Sundhedspleje

​I Danmark tilbydes alle familier med nyfødte børn og unge i alderen 0-18 år kommunal sundhedspleje. Målet for sundhedsplejen er at medvirke til at sikre børn og unge en sund opvækst igennem en sundhedsfremmende og forebyggende indsats til hele familien.

​Sundhedsplejens kerneydelse og særlig indsat hos familier med for tidligt fødte børn

Familier med for tidligt fødte børn tilbydes efter udskrivelsen et hjemmebesøg hver uge, indtil barnet har taget på i vægt, og forældrene er trygge ved at være derhjemme. 

Ved et hjemmebesøg foretager sundhedsplejersken en børneundersøgelse, vejer barnet samt måler det i forhold til særlige vækstkurver til for tidligt fødte. Hvis barnet ikke vokser, anbefales det, at fuldt ammede børn får et protein tilskud og flaskeernærede børn tilbydes præmatur modermælks erstatning med højt indhold af proteiner og langkædede fedtsyre.

Vurdering af barnets udvikling

For tidligt fødte børn vurderes i kontakt og udvikling ud fra den korrigerede alder. Den korrigerede alder beregnes ud fra det tidspunkt, hvor barnet skulle være født og ikke fra den faktiske fødselsdato.​ Læs mere om udvikling og udviklingsforstyrrelser her.

Vacci​ne

I børnevaccinationsprogrammet anbefales det, at præmature børn vaccineres tre måneder efter den faktiske fødselsdato.​

Kos​t og vitaminer

Familier med for tidligt fødte børn tilbydes som en del af sundhedsplejen et kostvejledningsbesøg, da børnene ofte vokser hurtigere end børn født til terminen. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at præmature børn som udgangspunkt introduceres til overgangskost/skemad ca. 6 måneder efter fødslen, afhængigt af, hvor modent barnet er, og barnets mundkontrol. 

For tidligt fødte børn er ofte født med meget lave vitamindepoter, og sundhedsplejersken vejleder derfor familien i tilskud af vitaminer og jern.​

Forældre

Forældre til tidligt fødte børn kan være kriseprægede og have et højere angstniveau end forældre til børn født til tiden. Sundhedsplejersken har derfor også fokus på at styrke forældrenes kompetencer og støtte bearbejdningsprocessen samt vejlede forældrene i at have fokus på den sunde og naturlige udvikling hos barnet og eventuelle søskende.​

Skole

I skolealderen tilbyder skolesundhedsplejersken de for tidligt fødte børn sundhedssamtaler og samarbejder med forældre, lærere og pædagoger.​

Sundhedsplejerskernes faglige forudsætninger

Sundhedsplejersker har først en grunduddannelse som sygeplejerske med efterfølgende minimum to års erfaring fra børneområdet. På baggrund af dette har de viden om forebyggelse af sygdom og sygdomsbehandling. Derefter har sundhedsplejersken en videreuddannelse på universitetsniveau i 1½ år. ​

Rammerne for sundhedsplejens tilbud 

Sundhedsplejens vejledning og tilbud er med udgangspunkt i sundhedsloven, sundhedsstyrelsens retningslinjer og kommunalbestyrelsens politiske beslutninger.
Tilbud til familier med for tidligt fødte børn er derfor forskelligt i landets regioner og kommuner.

Sundhedsplejens tilbud til for tidligt fødte børn på landsplan

På landsplan er sundhedsplejen i flere kommuner organiseret med et særligt tilbud til familier med for tidligt fødte børn.

Dette tilbud kan indeholde følgende tiltag:
  • ​Familier med for tidligt fødte børn tilbydes en sundhedsplejerske med særlig viden, kompetencer og erfaring med tidligt fødte 
  • Gruppetilbud til mødre eller begge forældre 
  • Besøg af familiens sundhedsplejerske på neonatalafdelingerne og deltagelse i udskrivningssamtalen
  • Sundhedsplejersker deltager i overleveringssamtaler i forbindelse med opstart af pasningstilbud og skole
  • Præmature sundhedsplejersker fungerer som tovholdere i et eventuelt tværsektorielt og tværfagligt samarbejde. Det kan være i forhold til familiens ambulante kontakt til praktiserende læge, børnelæger på hospitalet, diætist, ergoterapeut, fysioterapeut, psykolog, børneunge forvaltning og senere dagpleje, pædagoger, lærere og PPR og deltager i netværksmøder mm.
Familier med for tidligt fødte børn har i gennemsnit flere besøg af sundhedsplejersken i barnets første leveår end familier med mature børn, og forældrene ønsker generelt en sundhedsplejerske med særlig viden om og erfaring med børn født for tidligt.​

Erfa gruppe for sundhedsplejesker med særlig interesse for tidligt fødte børn og deres forældre 

I 2002 blev der på Sjælland etableret en ERFAgruppe og i 2012 på Fyn og Jylland.
Der afholdes 2 møder om året og hver andet år et landsdækkende ERFA møde.​

Formaliseret samarbejde imellem neonatalafdelingerne og sundhedsplejen 

De fleste neonatalafdelinger har et formaliseret samarbejde med sundhedsplejen med årlige samarbejdsmøder mm. De fleste familier med ekstremt for tidligt fødte børn, komplicerede forløb eller med et sårbart udgangspunkt tilbydes en udskrivningssamtale på neonatalafdelingerne, hvor sundhedsplejen deltager.

Anvendt litteratur:

  • ​Ernæring til spædbørn og småbørn– en håndbog for sundhedspersonale, Sundhedsstyrelsen, 2015
  • Bekendtgørelse om forebyggende sundhedsydelser for børn og unge, § 63, stk. 2, § 126, stk. 1, § 264 og § 265 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 913 af 13. juli 2010
  • Vejledning om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge, Sundhedsstyrelsen 2011.​​


​​​Fagligt a​​​nsvarlig redaktør: sundhedsplejerske Mette Petersen 29/6-2016

© Copyright Rigs​​hospitalet,
Videnscenter for Tidligt Fødte Børn.​​​

​​
Redaktør