​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Forskning i senfølger, opfølgning og psykosociale forhold

I takt med at flere lever længere efter eller med kræft, vil flere opleve følger efter deres kræftforløb og behandling. Forskning i senfølger har en lang tradition i Afdeling for Kræftbehandling, hvor vi forsker i forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af senfølger efter både kemo- og stråleterapi.

På Rigshospitalets Afdeling for Kræftbehandling ligger Kræftens Bekæmpelses Nationale Forskningscenter for Senfølger hos Kræftoverlevere, CASTLE (Cancer Survivorship and Treatment Late effects). Centeret forsker i forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af generelle senfølger, der opleves af patienter på tværs af kræftsygdomme som fx kræftrelateret træthed, depression, diabetes og lymfødem. Derudover forsker CASTLE også i, hvordan pårørende involveres i og påvirkes af sygdomsforløb, samt hvordan pleje og behandling kan forbedres i den sidste tid af uhelbredelig syge patienters liv.

Lige nu er centeret i gang med følgende projekter

 • En undersøgelse der skal identificere kræftpatienter i særlig risiko for specifikke senfølger igennem biokemiske prøvesvar inden kræftdiagnosen (Kontakt: Christoffer Johansen)
 • En undersøgelse der skal forebygge depression hos kvinder med brystkræft, som er i særligt høj risiko for at få depression i løbet af deres kræftforløb (Kontakt: Annika von Heymann)
 • Et lodtrækningsforsøg der skal hjælpe med at opspore og forebygge udviklingen af lymfødem hos kvinder med brystkræft (Kontakt: Bolette S Rafn)
 • En undersøgelse af hvordan tilbagefald af kræft opdages blandt patienter med diffust storcellet B-celle lymfom. Dette skal danne afsæt for en lodtrækningsundersøgelse af en ny opfølgningsform hos disse patienter baseret på patient-rapporterede outcomes (PRO) (Kontakt: Therese Lassen)
 • Udvikling af et web-program til kvinder med brystkræft under 50 år og deres partnere, der skal styrke parrets evne til sammen at håndtere kræftforløbet og støtte deres hjemmeboende børn ​​(Kontakt: Annika von Heymann, Kira Lauritzen)
 • Et nationalt lodtrækningsforsøg blandt patienter med uhelbredelig hæmatologisk kræft, som hjælper læger og sygeplejersker til at afholde samtaler med patienter og deres pårørende om, hvad der er vigtigt for dem i livet med sygdommen. (Kontakt: Cæcilie B Myrhøj)
 • En undersøgelse af psykologisk tele-leveret terapi til pårørende til patienter indlagt på intensiv med COVID-19 (Kontakt: Annika von Heymann)
 • En undersøgelse af senfølger hos børn og unge med kræft set i lyset af sygdomsmønstre hos deres forældre (Kontakt: Christoffer Johansen)
 • Udvikling af et screeningsinstrument til pårørende for at identificere deres evne til at hjælpe patienten med kræft og deres eget behov for støtte (Kontakt: Annika von Heymann, Kira Lauritzen)
 • Overviews af systematiske reviews af behandling for senfølger, så som lymfødem og depression  (Kontakt: Bolette S Rafn, Annika von Heymann)
 • Systematisk review og meta-analyse der undersøger tabet af muskelmasse hos patienter med kræft i løbet af deres behandling (Kontakt: Bolette S. Rafn)
 • En undersøgelse af forekomsten af senfølger på tværs af alle patienter i Afdeling for Kræftbehandling  (Kontakt: Annika von Heymann, Bolette S Rafn)

Derudover er centeret involveret i en række andre projekter om senfølger

 • Et projekt, der støtter kvinder med brystkræft i at finde vej gennem de mange behandlingstilbud, der er på og udenfor hospitalet. Samarbejde med: Kræftens Bekæmpelses Forskningscenter, Afdeling for brystkirurgi Gentofte Hospital
 • En stor lodtrækningsundersøgelse som undersøger hvordan opfølgning af kræftpatienter kunne tilrettelægges sådan, at patienterne får et større ansvar for at holde øje med deres symptomer. Samarbejde med Onkologisk afdeling ved Roskilde/Næstved sygehus og Kræftens Bekæmpelse Forsknings Center
 • Et projekt der undersøger, om den behandling og pleje kræftpatienter får i deres sidste tid har betydning for deres partneres mentale helbred som efterladte. Samarbejde med: Kræftens Bekæmpelses Forskningscenter
 • En undersøgelse af risikoen for at få sygdomme i hjertet efter behandling for lymfeknudekræft. Samarbejde med Memorial Sloan-Kettering Cancer Center i New York og Hæmatologisk afdeling ved Rigshospitalet
 • Et lodtrækningsforsøg der tester, om tele-leveret specialiseret palliativ indsats med særlig fokus på psykologisk støtte til patienter og pårørende sammen, øger patienters og pårørendes livskvalitet, mentale helbred og fælles stresshåndtering i den sidste tid. Samarbejde med: Palliativt Afsnit, Rigshospitalet
 • Et projekt der skal etablere international konsensus omkring måling og kriterier til definition af kræft-relateret lymfødem (et Delfi-studie) Samarbejde med: Universitetshospitalernes Center for Sundhedsfaglig Forskning.
 • Et randomiseret studie, der tester effekten af psykologisk intervention på frygt for tilbagefald blandt kvinder med brystkræft. Samarbejde med: Enhed for Psykoonkologi og Sundhedspsykologi, Aarhus Universitet
 • Et lodtrækningsforsøg, der undersøger effekten af forskellige korte psykologiske interventions-komponenter alene eller i kombination, for at finde den mest effektive behandling til smerter hos patienter med kræft. Samarbejde med: Enhed for Psykoonkologi og Sundhedspsykologi, Aarhus Universitet
 • Et lodtrækningsforsøg der skal undersøge værdien af træningsfællesskaber til unge voksne i antipsykotisk behandling (Projekt Vega). Samarbejde med: Center for Anvendt Forskning i Mental Sundhed (CARMEN), Psykiatrisk Center Glostrup.​​

Centeret ledes af Professor Christoffer Johansen, som er ansat i Afdeling for Kræftbehandling og Kræftens Bekæmpelses Forskningscenter. 

I centeret er ansat postdocs, Phd-studerende og forskningsassistenter med en bred tværfaglig baggrund som læger, sygeplejersker, fysio- og ergoterapeuter, samt psykologer. 

Centeret er startet på en bevilling på 10 millioner kroner (2018 – 2023) fra Kræftens Bekæmpelse og har herefter modtaget bevillinger fra RegionH, Trygfonden, Region Hovedstaden, Rigshospitalet, Danske Regioners Medicin- og behandlingspulje og Danmarks Frie Forskningsfond. ​

Forskningscenteret deltager i samarbejdet af nationale forskningscentre under Danish Comprehensive Cancer Center

Kontakt fors​kning i senfølger, opfølgning og psykosociale forhold


Redaktør