Overlevelse

Spædbørnsdødeligheden er generelt højere for tidligt fødte børn end for børn født til terminen. Dødeligheden afhænger af  graden af tidlig fødsel. De første dage og uger er de mest kritiske.

Fødselsregistret​ indeholder oplysninger om alle bør​n f​ødt i Danm​ark siden 1973, hvor nedenstående tal og figurer er hentet fra. ​​​

Den totale spædbørnedødelighed i Danmark er ca. 4 per 1000. Det er et normalt niveau i Europa, men højere end i Norge og Sverige (3 per 1000), og Finland (2 per 1000). Den globale spædbørnedødelighed er 46 per 1000

Figuren herunder viser antallet af levendefødte børn som dør i 1. leveår. Tallet er generelt faldende for børn født til tiden (gruppen af børn født i 37. svangerskabsuge eller senere), men der er ikke noget tydeligt fald for de tidligt fødte børn (børn født før 37. svangerskabsuge). 


Af figuren ses, at det er blandt de ekstremt tidligt fødte børn (børn født før 28. svangerskabsuge), at der sker flest dødsfald. Derefter følger gruppen af børn født til tiden. Gruppen af børn født til tiden er dog antalsmæssigt også langt den største gruppe af nyfødte. I 2017 blev der født 57.540 levendefødte børn til tiden, mens der til sammenligning kun blev født 242 levendefødte børn ekstremt for tidligt. Tallene ko​mmer fra e-sundhed​, men de er behæftede med en vis usikkerhed, da de kommer fra rutineregistreringer fra landets hospitaler.

Nogle få fejlregistreringer af svangerskabslængde (gestationsalder) eller fødselsvægt kan betyde meget i de små grupper af meget og ekstremt tidligt fødte børn. Tallene springer fra år til år. Det skyldes især statistisk usikkerhed.

Dansk Obstetrik og Gynækologi har adgang til mere detaljerede data end dem offentligheden har adgang til på e-sundhed. Det har muliggjort identifikation af nogle fejlregistreringer bl.a. for året 2012. I 2012 døde alle 57 børn født levende med gestationsalder 20, 21, 22, og 23 uger, mens der var 54 dødsfald blandt 535 børn født levende med gestationsalder 24 til 31 uger. Dødeligheden var 75 % for børn under 500 g.

I 2004 blev loven ændret, så grænsen mellem abort og dødfødsel blev flyttet fra 28 uger til 22 uger, og i 2005 bekendtgjorde Sundhedsstyrelsen, at et barn er levendefødt, hvis det blot udviser ét ’livstegn’, dvs. puls, hjerteslag respiration eller aktive bevægelser, og det kan ikke udelukkes, at der derfor de seneste år er kommet flere af de allermindste børn med i statistikkerne.

Ca. 75 % af alle de børn der dør, dør i den første leveuge, men nogle børn dør flere måneder gamle uden at være blevet så raske, at de kunne komme hjem.

Anvendt litteratur

  • Fødselsregistret 2007 
  • Fødselsregistret 1973-2002
  • e-sundhed


Fagligt ansvarlig redaktør: Professor Gorm Greisen & Læge Rikke Wiingreen
04/10-2018

© Copyright Rigshospitalet, 
Videnscenter for Tidligt Fødte Børn.


Redaktør