Forskningscenter for aldring og osteoporose

​Basalforskning inden for knoglealdring samt klinisk forskning i aldring og osteoporose. Tre forskningsdiscipliner, nemlig basal, klinisk og epidemiologisk forskning i ét center.

​Forskning ​

Forskningscenter for Aldring og Osteoporose (FAO) blev etableret i 2005 af professor Peter Schwarz og fokuserer på knogleforskning relateret til primært osteoporose og sjældne knoglesygdomme. Forskningscenteret har primært fokus på indflydelse fra aldringsprocesser, mekanisk stimulation og markører for sygdomsudvikling og behandlingseffekt. 

I 2007 blev forskningsgruppen ved overlæge Niklas Rye Jørgensen en del af centret, da den flyttede fra Hvidovre Hospital. Denne omfattede primært basal og translationel knogleforskning. Januar 2014 blev de to professorater på osteoporoseområdet i Region Hovedstaden samlet på Rigshospitalet - Glostrup og den klinisk epidemiologiske osteoporoseforskning udvidet ved ansættelsen af professor Bo Abrahamsen, der kom fra en stilling som forskningsansvarlig overlæge og professor i klinisk registerforskning ved Osteoporoseklinikken på Gentofte Hospital. 

FAO er idag det højest citerede akademiske og kliniske center for osteoporose og medicinske knoglelidelser i Region Hovedstaden. 

Eksempler på forskningsområder der behandles

 • En national database for osteodensitometri (infrastruktur)
 • Purinerge receptores betydning for normal knogleudvikling og for udvikling af knoglesygdom (translationel forskning)
 • Mekanostimulations/fysisk aktivitets betydning for normal knogleudvikling og bidrag ved knoglesygdom.
 • Aldringens påvirkning af knoglevævet, koblet til mekanosensing og fysisk aktivitet (translationel forskning).
 • Frakturepidemiologi inklusive APC-modeller i Danmark og internationalt.
 • Sammenhænge mellem andre sygdomme (specielt autoimmun hepatit, reumatoid arthritis og andre autoimmune sygdomme, samt myelomatose) og behandlinger af osteoporose (basal, translationel og klinisk forskning).
 • Frakturrisiko ved endokrinologiske og andre lidelser, specielt thyroideasygdom, polycystisk ovariesyndrom, prostatacancer, diabetes (klinisk epidemiologisk forskning).
 • Lægemiddelanvendelse og lægemiddelsikkerhed ved osteoporose, herunder registerbaserede farmakovigilans-studier og sundhedsøkonomi på osteoporoseområdet (farmakoepidemiologisk kontraktforskning).
 • Øvrige lægemidlers indflydelse på knogleomsætningen (basal og translationel forskning)
 • Sammenhænge mellem markører for knoglesundhed til behandlinger og sygdomme i epidemiologiske studier(klinisk forskning og klinisk epidemiologisk forskning). 
 • Betydningen af ernæring og levevis for knoglesundhed, inklusive forhold i fostertilværelsen og barneårene

Forskningsmål

Basalforskning i FAO​

I de basale studier er der særligt fokus på de såkaldte P2 purinerge receptorer og ATP signalering såvel som funktionen af den kalciumfølsomme receptor i kalciumregulering. 

In vitro studierne fokuserer også på osteocyttens rolle som mekanoreceptor og effekten af mekaniske kræfter på reguleringen af knogledannelse. I in vivo studierne er forskningen primært fokuseret på at dokumentere involveringen af de førnævnte receptorer i knoglehomøostasen såvel som i mekanismer der er involveret i helingen af knoglebrud. 

Planen for de næste fem år fokuserer primært på

 • P2 purinerge signaleringens rolle i helbred og sygdom
 • At klarlægge mekanismer ansvarlige for belastning og aflastning af knogler
 • At afdække sygdomsmekanismer, som er fælles for diabetes og knogletab ved diabetes

Klinisk forskning i FAO

De kliniske studier omfatter, ud over lægemiddelafprøvning, studier af fysisk aktivitets påvirkning af knoglemineral densiteten, autoimmune sygdommes sygdomsudvikling i knoglesystemet såvel den lægemiddel inducerede som den sygdomsspecifikke komponent og studier af aldringens betydning for knoglealdring vurderet på leucocyttelomerlængde, udseende og kronologisk alder. I samarbejde med nationale og internationale parter arbejdes med vitamin D’s betydning for knoglesystemet men også for udvikling af andre og komplicerende sygdomme som hjertekarsygdom og kræftsygdomme. 

