Forskning i Anæstesi- og Operationsklinikken

​Forskningslaboratoriet under ledelse af Professor Niels H. Secher og forskningsansatte

​​​​​​​

Forskningsenheden– Kredsløbslaboratoriet

De patienter, der opereres i Center for Kræft og Organsygdomme gennemgår ofte større kirurgiske indgreb som cystectomier, nefrectomier, operation af aorta-aneurismer eller levertransplantation. Patienterne kan derfor bløde meget.

I Anæstesi- og Operationsklinikken retter vores behandlings- og uddannelses-strategi sig mod at udvikle metoder til monitorering af det centrale blodvolumen med henblik på "goal directed therapy" for den enkelte patient. 

Vi har et laboratorium tilknyttet under Muskelcentret på Rigshospitalet (CMRC), og her undersøges kredsløbets regulation på frivillige forsøgspersoner og patienter. 
Desuden gennemfører klinikken undersøgelser med levertransplantation på grise. Disse undersøgelser er placeret på Institut for Eksperimentel Medicin på Pa-num Instituttet.
 

Den perioperative forskningsenhed

Forskningen i den perioperative forskningsenhed centrerer sig omkring spørgs-målet; ”hvorfor er man ikke rask straks efter en operation?”. Det vil sige, hvilke faktorer gør, at patienter har brug for behandling og rehabilitering efter et kirurgisk indgreb? 

Det ultimative mål for en behandling er at opnå det komplikationsfrie ambulante      forløb, hvor en patient hurtigst muligt er tilbage på et niveau, der som minimum svarer til det præoperative. 

Aktuelt fokuserer vores forskning på den præ- og intraperative fase og umiddel-bart postoperativt i opvågningen (POTA), men i samarbejde med de kirurgiske afdelinger og Enhed for Kirurgisk Patofysiologi v prof. Henrik Kehlet, følges pati-enterne også på sengeafdelingerne og efter udskrivelse.

Forskningsenheden har løbende tilknyttet skolarstuderende, projektsygeplejer-sker og Ph.D. studerende. Alle er velkomne forbi til en snak, hvis man går med tanker om et projekt og vil diskutere det, eller er interesseret i at høre nærmere om igangværende projekter, og hvad der ellers rør sig.


 
De patienter, der opereres i Anæstesi- og Operationsklinikken gennemgår ofte større kirurgiske indgreb som cystectomier, nefrectomier, operation af aorta-aneurismer eller levertransplantation. Patienterne kan derfor bløde meget.

Klinikkens behandlings- og uddannelses-strategi retter sig mod at udvikle metoder til monitorering af det centrale blodvolumen med henblik på "goal directed therapy" for den enkelte patient. 

Til klinikken er der tilknyttet et laboratorium under Muskelcentret på Rigshospitalet (CMRC). Her undersøges kredsløbets regulation på frivillige forsøgspersoner og patienter. Kredsløbet undersøges på mennesker fra hypovolaemisk shock til maksimalt arbejde og under og efter anæstesi og ofte med vurdering af hjernens gennemblødning og metabolisme. Der skelnes mellem hjernens “forreste” og “bagerste” del og ofte indebærer undersøgelserne  anlæggelse af arterie og et eller flere venøse katetre til vurdering af regional metabolisme evt. med anvendelse af stabile isotoper.

Desuden deltager klinikken i  kredsløbsundersøgelser på grise. Disse undersøgelser er placeret på Institut for Eksperimentel Medicin på Panum Instituttet.Forskningsansatte


Professor

​Perioperativ patofysiologi og smertebehandling
​​Niels H. Secher
Professor, overlæge, dr.med.

Forskningsansvarlig
Eske Kvanner Aasvang
Konst. overlæge, Dr. Med. M.D. DMSci

Ph.d. studerende
Redaktør