløb og/eller når patienten er særligt sårbar og kritisk syg. ​En del af enhedens arbejde består i at styrke organisationens kompetencer og kapacitet for at sikre sammenhængende forløb internt på Rigshospitalet og eksternt mellem sektorerne.

​Enhed for Sammenhængende Patientforløb er formelt organiseret under Center for Kræft og Organsygdomme (CKO), som er en af Rigshospitalets syv centre og dækker ni afdelinger. Enhedens tilbud gælder dog samtlige patienter på hele Rigshospitalet og altså ikke kun patienter i CKO.


Forløbskoordinatorerne er sundhedsfaglige indgange og kontaktpersoner i overgangene mellem hospitaler og afdelinger. De understøtter sammenhæng i kræftforløb på Rigshospitalet og sikrer, at patienter og pårørende samt professionelle samarbejdspartnere har mulighed for en konkakt og støtte i det tværgående kræftforløb mellem afdelinger, hospitaler eller sektorer.  

Forløbskoordinatorerne understøtter endvidere, at patienter henvist fra Grønland og Færøerne skal opleve veltilrettelagte forløb på alle hospitaler i Region Hovedstaden. Vi hjælper også, hvis færøske eller grønlandske patienter er henvist til en af landets andre fire regioner.

Enhed for Sammenhængende Patientforløb har fire forløbskoordinatorer ansat. Heraf fungerer den ene som støtte og indgang til hospitalet for patienter og pårørende i kræftforløb.

Forløbskoordinatorer er:

 • Medspillere i det tværprofessionelle samarbejde om patientforløb internt og eksternt.
 • Deltagere i kvalitetsudvikling af kræftforløb
 • Med til at udvikle forløbsbeskrivelser
 • Står for registrering, monitorering og kvalitetsudvikling af registreringspraksis for kræftpakker og maksimale ventetider til kræftbehandling
 • En kontaktmulighed for patienter, pårørende og professionelle samarbejdspartnere i tværgående forløb, der kan hjælpe med at navigere i kræftforløb på Rigshospitalet
 • Understøtter særligt komplekse forløb
 • Tilbyder undervisning, vejledning og sparring
 • Varetager forløbskoordination for Grønland og Færøerne i alle typer af patientforløb på både voksen- og børneområdet.​


Anne Bjerrum
Kontaktmulighed, forløbsvejledning og forløbsstøtte i tværgående kræftforløb for patienter, pårørende og professionelle samarbejdspartnere
Tlf. 3545 0674, hverdage primært fra kl. 09-12.

Tanja Le Grønberg
Ansvarlig for kræftpakkeregistrering og monitorering i Center for Kræft og Organsygdomme.
Tlf. 3545 0513

Læs mere om forløbskoordinationen

Pauline Albeck Thomsen
Grønlandskoordinator
Tlf. 3545 0517
Tlf. 3545 8868 for henvendelser og grønlandske forløb

Læs mere her om grønlandskoor​​dinationen

Anne Weyde Myllerup
Emilie Middelhede (på barsel)

Koordinator for Færøerne
Tlf. 3545 0456​​
Tlf. 3545 8877 - færøske patientforløb

Læs mere om den færøske forløbskoordination her​


​Samordningskonsulenten bygger bro til de forskellige samarbejdspartnere, som er involverede i patientforløb på tværs af sektorer og geografi, fx kommuner og praktiserende læger. Rigshospitalet har mange samarbejdsflader omkring patienternes behandling, pleje, rehabilitering og opfølgende indsatser. Samordningsfunktionen er etableret som understøttelse af regionens tværsektorielle samarbejdsaftale med kommunerne og den tilhørende kommunikationsaftale. Der indgår en række formelle krav omkring hospitalernes elektroniske kommunikation med kommunerne, der træder i kraft, når en svækket borger bliver indlagt på eller udskrevet fra et hospital. 

Hv
ordan kan du bruge samordningskonsulenten?

 • ​Spørgsmål om den elektroniske kommunikation med kommuner og praktiserende læger.
 • Komplicerede udskrivningsforløb, hvor der er brug for en særlig kontakt til kommunen eller andre. Samordningskonsulenten kan enten rådgive eller deltage i en udskrivningskonference.
 • Genoptræningsplaner.
 • Henvisninger til kommunale forebyggelses- og rehabiliteringstilbud.
 • Central koordinering i anvendelsen af de elektroniske meddelelser og hjælp til de enkelte centre og klinikker til selv at løfte ansvaret.
 • Hjælp til koordinerende opgaver i relation til såvel konkrete som generelle patientforløb mellem hospital og kommuner.
 • Implementering af sundhedsaftalerne i de enkelte klinikker i samarbejde med klinik- og afsnitsledelser.
 • Hjælp til at sikre systematisk dokumentation for færdigmelding af færdigbehandlede patienter i afsnittene.
 • Hjælp til afklaring af økonomiske spørgsmål mellem hospital og kommune vedr. betaling for liggedage, hjælpemidler etc.
 • Hjælp til implementering af forløbsprogrammer.
 • Rådgivning af direktion, center-, klinik- og afdelingsledelser.

Læs mere om samordningskonsulenterne.​

Katrine Maldonado
Mobil: 21 32 69 78
katrine.ines.maldonado@regionh.dk

Julie Rie Hagensen
Mobil : 21 32 76 90
julie.rie.hagensen@regionh.dk
ulie.rie.hagensen@regionh.dk

Fællesmail til samordningskonsulenterne
samordningskonsulenter.rigshospitalet@regionh.dkSocialsygeplejersker understøtter socialt udsatte patienters forløb. Patienterne kan fx have et overforbrug af stof og alkohol eller være hjemløse.