Planen for de næste fem år fokuserer primært på

 • Trabecular bone score i behandlingsmonitorering.
 • Den prognostiske betydning af vertebrale frakturer visualiseret på MR men uden radiologisk højdereduktion
 • Atypiske femurfrakturer
 • P2 purinerge signaleringens rolle ved knogletab hos patienter med autoimmun sygdom (specielt autoimmun hepatitis og reumatoid artritis)
 • Aldringens betydning for knogletabet med vægt på leucocyttelomerlængde og visuel estimeret alder, samt fysisk aktivitets/inaktivitets indflydelse herpå.
 • Den kliniske anvendelse af biomarkører for knogleomsætning ved anabol og antiresorptiv medicinsk behandling af osteoporosepatienter

Klinisk epidemiologisk og farmakoepidemiologisk forskning i FAO

Forskningen sigter på at beskrive sygdomsmønstret ved osteoporose, herunder frakturepidemiologi i international og dansk sammenhæng, med henblik på at beskrive sygdomsbyrden, karakterisere modificerbare risikofaktorer og udvikle metoder til rationel forebyggelse og behandling af osteoporose i et livstidsperspektiv fra opvækst til aldring. 

Arbejdet tager udgangspunkt dels i danske sundhedsregistre (Danmarks Statistik og Sundhedsstyrelsen), dels i kohortedata (Syddansk Universitet, OPEN) og dels i data indsamlet for Dansk Knoglemedicinsk Selskab i form af den Nationale Database for osteodensitometri (DXA scanninger med bestemmelse af BMD, bone mineral density). 

Kobling af data til det eksisterende nationale registergrundlag over frakturforekomst og medicinsk osteoporosebehandling, muliggør identifikation af faktorer associeret med manglende eller nedsat behandlingsrespons, defineret som mindre BMD-stigning eller frakturreduktion end forventet med udgangspunkt i underliggende fase III studier. Endvidere at beregne estimater for varighed af residual effekt på frakturrisiko og BMD efter ophør med medicinsk osteoporosebehandling, med henblik på optimering af sundhedsøkonomiske analyser og klinisk beslutningstagning om blandt andet behandlingsvarighed.


Planen for de næste fem år fokuserer primært på:

 • Epidemiologiske studier i relation til knoglemasse og osteoporosebehandling i Danmark med anvendelse af den nationale database for osteodensitometri (nationale samarbejdspartnere)
 • Effekt og sikkerhed ved langtidsbehandling med osteoporoselægemidler med særlig vægt på atypiske femurfrakturer (radiologisk og epidemiologisk samarbejde med University of California, San Francisco og med Botnar Institute, Oxford University)
 • Betydningen af D-vitamin i svangerskabet for knoglebrud og knoglemasse hos børn og yngre voksne (D-tect studiet i samarbejde med Folkesundhed Frederiksberg Hospital og MRC Lifecourse Epidemiology, University of Southampton) og Odense mor-barn studiet (OUH og SDU OPEN).
 • Betydningen af metaboliske, inflammatoriske og endokrinologiske sygdomme for risikoen for fraktur, kohortestudier etableret ved samkøring af klinisk biokemiske data og kliniske outcomes (SDU OPEN).
 • Behandlingssvigt ved osteoporosebehandling (flere samarbejdspartnere industri og internationalt).

Videnskabelige forskningsnetværk nationalt og internationalt

Basalforskningen sker nationalt i samarbejde med:

 • ATPSignal (forskernetværk bestående af professor Ivana Novak, Biologisk Institut, KU, assoc. professor Anne-Marie Heegaard, Farmaceutisk Institut, KU, Assoc. professor Stephan Pless (Farmaceutisk Institut, KU)
 • Lundbeck Pharma
 • CoNeXT (konsortium oprettet og finansieret under KU’s 2016 program – professor Sine Larsen, Institut for Kemi og Fysik, KU er head investigator i projektet).
 • Berlin School of Public Health, Tyskland (Tandlæge Katarzyna Gurzawska). 

Internationalt sker basalforskningen i samarbejde med:

 • ​DiATP (konsortium dannet med henblik på undersøgelse af det purinerge signaleringssystems rolle i udviklingen af diabetes og dets komorbiditeter og komplikationer: omfatter professor Francesco Di Virgilio (University of Ferrara, Italien), professor Pieter Dagnelie (University of Maastricht, Holland), professor Ivana Novak (KU, Danmark), professor Beata Sperlagh (University of Budapest, Ungarn), dr. Pablo Pelegrin (Murcia Research Foundation, Spanien), professor Paolo Fiorina (Harvard University, Boston, USA og Universita Vita-Salute San Raffaele, Milano, Italien).
 • University of Missouri, Columbia, USA (professor Yuksel Agca)
 • Washington University, St. Louis, USA (professor Roberto Civitelli)
 • The Mellanby Centre and Academic Unit of Bone Metabolism (Lecturer Alison Gartland.​
 • University College London, England (professor Timothy Arnett)
 • Royal Veterinary College, London, England (lecturer Isabel Orriss)

Den kliniske forskning sker i samarbejder nationalt i nært samarbejde med blandt andre forskningsgrupper under ledelse af:

 • Professor Allan Linneberg, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed
 • Professor Kaare Christensen, Dansk Forskningscenter for Aldring, SDU,
 • Professor Anne Tjønneland, Kræftens bekæmpelse
 • Ass professor, læge, Anne Marie Heegaard, KU m.fl. 

