Projekter

​Akutte ​sm​​erter

  • Vi deltager i arbejdet med børneonkologer i hele landet om en national vejledning i smertebehandling af børn med kræft
  • Vi deltager i ”Gate‐keeper‐funktionen” for Rigshospitalets smerteansvarlige læger
  • Vi har arbejdet sammen med Enhed for Akut Smertebehandling om et projekt, der sigter mod at optimere smertebehandling af børn efter brandsår, og har i den forbindelse også leveret undervisning til alt personale på brandsårsafdelingen
  • Vi har skrevet en statusartikel: ”Praktisk smertebehandling af børn og unge” rettet mod praktiserende læger og publiceret i Rationel Farmakoterapi, Nr.5, Maj 2014
  • Vi deltager i forskning i ambulant opererede børns grad af smerte og smertebehandling – vi har ringet hjem til 151 familier og spurgt til smerter og smertebehandling. Vi er ved at publicere resultaterne
  • Projekt Abstinenser hos børn efter respiratorbehandling: Vurdering og behandling af abstinenser hos børn efter længerevarende respiratorbehandling på en intensiv afdeling. Et kvalitetssikringsprojekt i samarbejde med Afdeling for Børn og Unge og intensivafdelingerne på Rigshospitalet med det formål at revidere nuværende behandlingsvejledning for abstinenser og implementere et redskab til vurdering af abstinenssymptomer.​
  • Projekt Animate Pain: I samarbejde med "Center for Sensory-Motor Interaction" (SMI), Department of Health Science and Technology, Aalborg Universitet, er målet at udvikle ny diagnostisk metode inden for smertemåling for børn og unge. Animate Pain handler om at udvikle et program på hvilket børn med smerter kan vise hvor, hvordan og hvor meget ondt de har. Ansøgningen har modtaget støtte, og arbejdet er i gang.

Procedure-relaterede sm​​erter

  • Samarbejde med Børnerådet og Etisk Råd, som er gået sammen om at behandle emnet omkring ufrivillige fastholdelser af børn i forbindelse med pleje‐ og behandlingsprocedurer i somatikken
  • ​Det er vores mål at få igangsat lokale projekter, således at enhver enhed i Region H der behandler børn og unge, har konkrete instrukser på netop de procedurer, som de udfører med løsninger der er rettet mod de patient‐ / aldersgrupper de behandler og indenfor de ressourcer og muligheder den enkelte enhed råder over. I den forbindelse vil vi deltage i Sammenslutning for oversygeplejersker og udviklingssygeplejersker indenfor pædiatris årsmøde og lægge op til landsdækkende projekt på området.​

Længerevarend​​e smerter

Længerevarende smerter hos børn og unge er et dårligt belyst område i Danmark – mhp. at skabe et netværk, der skal dele viden, få overblik over omfanget og behandlings metoder, har vi afholdt en tværfaglig konference for alle hospitaler i Region H, der arbejder med patientgruppen. Det var et meget positivt møde som medførte at vi dels fik lavet en mail‐liste over deltagere fra de forskellige hospitaler, dels har lavet en skabelon til udfyldelse af de enkelte hospitaler, som skal danne et katalog over de tilbud der findes i Regionen og endelig at vi fremadrettet vil mødes halvårligt på skift hos hinanden på Regionens hospitaler.

Palliative sm​erter

​Den palliative indsats til børn og unge har i lighed med længerevarende smerter hos børn og unge ikke udviklet sig med samme hastighed som indsatsen til voksne og har ikke haft samme opmærksomhed i offentligheden. 
I de senere år er der imidlertid kommet internationalt fokus på den palliative indsats til børn, og i Danmark har der i gennem det sidste års tid været debat i medierne om mulighederne for at få etableret et børnehospice. Vi har deltaget i møder og konferencer både omkring børnehospice og palliation til børn og unge. 
Vi mener imidlertid, at når patienten er et barn eller en ung gælder det, at det faglige udgangspunkt bør være i pædiatrien for at tilgodese de specielle (fysiske, psykiske, sociale og eksistentielle/åndelige) problemstillinger der hører til at være barn eller ung og være pårørende til en barn eller ung der er truet på livet. 
Vi deltager således i arbejdet i sundhedsfagligt råd for pædiatrien om at udforme et oplæg til sundhedsstyrelsen om organiseringen af palliativ behandling til børn og unge i Danmark. 
Derudover deltager vi i arbejdet omkring udformningen af en VIP ”Palliativ behandling af børn og unge - børneonkologi” som er udgivet på Regionens VIP‐portal. I børneonkologisk regi arbejder vi med at udvikle en palliative team møder – som skal sikre at de mange facetter der hører med til at skabe et optimalt forløb for et barn eller en ung tages i betragtning. 
Vi mener også at området har brug for at blive belyst via forskning. Vi har indledt drøftelser ​med PAVI (Palliativt Videnscenter) og har hyppig dialog med klinisk forsker og​ sygeplejespecialist ph.d. Helena Hansson.

Redaktør