Unges patientrettigheder

​Unge har brug for løbende at få information om deres rettigheder herunder tavshedspligt, aktindsigt og informeret samtykke i takt med deres udvikling. Alle unge har ret til privatliv, men de gældende retningslinjer siger dog, at sundhedsprofessionelle ikke har tavshedspligt over for forældre til unge under 18 år. Vi anbefaler, at den unge informeres om dette samt at man sammen med den unge aftaler, hvad der fortælles videre til forældrene, og hvornår og hvordan dette skal ske. Samtidigt bør den unge informeres om forældrenes ret til aktindsigt. Den unge bør også informeres (kort og overordnet) om sundhedsprofessionelles skærpede underretningspligt.

Alle unge skal gradvist og løbende informeres om deres sygdom og behandling på en måde og i et sprog, de forstår. Det er den unge over 15 år, der kan give samtykke til behandling. Vi anbefaler, at forældrene inddrages afhængigt af sygdommens/behandlingens alvorlighed.

Find pjecerne her. 


Redaktør