 • ​Socialsygeplejerskerne understøtter forløbet både under patientens indlæggelse og i ambulante forløb. 
 • Socialsygeplejerskerne kan deltage i undersøgelser, ved samtaler og under behandling - som sparringspartner for både patient og personale.
 • Socialsygeplejerskerne samarbejder tæt med personalet på afdelingerne omkring patientforløbet,
 • Socialsygeplejerskerne samarbejder bredt med kommunale tilbud og NGO organisationerne for at sikre en god udskrivelse, og relevant opfølgning på behandling. Dette arbejde munder ofte ud i brobygning fx til rusmiddelbehandling og botilbud.
 • Socialsygeplejerskerne følger patientens forløb på tværs af afdelingerne for at være med til at skabe tryghed og overblik, og samarbejder med lavtærskeltilbud som sundhedsklinikker, gadeplansmedarbejdere, væresteder osv.
 • Socialsygeplejerskerne har indgående viden om rusmiddelbehandling, abstinensbehandling og smertebehandling til udsatte patienter.
 • Socialsygeplejerskerne underviser personale i sygepleje til socialt udsatte patienter.
 • Socialsygeplejerskerne forsøger at medvirke til, at patienter på trods af udsathed og social sårbarhed kan modtage og gennemføre relevant behandling.
 • Socialsygeplejerskerne arbejder på at mindske ulighed i sundhed og ulighed i behandling.
 • Socialsygeplejerskerne træffes telefonisk eller via mail. Det er også muligt at sende en best / ord ved behov for tilsyn og sparring.

Lene Bruun Damgaard
Socialsygeplejerske
Mobil: 2156 8531

Jane Bach
Socialsygeplejerske
Mobil: 5168 4705

Ida Krog
Socialsygeplejerske
Mobil: 6124 7134​Socialrådgiverens funktion på Rigshospitalet er, at yde råd og vejledning indenfor det sociale område. Det vi mest beskæftiger os med til dagligt er:​

 • Hjælp til kontakt til kommuner i forbindelse med at man skal eller har en sag i hjemkommunen. Det kan være i forhold til f.eks. sygedagpenge, kontanthjælp og førtidspension i Jobcenterregi. 
 • Udlændingeområdet og kontakt hertil. 
 • Socialfaglig bistand til læger i forbindelse med udfærdigelse af statusattester, som kommunen anmoder om. ( kun Marie )
 • Råd og vejledning i forhold til forsikringsspørgsmål, f.eks. kritisk sygdom, ulykker i eget hjem og lønsikring. 
 • Generel vejledning indenfor pasnings og plejeorlov i Lov om Social Service. Hjælp til ansøgning om betaling huslejerestancer, tandbehandling og medicinudgifter ( merudgifter).


Socialrådgiverne tilknyttet særlige specialer så som kræft, psykiatri, børn, seksuelle overgreb m.m.
Spørg derfor lægen eller sygeplejersken, hvor du er indlagt, om dine muligheder for at blive henvist til en socialrådgiver. 
 • ​Varetager sårtilsyn og sparring om sårbehandling i alle centre.
 • Sårtilsyn rekvireres ved Best.ord til specialsygeplejerske_ sårsygeplejerske
 • Formand for den regionale sårgruppe, medlem af den  regionale tryksårsgruppe og  medlem af Rigshospitalets sårudvalg.
 • Varetager undervisningsopgaver internt og ekstern om sårbehhandlig og tryksårsforebyggelse. Intern undervisning kan aftales telefonisk eller bookes i outlook. 
 • Repræsentant i  regionale brugergrupper relateret til sår
Alexandra Iuel
Sårsygeplejerske, MKS
Telefon: 35 45 12 46​Psykologfunktionen i Enhed for Sammenhængende patientforløb dækker to områder i CKO: 


Det personalerettede - i form af debriefing, supervision og undervisning

Det patientrettede - i form af patientsamtaler for indlagte patienter. Indsatsen ift. patienter er rettet mod psykiske problemstillinger i relation til patientens somatiske sygdom.  
 
Kontakt vedr. debriefing, supervision eller undervisning kan ske via mail eller telefon.

Henvisning af patienter til psykologsamtale kan ske gennem bestilling af Psykologisk Tilsyn i SP
Der er yderligere information i denne VIP:

Støtte til personale i CKO
 • ​Psykologfaglige råd og vejledning af personalet, med henblik på at yde patientstøtte. Formålet er at klæde personalet på til selv at varetaget lettere psykologiske problemstillinger
 • Tilrettelægge og udføre debriefing og supervision til/af personalet. Formålet er at støtte personalet i det patientrettede arbejde.
 • Undervisning indenfor psykologiske aspekter og problemstillinger 
 • Deltagelse i tværfaglige konferencer
 • Udarbejde psykologiske retningslinjer ift relevante temaer f.eks. i forhold til Børn og unge som pårørende

Støtte til patienter i CKO
Enkeltstående samtaler eller korte samtaleforløb til patienter, der er
 • ​Indlagt på en afdeling i CKO
 • I sygdomsrelateret krise
Jesper Rendsmark
Psykolog, Specialist og Supervisor i Klinisk Psykologi

Spørg lægen eller sygeplejersken, hvor du er indlagt, om dine muligheder for at blive henvist til en psykolog.​​​​


Redaktør