Internationalt samarbejdes med blandt andre:

 • Professor Peter Selby, Sheffield
 • Professor Body, Belgien
 • Professor Marcocci, Italien. 

Endvidere 

 • Klinisk forskningslektor Troels Wienecke, Roskilde Sygehus
 • Klinisk forskningslektor Jesper Johansen (Herlev Hospital)
 • Overlæge Henrik L. Jørgensen (Bispebjerg Hospital)
 • Professor Poul Jennum (Klinisk Neurofysiologisk Afd., Rigshospitalet - Glostrup)
 • Klinisk forskningslektor Helle Iversen (Neurologisk Afd., Rigshospitalet Glostrup), Overlæge Charlotte Suetta (Diagnostisk Afd., Rigshospitalet Glostrup)
 • Professor Merete Hetland, Mikkel Østergaard og Tom Bendix (alle fra Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme, Rigshospitalet Glostrup)
 • Professor Kim Brixen (Odense Universitetshospital)
 • Overlæge Ole Rintek Madsen (Gentofte Hospital)
 • Overlæge Pia Eiken (Hillerød Hospital)
 • Professor Sten Madsbad (Hvidovre Hospital)
 • Lektor Bolette Hartman (SUND, KU)
 • Overlæge Anne-Mette Lebech (Hvidovre Hospital)
 • Overlæge Annette Vangsted (Rigshospitalet)
 • Lektor Eva Wulff Helge (Institut for Idræt, KU)
 • Professor Christian Mølgaard (Syddansk Universitet)
 • Professor Ming Ding (Syddansk Universitet)
 • Professor Berit Heitmann (Institut for Sygdomsforebyggelse)
 • Læge Pelle Ishøy (Psykiatrisk Center Glostrup). 

Den epidemiologiske forskning sker i samarbejde med 

Ekstern forskningsstøtte​

FAO har modtaget større bevillinger fra blandt andet disse kilder:

 • 2006-2009 Københavns Amts Forskningsfond
 • 2006 Forskningsrådet for Sundhed og Sygdom
 • 2007 Lundbeckfonden
 • 2007 Forskningsrådet for Sundhed og Sygdom
 • 2008 Forskningsrådet for Sundhed og Sygdom
 • 2008-2010 EU’s 7th Framework Programme
 • 2008-2010 Københavns Universitet, samfinancieret PhD stipendium
 • 2011 Lægeforeningens forskningsfond
 • 2011 Toyotafonden
 • 2011 Privat fond
 • 2012 A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal
 • 2012-2015 Strategiske Forskningsråd for Fødevarer
 • 2012-2016 Københavns Universitet 2016 puljen (CoNeXT projektet: professor Sine Larsen er head investigator)
 • 2013 Forskningsrådet for Sundhed og Sygdom
 • 2014 Novo Nordisk Fonden
 • 2014 Kirsten og Freddy Johansens Fond​

Den sp​​ecialiserede osteoporoseklinik og Biomarkørlab.

MAOsteo , Geriatrisk sektion, Medicinsk afdeling M er et højt specialiseret ambulatorium der varetager diagnostik og behandling af komplekse calciummetaboliske sygdomme, herunder kompliceret osteoporose. Ambulatoriet modtager henvisninger fra almen praksis og specialafdelinger.

Ambulatoriet samarbejder med specielt rygcentret, reumatologisk og neurologisk afdeling Rigshospitalet Glostrup og hepatologisk klinik Rigshospitalet vedrørende sekundær osteoporose. 

MAOsteo har ca. 2.400 ambulante kontakter årligt. Ambulatoriet råder over DXA-skanner til bestemmelse af knoglemineraltæthed (BMD), vertebralebrale frakturer (VFR) og Trabecular Bone Score (TBS). Ambulatorie​t er godkendt til og udfører lægemiddelafprøvninger i internationale samarbejder med lægemiddelproducenter.

Biomarkørlab, Klinisk Biokemisk Afsnit, Diagnostisk Afdeling understøtter Rigshospitalet Glostrups specialafdelinger og –funktioner. Herunder er måling af knogleomsætningsmarkører fra Region Hovedstadens hospitaler centraliseret i Diagnostisk Afdeling, idet der på hospitalet er ekspertise indenfor såvel knoglesygdomme, som øvrige bevægeapparatsygdomme. 

Dette understøttes af, at Region Hovedstaden er den første region i Danmark, hvor anvendelse af knogleomsætningsmarkører i den rutinemæssige kontrol og behandling af patienterne er implementeret. FAO er således også repræsenteret i The International Osteoporosis Foundations arbejdsgruppe vedrørende standardisering og harmonisering af knoglemarkører. Ligeledes udføres/opsættes en række biomarkører for sygdomme relevante for andre af hospitalets specialer.”​

Myndighedsvejledning​

Sundhedsstyrelsen
Fødevarestyrelsen​​​
​​
Redaktør